Controles buitengebied gemeente Medemblik

Drugsafval in het buitengebied

Controles buitengebied gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik heeft integrale controles uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente. Doel van de controles is de bewustwording van mogelijk misbruik van percelen en panden voor criminele activiteiten en het beëindigen van eventuele illegale en/of ondermijnende activiteiten.

Er is onder meer gecontroleerd op bouw- en milieuregelgeving. Eigenaren en gebruikers hebben inzicht gegeven in het gebruik van hun percelen en panden. Het doel van de controles is tweeledig. Enerzijds bewustwording van mogelijk misbruik van percelen en panden voor criminele activiteiten en anderzijds het beëindigen van eventuele illegale en/of ondermijnende activiteiten.

De controles werden uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners zoals de politie, Liander, de omgevingsdienst, PWN, de douane en de veiligheidsregio.

Bron / foto : gemeente Medemblik

PWN nodigt u uit voor een bewonersbijeenkomst op drinkwaterproductiebedrijf Andijk

PWN nodigt u uit voor een bewonersbijeenkomst op
drinkwaterproductiebedrijf Andijk

Er gebeurt veel op en rond drinkwaterproductiebedrijf Andijk. Er lopen verschillende projecten en onderzoeken voor de toekomst, zoals de Klimaatbuffer IJsselmeer. PWN licht graag toe waar ze mee bezig zijn én geven een rondleiding door de fabriek. Kom jij langs op woensdag 2 november? De inloop met soep en brood begint om 18:00 uur. De bijeenkomst begint om 18:45 uur. Meld je hier aan, want vol = vol.

Foto door Pixabay op Pexels.com

Lager waterdruk in Andijk en andere plaatsen

Reparatiewerkzaamheden leiding pompstation Andijk oorzaak lage waterdruk in huis

PWN heeft onlangs een deel van een belangrijke waterleiding bij hetpompstation in Andijk vervangen. In deze leiding bleek een lek te zitten, ontstaan door verzakking. Vlak naast deze leiding ligt een andere belangrijke leiding die eveneens is verzakt. Deze waterleiding moet daarom ook deels vervangen worden. Maandag 5 september zullen de werkzaamheden starten en naar verwachting duren deze tot en met september.

Lees verder

Bewonersbijeenkomst Klimaatbuffer IJsselmeer

Bewonersbijeenkomst Klimaatbuffer IJsselmeer

Speciaal voor de omwonenden van de productielocatie van PWN in Andijk organiseert PWN een bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de uitdagingen voor de drinkwatervoorziening en de oplossingsrichtingen waaraan PWN denkt, waaronder de Klimaatbuffer IJsselmeer. Wij gaan tijdens deze bijeenkomst graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw vragen en ideeën. 

Lees verder

Antwoorden op de laatste vragen aan PWN en ministerie van EZ

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat en PWN hebben nog antwoorden gegeven op de laatste vragen die bij de Dorpsraad Andijk binnen zijn gekomen.

Bekijk hier de antwoorden op de laatste vragen.

Datacenter in de gemeente Hollands Kroon – Foto © G. van Keulen

Reststroom als gevolg van datacenters in de gemeente Hollands Kroon?

Het zoute restwater is enkel afkomstig uit PWN’s eigen zuiveringsproces in Andijk, niet vanuit verderop in de provincie gelegen datacenters. De verwerking van eventuele zoute reststromen bij datacenters is aan de datacenters zelf: PWN heeft hierin geen rol.  

Het regeneraat kan niet gerelateerd worden aan de koelwatervraag: ook wanneer er geen datacenters waren, zou het regeneraat ontstaan. Het ontstaat bij de productie van drinkwater, hetgeen primair gebruikt wordt door huishoudens in de oostelijke helft van Noord-Holland boven het IJ.

Slechts een beperkt deel van ons water leveren wij aan datacenters t.b.v. koelwater. De inzet van de zuivering waar de zoute reststroom ontstaat is onafhankelijk van de koelwatervraag van de datacenters.

Maar om het even simpel te stellen: we hebben een installatie voor drinkwater en voor industrieel water. De reststroom ontstaat in het proces van drinkwater en dat gaat niet naar datacenters (drinkwater wordt veel sterker gezuiverd, dus zou zonde zijn om dat te leveren aan datacenters). Dus de toenemende vraag van datacenters betekent vooral dat we meer industrieel water moeten maken, wat dus niet deze reststroom oplevert, ze hebben met andere woorden dus niet met elkaar te maken.

Dorpsraad Andijk: de door PWN beantwoorde vragen zijn binnen!

ANDIJK | Het heeft even geduurd, maar de vragen die tijdens de bewonersbijeenkomst zijn gesteld of vragen die op andere wijze zijn ingediend bij de dorpsraad, zijn beantwoord en beschikbaar voor belangstellenden. Je kunt via deze link het 25 pagina tellende document downloaden. Lukt dat niet, stuur dan een mail naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onderwerp VRAGEN PWN.

Omdat de dorpsraad de antwoorden nog moet bestuderen kan er verder nog niets gezegd worden hierover. Dat volgt op een later moment

Antwoorden bewonersavond over zout afvalwater komen uiterlijk vrijdag binnen

Afbeelding

ANDIJK | De Dorpsraad Andijk heeft vanmiddag een gesprek gehad met een woordvoerder van PWN, die de dorpsraad meldde dat de antwoorden uiterlijk vrijdag, morgen dus, zullen worden gepubliceerd. De dorpsraad had aangegeven dat het termijn voor het indienen van zienswijzen bijna teneinde loopt en het daarom nodig is dat er zo snel als mogelijk de antwoorden worden gegeven.

De vragen die beantwoord moeten worden zijn door inwoners van Andijk gesteld tijdens de bewonersavond die vorige week woensdag werd gehouden. Ruim 100 belangstellenden deden hieraan mee.

Zodra de dorpsraad de antwoorden in handen heeft worden die hier en via andere kanalen gepubliceerd.

Hier een overzicht van eerder gepubliceerde artikelen over dit onderwerp

Informatieve bewonersbijeenkomst over opslag zout afvalwater onder Andijk goed verlopen

Informatieve bewonersbijeenkomst over opslag zout afvalwater onder Andijk goed verlopen
Enkele medewerkers van PWN en wethouder Andrea van Langen (linkonder)

Zo’n 100 inwoners, agrariërs en andere belangstellenden woonden de digitale bewonersavond bij die PWN organiseerde nadat de Dorpsraad Andijk dit plan naar buiten bracht. Dat gebeurde vlak voor de kerstdagen van 2021. De dorpsraad zamelde vragen van inwoners in nadat de dorpsraad publicaties hierover liet verschijnen in de media. In gesprekken met PWN werd overeengekomen een bewonersavond te houden teneinde belangstellende inwoners goed te informeren, en die is goed bezocht, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Namens de gemeente Medemblik was wethouder Andrea van Langen, die in een kort toespraakje de deelnemers welkom heette.

Lees verder

Opnieuw raadsvragen van Hart voor Medemblik aan college over opslag zout afvalwater (brijn)

De fractie Hart voor Medemblik heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de opslag van zout afvalwater onder de grond in Andijk. Zoals te doen gebruikelijk worden deze vragen integraal weergegeven.

Dorpsraad Andijk: ‘Antwoorden op alle vragen over opslag zout afvalwater onder Andijk’

Vragen en antwoorden over ondergrondse opslag zout afvalwater

ANDIJK | De Dorpsraad Andijk heeft alle antwoorden ontvangen op de vragen die op 22 december 2021 werden ingediend naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp-instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (hierna: EZK). De antwoorden die het EZK eerder gaf en eerder zijn gepubliceerd, zijn ook in dit document opgenomen. Aan deze reeks van antwoorden zijn nu ook de antwoorden van PWN toegevoegd door het ministerie.

De Dorpsraad Andijk is het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland erkentelijk voor hun welwillende en vlotte medewerking om binnen een korte tijd en gezien de kerstdagen, Oud & Nieuw en de weekeinden de inwoners van Andijk zo snel mogelijk te voorzien van antwoorden op de vragen die zij, naast die van de dorpsraad, hebben ingediend.

De Dorpsraad Andijk is N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland ook erkentelijk voor het organiseren van een bewonersavond, welke op woensdag 12 januari a.s. om 19.00 uur zal worden gehouden. [Je kunt je nog hiervoor aanmelden, bekijk voor meer informatie dit bericht.]

Antwoorden op vragen

Hieronder het 10 pagina’s tellend document waarin alle vragen staan én de antwoorden. Ook nu weer is het document in zijn geheel weergegeven.

  • Mocht je nog vragen hebben die hier niet zijn gesteld dan kun je die mailen naar dorpsraadandijk@gmail.com onder vermelding van ADD VRAGEN PWN. Zie ook het eind van dit arikel.
  • Wil je een PDF-bestand ontvangen van dit document, mail dan naar de dorpsraadandijk@gmail.com onder vermelding van PDF PWN. Vergeet niet je eigen naam te vermelden in de mail.
Lees verder

Dorpsraad Andijk: ‘Nog dit weekeinde alle antwoorden op de ruim 60 vragen over opslag zout afvalwater onder Andijk’

Dorpsraad Andijk: 'Nog dit weekeinde alle antwoorden op de ruim 60 vragen over opslag zout afvalwater onder Andijk'
Een detail uit het ontwerp-instemmingsbesluit

ANDIJK | PWN liet de Dorpsraad Andijk desgevraagd weten dat dit weekeinde het document met alle antwoorden op de ruim 60 vragen die de dorpsraad een paar dagen voor de kerst had ingediend, de dorpsraad toegezonden wordt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zodra dit document de dorpsraad heeft bereikt wordt dit integraal gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen.

Bevoegd gezag

Dorpsraad Andijk: “Even voor alle duidelijkheid, niet de gemeente Medemblik maar het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is het bevoegd gezag. Dat heeft met de diepte te maken waar e.e.a. zich afspeelt. Tot 70 meter valt het onder de gemeente Medemblik, en alles wat daarna komt is het Ministerie van EZK het bevoegd gezag om, in dit geval, een beschikking te verlenen.”

Lees verder

Bewonersavond over zoutwateropslag in Andijk

Op woensdag 12 januari 2022 om 19.00 uur organiseert drinkwaterbedrijf PWN een online bewonersbijeenkomst over de plannen om reststroom op te slaan in Andijk. De bijeenkomst willen we gebruiken om informatie te geven, vragen te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.

Achtergrond
Drinkwaterbedrijf PWN wil nabij Andijk een reststroom opslaan in de diepe ondergrond. Deze reststroom ontstaat bij de productie van drinkwater uit IJsselmeerwater. In 2019 is hiervoor een opslagvergunning verleend. In het ontwerp-instemmingsbesluit en het opslagplan Andijk wordt de opslag beschreven. Deze documenten liggen momenteel ter inzage. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u het plan en het besluit inzien en hierop reageren.

Lees verder

Antwoorden college op raadsvragen van Hart voor Medemblik over zoutwateropslag onder Andijk | LTO maakt zich zorgen om PWN-plan

Hat waterwinstation achterdijks bij Andijk – foto Google

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik hebben nu ook de raadsvragen beantwoord van de fractie Hart voor Medemblik. De vragen en antwoorden worden hieronder integraal weergegeven.

De plannen van PWN hebben nu dankzij NH Nieuws ook de NOS bereikt, het betreft hier een artikel over tuinders die zich zorgen maken over de gevolgen van de ondergrondse opslag van zout afvalwater. Trude Buysman, voorzitter van LTO West-Friesland brengt de zorgen onder woorden in dit artikel.

Kijk op de website van de NOS

Lees verder

PWN organiseert digitale bewonersbijeenkomst op 12 januari 2022 over Opslagplan Andijk van zout afvalwater

PWN bij Andijk – Foto Google

In een telefoongesprek met PWN heeft de Dorpsraad Andijk net voor de kerstdagen PWN duidelijk gemaakt dat er een bewonersavond moet komen om de inwoners van Andijk te informeren over de plannen die PWN heeft om 5 miljard liter zout afvalwater op een diepte van zo’n 250 meter onder Andijk te pompen.

Ook heeft de dorpsraad bij het Ministerie van Economische zaken en Klimaat een serie van circa 60 vragen ingediend, afkomstig uit de bevolking van Andijk. Deze vragen zijn ten dele beantwoord, de overige, nog onbeantwoorde vragen moeten nog door PWN worden beantwoord.

PWN wil graag vanuit hun rol als buur in Andijk op woensdag 12  januari 2022 een online bewonersbijeenkomst organiseren over het PWN-verzoek voor een instemmingsbesluit op het Opslagplan Andijk.

Lees verder

Antwoorden college op raadsvragen CDA inzake opslag zout afvalwater onder Andijk – plannen waren al sinds 2019 bekend bij college en gemeenteraad | Dorpsraad niet te spreken over communicatie gemeente

Antwoorden college op raadsvragen CDA inzake opslag zout afvalwater onder Andijk - plannen waren al sinds 2019 bekend bij college en gemeenteraad | Dorpsraad niet te spreken over communicatie gemeente
De beantwoording van de raadsvragen van het CDA en de bijlage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik heeft antwoord gegeven op raadsvragen van het CDA en daar een bijlage aan toegevoegd. De bijlage blijkt een informatienota te zijn van het college aan de gemeenteraad en dateert van 14-10-2019!

Antwoorden

De Dorpsraad Andijk had verwacht ook de antwoorden op vragen van de fractie van Hart voor Medemblik in te zien: “Opvallend is dit, Hart voor Medemblik had ook vragen ingediend en het ziet ernaar uit dat de beantwoording op zich laat wachten op de een of andere manier”, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad. “Uiteraard zijn we benieuwd naar de antwoorden!”

Lees verder

Beantwoording van vragen opslag zout afvalwater onder Andijk

De beantwoording van vragen in rood weergegeven.

Het Ministerie van Economische zaken heeft de vragen van inwoners van Andijk en de Dorpsraad Andijk beantwoord. Dat laat de dorpsraad weten. Veel van de vragen moeten nog worden beantwoord door PWN, zo geeft het ministerie te kennen. De beantwoording wordt hier integraal weergegeven. De gegeven antwoorden zijn omwille van de leesbaarheid in het rood aangegeven.

Lees verder

Raadsvragen over injecteren zout afvalwater onder Andijk | PWN wil informatiebijeenkomst organiseren

Raadsvragen over injecteren zout afvalwater onder Andijk door PWN

Hart voor Medemblik en later ook het CDA hebben raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik. De vragen worden hier integraal weergegeven.

Dorpsraad Andijk

“We werden benaderd door Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik toen wij het nieuws naar buiten brachten dat PWN een instemmingsbesluit had aangevraagd bij het Ministerie van Economische zaken om zout afvalwater onder de grond van Andijk te injecteren. We hebben HvM toen geïnformeerd over de gang van zaken, namelijk dat hier niet over is gecommuniceerd met de Andijker bevolking en zijn blij dat Berlijn meteen vragen indiende bij het college. We zijn erg benieuwd naar de antwoorden!”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

Lees verder

PWN wil zoute reststroom opslaan in de grond onder Andijk

Inwoners van Andijk krijgen vandaag een kaart in de bus waarmee ze geïnformeerd worden dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp instemmingsbesluit en het opslagplan Andijk waarin de opslag wordt beschreven, ter inzage hebben gesteld.

Dorpsraad Andijk vindt het een onaangename verrassing: “Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn zonder dat daarover is gecommuniceerd met de inwoners van Andijk, laat staan met de dorpsraad”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad. “Communicatie schijnt moeilijk te zijn terwijl we eerder dit jaar en in 2020 al in gesprek waren met PWN over het IJsselmeer en hun plannen aangaande een groot bassin. Onbegrijpelijk dat het weer op deze manier moet toegaan!”

Lees verder

Dialoogsessies over klimaatbuffer PWN Andijk

Per jaar wordt 25 miljoen kuub water uit het IJsselmeer direct volledig gezuiverd tot drinkwater.

PWN en Rijkswaterstaat project Wieringerhoek verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor een prototype klimaatbuffer met ecologische voorzuivering.

Om onze omgeving goed mee te nemen in het gesprek over het zoekgebied en de varianten, organiseert PWN in samenwerking met Rijkswaterstaat twee dialoogbijeenkomsten op maandag 28 juni a.s. om 19.00 uur en donderdag 1 juli a.s. om 12.00 uur. Deze sessies duren 1,5 uur. Tijdens de sessie bieden we ook de mogelijkheid om mee te denken in het vervolgproces. De dialoogbijeenkomsten zijn een vervolg op eerdere sessies die we organiseerden tijdens de Kustweken,

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een van deze sessies door een e-mail te sturen aan IJsselmeerkust@noord-holland.nl onder vermelding van ‘dialoogbijeenkomst Klimaatbuffer IJsselmeer’. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 25 juni. Na uw inschrijving ontvangen deelnemers een link voor het bijwonen van de sessie. Vragen over de dialoogbijeenkomsten kunnen gedeeld worden via mariette.baan@pwn.nl.

Dorpsraad Andijk: “Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!”

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Ziet het IJsselmeer er straks heel anders uit? Met eilanden? Wat zijn de plannen?

Kustweken IJsselmeerkust

De Dorpsraad Andijk roept de inwoners van Andijk op om mee te praten tijdens de Kustweken IJsselmeerkust! “Er staat van alles te gebeuren, de plannen zijn in de maak en het is nu hét moment om daarover mee te praten als inwoner van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk. “We hebben van ons laten horen als Andijkers, Wervershovers en anderen buiten deze dorpen om over allerlei plannen voor de kust van Andijk en Wervershoof, maar dat was nog maar het begin! Er staat nog meer op stapel! Denk en praat mee over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Doe mee aan de Kustweken en meld je nu aan!” Klik HIER om je aan te melden!

Dringend advies

Dorpsraad Andijk: "Praat mee over de Kustweken IJsselmeerkust!"
Eerder werd een petitie overhandigd aan het college van B&W

“Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor je als inwoner, ondernemer of recreant van Andijk, Wervershoof en andere woonkernen binnen onze gemeente die aan de kust van het IJsselmeer liggen. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. De provincie wil graag hierover met je in gesprek. Maak daar dan ook gebruik van en laat van je horen!”, is het dringend advies van de dorpsraad. “Op 4 maart dat de recreatie langs de kust op de Agenda, meld je daarvoor vandaag nog aan! Niet denken dat je buurman wel eventjes meekijkt of meepraat. Jij hebt ook een stem! Laat die horen!!”

Vraag: De dorpsraad had in het samenwerkingsverband met het actiecomité “Behoud het IJsselmeer!” al een petitie opgesteld en als actiecomité overhandigd. Is dat niet genoeg?

Lees verder

Petitie “Behoud Het IJsselmeer!” overhandigd aan Rijkswaterstaat

Petitie "Behoud Het IJsselmeer!" overhandigd aan Rijkswaterstaat
Omdat het geen openbare bijeenkomst was zijn de afbeeldingen van de aanwezigen bewerkt. © CAPAND

Tijdens de gisteren gehouden werkbespreking belegd door Rijkswaterstaat in het kader van De Wieringerhoek werd de petitie van het Comité “Behoud Het IJsselmeer!” door Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk overhandigd aan Koef Kaffener van Rijkswaterstaat. De overhandiging vond digitaal plaats vanwege de coronamaatregelen. Aanvankelijk zou de werkbespreking plaats hebben gevonden in schouwburg Het Park maar door de maatregelen werd het een digitale bijeenkomst. Er waren 65 personen aanwezig tijdens deze bijeenkomst.

Lees verder

Boost voor keramische membraantechnologie – Intensievere samenwerking tussen PWNT en METAWATER

image
Mr. Yasushi Nakamura, President en CEO van METAWATER Co., Ltd, en Joke Cuperus, CEO van PWN en PWNT (interim), tekenen de overeenkomst voor intensievere samenwerking.


Andijk – Nederlandse watertechnologiespecialist PWNT, volledige dochter van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN, en de Japanse keramische membraanspecialist METAWATER hebben een overeenkomst getekend om de bestaande samenwerkingsverbanden te verdiepen om de ontwikkeling en het gebruik van watertechnologieën op basis van keramische membranen te stimuleren. Lees verder

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Drinkwater voor West-Friesland te zout…

Drinkwater voor west-Friesland te zout | Andijk  - Andijker Nieuws NetDe Noord-Hollandse regio West-Friesland krijgt binnenkort drinkwater aangeleverd per schip. Minister Van Nieuwenhuizen neemt die uitzonderlijke maatregel, omdat er door de langdurige droogte te veel zout zit in het water voor de kust van Andijk. Dat is de plaats waar drinkwaterbedrijf PWN water inneemt voor West-Friesland.

Lees verder

%d bloggers liken dit: