Contact

Andijk | APB | Andijker Nieuws Net | Nieuws vanuit Andijk, de Regio (West-Friesland) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Informatie over deze hyper lokale nieuwssite

APB LOGO

Primair: nieuws Andijk, het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend is! We zijn geen (media)bedrijf. We geven geen krant uit maar zijn sinds mei 2009 een hyper lokale internet-nieuwssite waar we graag ruimte bieden aan niet-commerciële of non-profit-organisaties of onderwerpen die niet of nauwelijks in het nieuws komen.

Mailen

 • Kopij, persberichten, foto’s en illustraties kunt u verzenden naar APB
 • Opgave van links op de site: mail ons.
 • Heeft u Nieuws of Tips? Mail de redactie!
 • U kunt ons ook volgen op Twitter: @Andijker_Nieuws of @APB_Andijk

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • materiaal c.q. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Alles wat betrekking heeft op de website valt onder de verantwoordelijkheid van Andijker Persbureau (APB), ook als dit niet als zodanig beschreven is, met uitzondering van reacties en ingezonden stukken.
 3. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u zonder voorbehoud in met deze disclaimer.
 4. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 5. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 6. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 7. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 9. Reactie over artikelen e.d. van/over de Gemeente Medemblik e.a. dient u aan de gemeente(n) te richten. Dat geldt ook voor politieke partijen; u kunt de reactie aan de fracties richten.
 10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 11. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 12. U zal de uitgever, diens werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en/of de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Voor alle duidelijkheid dat geldt dus ook onverminderd voor het inzenden van te publiceren materiaal.
 13. Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud: Op de inhoud en vormgeving van de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de redactie c.q. rechthebbende.
 14. Voor hergebruik kunt u contact opnemen met de redactie van APB.
 15. In principe is het niet toegestaan materiaal van deze internetsite te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.
 16. Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-mail: servicedesk@lexisnexis.nl of telefonisch: 00800-99997777.
 17. Beeldrecht: Van alle door APB gepubliceerde werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Stichting Beeldrecht. www.beeldrecht.nl, tel.: 020-5891840. Tenzij anders aangegeven berusten de rechten van beeldmateriaal (foto- en/of videomateriaal) bij APB.
 18. Linken en verwijzen naar pagina’s van de internetsite is in beginsel toegestaan. APB stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de internetsite en/of artikelkoppen ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS- of gelijksoortige feed.
 19. Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken. Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal geheel of gedeeltelijk te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van de internetsite en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 20. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de internetsite in al haar verschijningsvormen.
 21. Alle rechten voorbehouden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

%d bloggers liken dit: