Medemblik spant zich in voor opvang asielzoekers

Medemblik spant zich in voor opvang asielzoekers vanaf 1 november

De gemeente Medemblik gaat zich inspannen om asielzoekers op te vangen in de regio Westfriesland. Kortgeleden werd bekend dat de gemeente Koggenland, vanaf half maart tot 1 november 2023 de opvang van de groep asielzoekers gaat overnemen van Enkhuizen. Medemblik gaat zich inzetten om de volgende zes maanden voor haar rekening te nemen. Het gaat om een groep van maximaal 225 asielzoekers. Er wordt onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie. Het locatieonderzoek naar crisisnoodopvang voor asielzoekers betreft niet de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, waarover de provincie Noord-Holland deze week een brief stuurde. Het haalbaarheidsonderzoek van de provincie gaat over langdurigere opvang voor statushouders en spoedzoekers; een locatie voor tijdelijke asielopvang betreft een periode van zes maanden.

Lees verder

Vanavond gemeenteraadsvergadering gemeente Medemblik

WOGNUM | Vanavond om 1930 uur (LT) komt de gemeenteraad in vergadering bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum. Deze vergadering wordt voorgezeten door waarnemend-burgemeester D. Straat. De vergadering is openbaar en kan dus worden bijgewoond maar ook via internet worden gevolgd.

  • Bekijk hier de agenda van deze vergadering of je kunt het via deze link downloaden (PDF).
Het gemaal aan de Dijkweg in Andijk

Wat Andijk aangaat staat de verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk (pfh. D. Straat) op de agenda

Stichting Oud-Andijk kan het gemaal niet langer onderhouden waardoor verkoop onvermijdelijk is. De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor de verkoop van het (voormalige) gemaal door de Stichting Oud-Andijk en goedkeuring te verlenen aan de door de Stichting Oud-Andijk benoemde besteding en begroting van de verkoopopbrengst van het (voormalige) gemaal.

15 februari | Informatieavond duurzame energie op land

15 februari | Informatieavond duurzame energie op land

Onze regio werkt aan de opwek van (meer) duurzame energie. Dat roept vragen op: hoe passen we wind- en zonne-energie in het landschap in? Hoe groot mag een windmolen op een bedrijfserf zijn? Wat is een goede plek voor een groot oppervlak zonnepanelen? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners kunnen profiteren van de duurzame opwek van energie? Het ‘Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland’ geeft antwoord op die vragen.

Het beleidskader inzien

Lees verder

Medemblik zoekt nieuwe burgemeester: wat vindt u belangrijk bij de keuze van een burgemeester?

Medemblik zoekt nieuwe burgemeester

Wat vindt u bij de keuze van een nieuwe burgemeester?

Burgemeester Frank Streng heeft vanwege gezondheidsredenen aangegeven afscheid te nemen. Het burgemeestersambt wordt tijdelijk waargenomen door burgemeester Dennis Straat. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe vaste burgemeester. 

Lees verder

Vergaderingen raadscommissies 2 en 6 februari en themabijeenkomst Recycletarief 9 februari

In de eerste helft van de maand februari komen/komt de raadscommissies/raad diverse keren bijeen voor reguliere raadscommissievergaderingen en een themabijeenkomst. In zoverre deze bijeenkomsten openbaar zijn kan men de vergadering in persoon bijwonen dan wel via internet volgen.


Raadscommissie Ruimte / Samenleving | 2 februari 2023 | Aanvang 19.00 uur

Twee van de onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk (pfh. D. Straat) – 19:45

Stichting Oud-Andijk kan het gemaal niet langer onderhouden waardoor verkoop onvermijdelijk is.

De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen voor de verkoop van het (voormalige) gemaal door de Stichting Oud-Andijk en goedkeuring te verlenen aan de door de Stichting Oud-Andijk benoemde besteding en begroting van de verkoopopbrengst van het (voormalige) gemaal.

Lees verder

Vanavond vergadering gemeenteraad gemeente Medemblik

Vanavond om 1900 uur begint de gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik aan de Dick Ketlkaan 21 te Wognum. De vergadering wordt voorgezeten door waarnemend burgemeester D. Straat.

  • Via deze link kun je de Agenda bekijken.

Een van de agendapunten is het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (pfh. H. Nederpelt) – 20:50. Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien. De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

De raadsvergadering kan worden bijgewoond maar ook via internet worden gevolgd.

Controles buitengebied gemeente Medemblik

Drugsafval in het buitengebied

Controles buitengebied gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik heeft integrale controles uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente. Doel van de controles is de bewustwording van mogelijk misbruik van percelen en panden voor criminele activiteiten en het beëindigen van eventuele illegale en/of ondermijnende activiteiten.

Er is onder meer gecontroleerd op bouw- en milieuregelgeving. Eigenaren en gebruikers hebben inzicht gegeven in het gebruik van hun percelen en panden. Het doel van de controles is tweeledig. Enerzijds bewustwording van mogelijk misbruik van percelen en panden voor criminele activiteiten en anderzijds het beëindigen van eventuele illegale en/of ondermijnende activiteiten.

De controles werden uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners zoals de politie, Liander, de omgevingsdienst, PWN, de douane en de veiligheidsregio.

Bron / foto : gemeente Medemblik

Groei mee! Kom werken bij de gemeente Medemblik!

Groei mee!

Gemeente Medemblik is volop in beweging en werkt hard aan een gezonde toekomst voor alle inwoners. Om die groei en ambitieuze doelen te kunnen blijven realiseren is uitbreiding nodig.

Ontwikkel jezelf bij een gemeente die volop investeert in de toekomst. Met jouw werk zorg jij ervoor dat de inwoners van Medemblik prettig kunnen wonen, werken en recreëren in een mooie en landelijke omgeving. Ontdek jouw mogelijkheden bij de Gemeente Medemblik.

We zijn een actieve en ondernemende landelijke Noord-Hollandse gemeente met 17 kernen en ruim 45.000 inwoners. Gezond wonen, werken en recreëren zijn voor ons belangrijke speerpunten. We werken primair vanuit mogelijkheden en ondersteunen diverse initiatieven van onze inwoners, verenigingen en bedrijven.

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen, ondernemers, de raad, het college en de Westfriese regiogemeenten werken we enthousiast aan een vitale én leefbare gemeente.

De gewenste groei vraagt om versterking binnen de werkgebieden Externe Dienstverlening, Ruimte, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Maar ook binnen andere afdelingen zijn we naarstig op zoek naar kundige specialisten. Van Beleidsmedewerker RO tot Teamleider Projecten en van Projectleider Civiel tot Medewerker Groen. Kortom, we hebben nieuwe collega’s nodig die een bijdrage kunnen leveren om onze groei te realiseren.

Bekijk hier de vacaturesMedemblik huldigt sporthelden van 2022

Sporthelden 2022 – Foto Gemeente Medemblik

Medemblik huldigt sporthelden van 2022

Op zaterdag 7 januari heeft gemeente Medemblik haar sporthelden in het zonnetje gezet. Alle lokale sporters die in 2022 één of meerdere ereplaatsen behaalden op een NK of EK werden door sportwethouder Gerben Gringhuis gehuldigd tijdens een speciale bijeenkomst in de Westfrieslandhal in Wognum.SPorthelden

Na twee lastige sportjaren vanwege Corona, is 2022 een redelijk normaal sportjaar geweest. In vrijwel alle sporten konden de competities normaal doorgang vinden en is er als vanouds gestreden om nationale en internationale podiumplaatsen. Veel sporters uit Medemblik hebben vol overgave meegedaan aan de podiumstrijd en dat is niet onverdienstelijk gebleven.

Lees verder

Vanavond laatste gemeenteraadsvergadering 2022

Raadsvergadering donderdag 22 december

Donderdagavond wordt de laatste raadsvergadering gehouden van 2022 in het gemeentehuis te Wognum. De Agenda kun je hier lezen. De vergadering begint om 19:30 uur en eindigt op of omstreeks 22:30 uur. De vergadering wordt voorgezeten door waarnemend-burgemeester, de edelachtbare heer D. Straat.

Daar de raadsvergadering in het openbaar gehouden wordt kun je die ook bijwonen. Men kan ook de vergadering ‘bijwonen’ via internet via de gemeentelijke website met gebruikmaking van je eigen smartphone, tablet, PC of smart television of klik op de afbeelding. In het laatste geval dien je zelf voor de koffie en/of andere versnaperingen te zorgen, Kom je naar het gemeentehuis dan word je van gemeentewege getrakteerd op koffie e.d.

Gemeente Medemblik gaat voor bredere inzet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen – Illustratie © CAPAND

Gemeente Medemblik gaat voor bredere inzet Bibob

De gemeente Medemblik gaat vanaf nu alle instrumenten van de wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordelingen) in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit inzetten. Tot nu toe gebeurde dat niet op alle beleidsterreinen. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvragen weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

Lees verder

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De voorkeurslocaties in West-Friesland

Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers afgerond

De groeiende economie in Westfriesland vraagt om extra tijdelijke arbeidskrachten. Deze zijn niet allemaal in onze regio te vinden. Ondernemers trekken steeds vaker arbeidskrachten aan van buiten de regio. De regio Westfriesland en haar partners werken nauw samen om deze buitenlandse werknemers onderdak te brengen. Het huisvesten van deze werknemers is een ingewikkelde taak. Voor de regio zijn buitenlandse werknemers onmisbaar. Steeds meer ondernemers en bedrijfstakken hebben te maken met grote personeelstekorten. Hierdoor zijn ze afhankelijk van buitenlandse werknemers. Het is nodig om geschikte woonruimtes te vinden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het zoeken naar huisvesting andere woningzoekenden niet in de weg staat. 

Lees verder

Presentje voor vrijwilligers buurtbussen

Deze week werden vertegenwoordigers van de buurtbusverenigingen uitgenodigd op het gemeentehuis om een presentje in ontvangst te nemen voor alle vrijwilligers. Wethouder Harry Nederpelt deelde pakketjes chocolademelk met slagroom uit.

In de gemeente Medemblik zijn twee buurtbusverenigingen actief. Deze verenigingen worden gerund door vrijwilligers.  Er bestaat veel lof voor het werk van de mensen die op de buurtbus actief zijn: zij komen vaak op locaties waar reguliere buslijnen niet rijden. Hierdoor kunnen sommige reizigers juist net nog die reis kunnen maken, die zij anders niet zouden kunnen maken. Namens de gemeente Medemblik: ‘bedankt voor jullie inzet!’ 

Overdracht Westfriese wegen met 1.750 nieuwe bomen

Hoogheemraad Rob Veenman en wethouders Harry Nederpelt van Medemblik en Nico Slagter van Stede Broec planten een els aan de Nieuweweg in Wognum. Foto: Marcel Rob

Overdracht Westfriese wegen met 1.750 nieuwe bomen

Per 1 januari zijn de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec verantwoordelijk voor het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt de wegen dan over. Met alles wat daarbij hoort, zoals ook ruim 27.000 bomen. Afgelopen jaren zijn om diverse redenen in het hele gebied bomen gerooid en die heeft het hoogheemraadschap dit najaar allemaal terug geplant. Enkele van deze 1.750 bomen zijn door de betrokken bestuurders zelf in de grond gezet.

Lees verder

Raadscommissievergadering donderdag 8 december

Klik op de afbeelding met de cursor om naar het overzicht te gaan van de uitzendingen van de vergaderingen te gaan en selecteer dan de juiste datum.

Raadscommissievergadering donderdag 8 december

Donderdagavond wordt er weer een raadscommissievergadering gehouden in het gemeentehuis te Wognum. De Agenda kun je hier lezen. De vergadering begint om 19:00 uur en eindigt op of omstreeks 22:00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer J. Stam (VVD).

Daar dit soort vergaderingen in het openbaar gehouden moeten worden kun je die ook bijwonen. Men kan ook de vergadering ‘bijwonen’ via internet via de gemeentelijke website met gebruikmaking van je eigen smartphone, tablet, PC of smart television of klik op de afbeelding. In het laatste geval dien je zelf voor de koffie en/of andere versnaperingen te zorgen, Kom je naar het gemeentehuis dan word je van gemeentewege getrakteerd op koffie e.d.

De gemeenteraadsvergadering die hierop volgt staat gepland op 22 december a.s. Daarover later meer.

Foto gemeente Medemblik

GemeenteMedemblik: Extraatje voor kinderen met Decemberactie

Wethouder voor Welzijn Yannick Nijsingh is blij dat het ook dit jaar weer lukt om deze kinderen een klein extraatje te geven in deze tijd.

Gemeente Medemblik stelt in december een extraatje beschikbaar. Dit is bedoeld voor alle kinderen uit Medemblik (tot en met 17 jaar) van ouders die weinig te besteden hebben.

Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee cadeautjes samengesteldDe VVV-bon is voor ieder kind hetzelfde en kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld  uitjes, kleding, kerstdiner en/of speelgoed. Wethouder voor Welzijn Yannick Nijsingh is blij dat het ook dit jaar weer lukt om deze kinderen een klein extraatje te geven in deze tijd. ‘Met een klein gebaar hopen we deze groep kinderen en hun ouders te verrassen en krijgt december een net wat feestelijker tintje!’

Lees verder

Met duurzame tips de winter in – Gemeente bezorgt alle inwoners gratis energiebespaarkrant

Met duurzame tips de winter in – Gemeente bezorgt alle inwoners gratis energiebespaarkrant

Deze week valt bij alle inwoners van Medemblik de energiebespaarkrant op de mat. Zeven pagina’s boordevol tips en informatie om energie mee te besparen. Met de winter in aantocht en de aanhoudende forse energieprijzen, hoopt de gemeente inwoners zo te helpen hun verbruik te verminderen. Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt overhandigde het eerste exemplaar vandaag symbolisch aan duurzaamheidspionier Cees Besseling. 

Lees verder

Vanavond gemeenteraadsvergadering

Vanavond van 19:30 tot 21:45 uur vindt in het gemeentehuis in Wognum de een na de laatste gemeenteraadsvergadering plaats van dit jaar. De vergadering wordt voorgezeten door waarnemendburgemeester D. Straat.

De vergadering is openbaar maar kan ook via internet worden gevolgd.

Een van de onderwerpen zijn de nieuwe Belastingverordeningen 2023

Je kunt hier de Agenda lezen van de vergadering

Dit zijn Medembliks meest duurzame ondernemers – Gemeente reikt twee prijzen uit

V.l.n.r. de winnaars, Sjors Wagenaar en Bas Karsten geflankeerd door wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik

Dit zijn Medembliks meest duurzame ondernemers
Gemeente reikt twee prijzen uit

Op achttien november – de dag van de ondernemer – reikte de gemeente Medemblik twee duurzaamheidsprijzen uit. Tijdens de ondernemersborrel van de Ondernemers Federatie Medemblik in MED Trattoria stonden twee prijswinnende ondernemers het podium. In de categorie ‘Meest Duurzame Ondernemer’ ging de prijs naar Rainbow Colors uit Andijk. Op het gebied van ‘meest duurzame innovatie’ ging de prijs naar Wagenaar Refrigerations uit Zwaagdijk-Oost. Beide winnaars kregen hun prijs overhandigd uit handen van wethouder Harry Nederpelt.

Lees verder

Grote vraag naar pleegouders voor kinderen in een crisissituatie in Noord-Holland

Grote vraag naar pleegouders voor kinderen in een crisissituatie

De gemeente Medemblik vestigt in een nieuwsbrief aandacht op de vraag naar pleegouders voorkinderen in een crisissituatie. Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie.

Lees verder

Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Alle politieke partijen hebben inmiddels hun schriftelijke beschouwing gegeven op de begroting, die je hier kunt lezen.

Besluitvorming

De raadsvergadering is op 10 november. Dan worden de begroting en de moties en amendementen behandeld en neemt de raad besluiten. De vergadering is openbaar toegankelijk voor publiek en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk om de vergadering digitaal te volgen via: medemblik.raadsinformatie.nl

U kunt de voorgestelde begroting lezen op: medemblik.begroting-2023.nl

Hieronder de fracties en hun reacties op de begroting.

Lees verder

Energietoeslag aanvragen voor lage inkomens

Energietoeslag voor lage inkomens

Veel producten en diensten zijn duurder geworden. Ook gas en stroom, ook wel energie genoemd. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De overheid heeft de belasting op energie al verlaagd. Daarnaast is er voor de lage inkomens een energietoeslag. De verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De controles van alle aanvragen vragen meer tijd dan verwacht. De gemiddelde wachttijd bedraagt op dit moment 3 maanden. Na goedkeuring van uw aanvraag maken we de toeslag zo snel mogelijk naar u over.

Ga naar de website van de gemeente Medemblik voor meer informatie en voor het (eventueel) aanvragen van de energietoeslag.

Foto door Dilruba Saru0131u00e7imen op Pexels.com

Onderzoek huisvesting statushouders op provinciale gronden binnen de gemeente Medemblik

De beoogde locatie – kaart Google Maps

Onderzoek huisvesting statushouders op provinciale gronden

De provincie Noord-Holland doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om tijdelijk spoedzoekers, waaronder statushouders, op te kunnen vangen op eigen grond of in eigen vastgoed. Binnen de gemeente Medemblik gaat het om een locatie aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West.

Wat houdt het onderzoek in?

Lees verder

Medemblik komt op adem: Begroting 2023 sluit met positief resultaat

Medemblik komt op adem: Begroting 2023 sluit met positief resultaat

Op basis van de kadernota heeft het college de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 opgesteld en aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad. Na de forse bezuinigingsslag in 2022 krijgt Medemblik weer wat meer geld te besteden. Dit is noodzakelijk om investeringen te  doen, waarmee de gemeente haar wettelijke taken goed kan uitvoeren en daarmee haar dienstverlening op orde krijgt voor haar inwoners. De gemeente Medemblik heeft een goede stap vooruit gezet op weg naar een financieel gezonde gemeente. De begroting voor 2023 sluit met een positief resultaat, net als 2024 en 2025. Dit positieve resultaat komt voort uit een aantal redenen en keuzes. Meevaller is dat de regering deze bestuursperiode extra geld heeft gereserveerd voor gemeenten. Daarnaast is er voor gekozen om een impuls middels een belastingverhoging in 2023 door te voeren. Dit is noodzakelijk om de ambtelijke organisatie en de informatieveiligheid te versterken met als doel een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke samenwerkingspartners. 

Lees verder

Burgemeester Straat stelt zich voor

Beste inwoners,

Via deze weg wil ik mijzelf bij u introduceren als waarnemend burgemeester voor de komende periode.

Ik ben deze week begonnen en heb zoveel mogelijk handen geschud om de organisatie te leren kennen en ben ik aan de slag gegaan met de eerste collegevergadering. Uiteraard is de aanleiding om aan de slag te gaan geen fijne en wens ik burgemeester Streng een snel herstel en beterschap toe zodat hij fit en gezond terug kan keren als burgemeester van Medemblik.

Lees verder

Vanavond: Raadscommissievergadering – informatie over verkeersveiligheid in de polder bij Andijk

Na het kruispunt Ged. Laanweg / Kadijkweg is het kruispunt Driehuizen / Veenakkers een van de gevaarlijkste kruispuntenm in de polder Het Grootslag Oost – Foto Google Maps

Agenda

Vanavond begint de vergadering om 19.00 uur, dat is een half uur eerder dan te doen gebruikelijk is. De agenda van de raadscommissievergadering kan je hier lezen.

De vergadering is inline te volgen via deze link. Je moet dan zelf voor de koffie zorgen. Dat is anders op de locatie van de raadscommissievergadering, de vergadering is publiek toegankelijk en volgens de agenda word je welkom geheten door de heer J. Stam (VVD) als voorzitter van de raadscommissievergadering.

Lees verder

Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester Medemblik

Dennis Straat legt de eed af ten overstaan van de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk – Foto Provincie Noord-Holland

Waarnemend burgemeester Medemblik benoemd

In goed overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Medemblik heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, de heer drs. D.D. (Dennis) Straat benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Medemblik.

Lees verder

Durf jij geen ‘nee’ te zeggen? Doe dan mee aan een gratis Assertiviteitstraining

Gratis Assertiviteitstraining

In september start de gemeente Medemblik een assertiviteitstraining voor volwassenen woonachtig in de deze gemeente. De training is geschikt voor mensen met weinig zelfvertrouwen, die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen, hun grenzen door een ander laten bepalen, conflicten vermijden en geen “nee” durven zeggen.

Lees verder

Gemeenteraadsvergadering Medemblik

De raadszaal van de gemeente Medemblik – foto Gemeente Medemblik

Donderdag 14 juli wordt de laatste gemeenteraadsvergadering gehouden voor het zomerreces. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt als te doen gebruikelijk voorgezeten door burgemeester Streng. De vergadering is publiek toegankelijk maar kan ook via internet worden gevolgd op de website van de gemeente Medemblik. Je kunt hier de agenda bekijken van de vergadering.

Lees verder

Mag het een onsje minder…

Silva Visser

Mag het een onsje minder…

De coalitie is gevormd en de wethouders worden binnenkort aangesteld. Er wacht hun een grote taak om de begroting in orde te brengen. Nu al is aangekondigd dat de OZB met 30% wordt verhoogd. De wethouders zelf zijn goed voor 400.000€ per jaar, misschien wat meer, misschien wat minder. Toch een behoorlijk bedrag in een tijd waarin keuzes hard gemaakt moeten worden. Snijden in eigen vlees heb ik nog niet gehoord of gelezen. De roep: mag het wat minder? Die kreet die klonk bij de vorige coalitievorming, vooral door D’66, is blijkbaar verdwenen. Het pluche is zachter dan de harde werkelijkheid waar Medemblik zich in bevindt. Hart van Medemblik, VVD en wij (CU) stellen een bezuiniging voor van 30% op de post wethouders. Dat moet toch kunnen in relatie met de verhoging van de OZB!

Lees verder

Vragen of ideeën over speelplaatsen in de gemeente Medemblik?

De gemeente Medemblik houdt momenteel een onderzoek naar de ideeën omtrent speelplaatsen binnen de gemeente Medemblik, dus ook in Andijk.

Sommige inwoners vinden de enquête lastig of beschikken niet over internet om de enquête in te vullen terwijl zij dat wel graag zouden willen, zo meldt de Dorpsraad Andijk. “Het zijn mensen die ideeën hebben of vragen, en als je niet uit de voeten kunt met de enquête dan moet het mogelijk zijn op een andere manier contact hierover te hebben met de gemeente”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Lees verder

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Andijk: wat is er nodig en waar kan ik spullen brengen?

Klik op de afbeelding om naar de website van de Westfriese Uitdaging te gaan.

“We krijgen sinds de informatiebijeenkomst over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Andijk veel vragen van inwoners over bijvoorbeeld wat voor spullen er nodig zijn en waar zij die kunnen brengen, aldus een woordvoerder van de Dorpsraad Andijk. “Op de website van de gemeente Medemblik is een pagina waarop alle benodigde informatie staat vermeld over allerhande zaken die de opvang van Oekraïense vluchtelingen aangaan. Het beste is dan ook die pagina te raadplegen voor deze en andere vragen.”

Spullen doneren

Wie iets aan spullen wil doneren kan terecht bij de Westfriese Uitdaging. Daar wordt aangeven wat vraag een aanbod is van de spullen die aangeboden of gezocht worden. Voor alle sgeldt dat de spullen goed bruibaar moeten zijn en schoon. De aanbiedingen of verzoeken zijn voorzien van een hartje in de kleuren van de Oekraïense vlag en twee handen die elkaar hulp bieden of vragen. Ook staat er “Oekraïne” bij vermeld.

Voorbeeld van wat er gevraagd wordt.

Begraafplaatsen gemeente Medemblik

Begraafplaatsen gemeente Medemblik

In het Noordhollandsdagblad van vrijdag 29 april is een artikel verschenen over twee begraafplaatsen in de gemeente Medemblik. Aanleiding was een brief van een bezorgde inwoner en daaropvolgend raadsvragen. Het artikel in het NHD zorgt voor veel onrust bij inwoners en medewerkers terwijl, tot ongenoegen van wethouder Andrea van Langen, niet alle feiten juist zijn weergegeven en er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Er is ook niet gewacht op de beantwoording van de raadsvragen. “We voeren het beleid met de grootste zorgvuldigheid uit, juist om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over werkzaamheden en aanpassingen op en aan de begraafplaatsen”, aldus Van Langen.

Lees verder

Onderzoek extern-bureau: ‘Bestuurskracht verbeteren’ binnen de gemeente Medemblik

In december heeft de gemeente in een persverklaring laten weten dat er onderzoek is gedaan naar de bestuurskracht van de gemeente Medemblik. Uit deze meting bleek dat de bestuurskracht van de gemeente beter kan. De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet door raad, college en organisatie naar aanleiding van de uitkomsten van de zogenoemde quickscan. Nu de raads- en collegeleden in de huidige samenstelling nog maar een paar weken in functie zijn tot de verkiezingen in maart, is het een goed moment om te duiden wat deze eerste stappen behelzen en hebben opgeleverd. Bovendien worden naar aanleiding van het WOB-verzoek van 6 december 2021 door NH Nieuws stukken openbaar gemaakt rondom de bestuurskrachtmeting. 

Hoewel door het WOB-verzoek eerdere conceptversies van de quickscan in omloop zullen komen, staat voor het college vast dat het definitieve rapport, zoals dat is afgeleverd door de onderzoeker, als basis dient voor de gesprekken die gevoerd worden. Het gaat er om de pijnpunten die naar voren komen in de quickscan met elkaar goed te onderzoeken tijdens de bestuurskrachtsessies, doel is niet om een rapportage vast te stellen of te verwerpen.      

Lees verder

Andijk telt per 1 januari 2022: 7.077 inwoners

Andijk is de tweede grootste woonkern van de gemeente Medemblik, tenminste als we Wervershoof en Onderdijk ook als twee aparte woonkernen beschouwen. Andijk telde op 01-01-2022 7.077 inwoners waarvan 3608 mannen en 3468 vrouwen. Vorige jaar telde Andijk nog 7.015 inwoners maar met 61 nieuwe inwoners is de stand 7.077 inwoners. Een stijging van 0,86%.

Zwaagdijk-Oost kent de meeste nieuwkomers: 91, met Andijk op de tweede plaats met 61 nieuwkomers.
Abbekerk raakte 30 inwoners kwijt, Hauwert 18 inwoners, Opperdoes 13 , Zwaagdijk West 12 en Wervershoof 1. Maar als we Wervershoof opdelen in Wervershoof en Onderdijk dan raakte Wervershoof 1 inwoner kwijt terwijl Onderdijk er 15 nieuwe inwoners kreeg; per saldo -1.

De gemeente Medemblik telt 45.453 inwoners, waarvan 23.100 mannen en 22.353 vrouwen. Dat zijn er 285 meer dan op 1 januari 2021.

%d bloggers liken dit: