VVD Medemblik wil meer inzicht Sociaal Domein

Tom Beerepoot

Wognum | Tom Beerepoot van de VVD Medemblik wil beter inzicht verkrijgen over tal van onderwerpen in het Sociaal Domein van het college van B&W van de gemeente Medemblik. Om dit te bewerkstelligen diende Beerepoot schriftelijke raadsvragen in.

Beerepoot zegt dat de fractie tijdens de informatiebijeenkomst over het Sociaal Domein van 27 juni jl. is bijgepraat hierover en het proces en de status daarvan, maar tijdens die bijeenkomst heeft de VVD naar eigen zeggen geen goed inzicht ontvangen in de kosten van het sociaal domein, het verloop daarvan en de bijdrage vanuit het rijk. Vandaar de schriftelijke raadsvragen.

Lees verder

Opnieuw raadsvragen van Hart voor Medemblik aan college over opslag zout afvalwater (brijn)

De fractie Hart voor Medemblik heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de opslag van zout afvalwater onder de grond in Andijk. Zoals te doen gebruikelijk worden deze vragen integraal weergegeven.

Raadsvragen over digitale toegankelijkheid

Raadsvragen over digitale toegankelijkheid

De fractie van GroenLinks stelt raadsvragen over digitale toegankelijkheid. De vragen zijn hier integraal weergegeven.

N.a.v. de lijst ingekomen stukken van de raad van 20 mei 2021 is een mutatie voorstel gedaan en gevraagd om een toezegging m.b.t. een informatienota over digitale toegankelijkheid (zie NR. 1643). Deze toezegging is gedaan en opgenomen op de Toezeggingenlijst (ID 118). De infonota’s vanaf die tijd zijn doorgenomen en er is weliswaar een infonota (DOC-21-407792 plus bijlage) over “toegankelijkheid” gezien, maar niet specifiek over digitale toegankelijkheid.

Lees verder

Antwoorden op raadsvragen HvM over veiligheidsmonitor

Fragment van de website van de gemeente Medemblik

Je moet de gemeentelijke informatie blijkbaar lezen met in gedachte dat wat er geschreven staat feitelijk anders is. Staat er op de website dat er “1038 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd” zijn dan betekent dit volgens het antwoord van het college dat er “ongeveer 3000” inwoners zijn uitgenodigd“. Maar dan zijn we er nog niet. De gemeente heeft een vooruitziende blik want “ongeveer een derde doet mee, netto 1.000 inwoners” weet de gemeente nu al te vertellen terwijl het onderzoek net gestart is. Dan is er nog “een klein stukje dataverzameling door het CBS dat gelijktijdig loopt” en dat brengt het totaal op “1.200 inwoners van Medemblik” of wel “1.038“.

Begrijpt u het? Misschien dat er nog een ‘raadsvraag’ gesteld kan worden waarom de burger wordt voorgehouden dat er 1038 inwoners zijn uitgenodigd terwijl dit er zo’n 3.000 zijn?¹ Weet de gemeente op voorhand ook de uitkomst?²

Lees hier de beantwoording van de vragen van Hart voor Medemblik

Lees verder

Raadsvragen over ‘quasi-inhouse uitzondering’ HVC

Raadsvragen over 'quasi-inhouse uitzondering' HVC

Zowel de PWF als de ChristenUnie hebben het college van B&W van de gemeente Medemblik vragen gesteld over de positie van het afvalverwerkingsbedrijf HVC naar aanleiding van een brief van het advocatenkantoor CMS in Amsterdam en AVR B.V. aan de gemeente Drechterland, waarin valt te lezen dat voor een rechtmatige opdrachtverlening binnen het Europeesrechtelijk kader van de quasi-inhouse een uitzondering is (onder andere) vereist dat HVC het merendeel van haar activiteiten voor haar aandeelhouders verricht. AVR komt tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan het merendeelcriterium van de quasi-inhouse uitzondering, zo meldt de brief.

Lees verder

VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: ‘financiële situatie gemeente wordt zeer zorgelijk en dreigt onze gemeente lam te leggen’

VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: 'financiële situatie gemeente zeer zorgelijk; dreigt onze gemeente lam te leggen'

Tom Beerepoot van de VVD-fractie heeft raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik over de oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Deze zijn hier integraal te lezen.

“In de informatienota van 7-4-2021 wordt een groter tekort over 2020 aangekondigd en ook in de informatienota van 13-4-2021 wordt opgemerkt dat het tekort naar verwachting verder zal oplopen. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de fractievoorzitters van 12 juli j.l. is voor 2022 een nieuw tekort van EUR 7.320.000,– aangekondigd. De financiële situatie van onze Gemeente wordt hiermede zeer zorgelijk, dreigt onze Gemeente lam te leggen en naar aanleiding hiervan hebben wij een groot aantal vragen.

Lees verder

HvM stelt raadsvragen over niet doorgaan van Andijker Jaarmarkt

Jaarmarkt in Andijk

Hart voor Medemblik heeft raadsvragen gesteld aan het college naar aanleiding van het niet doorgaan van de Jaarmarkt in Andijk. Hier lees je integraal de vragen en de inleiding.

“Op de Facebookpagina van de gemeente Medemblik valt te lezen dat het als gemeente bijzonder lastig is om in deze tijd de juiste beslissing te nemen over evenementen. “Wij kijken hierbij naar de belangen en veiligheid van alle betrokkenen. Vanzelfsprekend hebben we altijd eerst contact met de organisator voordat we communiceren.”

Uit de evenementagenda is op te maken dat de Kofferbakmarkt in Onderdijk (Nesbos) wel doorgaat, zo ook andere evenementen waar veel mensen op afkomen. Hart voor Medemblik heeft enkele vragen over de door de gemeente gehanteerde criteria voor het al dan niet laten doorgaan van een evenement. De vragen zijn samen opgesteld met onze fractiemedewerkers.

Lees verder

D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente

D66 Medemblik stelt raadsvragen over onkruid(bestrijding) in de gemeente - Foto © CAPAND

De fractie van D66 Medemblik stelde raadsvragen aan het college van B&W. De vragen (met inleiding) zijn hier te lezen:

In delen van onze openbare ruimte wordt de achteruitgang van het groenbeheer steeds meer zichtbaar. Opvallend daarbij is de onkruidbestrijding. Veel verhardingen maken een onverzorgde indruk. Bewoners zijn bezorgd. Grappenderwijs wordt soms al gezegd dat Medemblik kan bezuinigen op onderhoud van wegen en stoepen omdat ze vanzelf verworden tot nieuwe groenstroken!

Na het stoppen van het gebruik van chemische middelen en het introduceren van nieuwe – en duurdere – werkwijzen heeft de raad vorig jaar als bezuiniging ook besloten het onderhoudsniveau in delen van de gemeente te verlagen van het in het Groenbeheerplan vastgestelde niveau B naar het lagere C. Op sommige plekken lijkt nu in de praktijk niveau D werkelijkheid te zijn geworden, het laagste niveau uit dit plan. (Feitelijk oogt C al behoorlijk onverzorgd, en D verwaarloosd.)

Lees verder

Raadsvragen PW2010 over sluiting consultatiebureau Andijk en Abbekerk

Mede naar aanleiding van onze publicatie inzake het sluiten van de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk heeft Cees Neefjes (foto) van PW2010 raadsvragen ingediend bij het college van B&W van de gemeente Medemblik.

A. Kort geleden werd bekend dat de GGD de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk wil sluiten om technische redenen, waaronder de ventilatie in deze gebouwen. Jaren geleden wilde de GGD beide consultatiebureaus sluiten. Het college was daar gevoelig voor. De raad was daar tegen en stemde het voorstel weg. Wij hebben toen juist gepleit voor het behoud van deze twee consultatiebureaus in het belang van laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg en meer ten behoeve van zuigelingen en peuters, maar ook van de ouders. Juist met het oog op preventie en vroegtijdige signalering kan er bijtijds worden bijgestuurd/ geholpen om later problemen te voorkomen.

NB.: Vlak voor het reces worden we weer met een ingrijpend besluit voor een voldongen feit geplaatst. Precies al voor het in 2017, de grof vuil perikelen.

B. Al eerder hebben wij vragen gesteld over de ventilatie in met name de dorpshuizen. Ook in mei hebben wij over de Coronasteun vanuit het Rijk voor de dorpshuizen vragen gesteld. De gemeente Medemblik ontving een bedrag van € 31.000. Omdat dit niet geoormerkt is, zal het aan andere zaken worden besteed. Gezien de steeds besmettelijker varianten van het Covid-19 virus, de herfst die in aantocht is, er gewezen wordt op het belang van een goed werkende ventilatie, dorpshuizen met name in de herfst en winter druk bezocht worden door ouderen.

Lees verder

ChristenUnie dient raadsvragen in over cabins Horn

Foto Google Maps

De ChristenUnie Medemblik heeft raadsvragen ingediend bij het college van B&W van de gemeente Medemblik inzake cabins bij een bedrijf langs de Horn. Die staan volgens de CU al meerdere jaren bij het bedrijf voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “De vergunningen zijn al een keer verlengd en zijn inmiddels al weer verlopen. Er is geen
aanleiding meer om deze cabins in gebruik te houden voor het bedrijf. Tevens mag er niet meer vergund worden”, aldus fractievoorzitter Silva Visser van de CU Medemblik.

Het college heeft nog niet geantwoord.

CDA Medemblik: Raadsvragen over onderhoud Oosterbegraafplaats in Andijk

Raadsvragen over onderhoud Oosterbegraafplaats
De vragen werden vergezeld met foto’s die de fractie maakte van de begraafplaats

Els van den Bosch van CDA Medemblik heeft raadsvragen ingediend bij het college van B&W over het onderhoudsniveau van de Oosterbegraafplaats aan De Weet in Andijk. Van den Bosch schrijft in de inleiding van de vragen:

“Tot verdriet van inwoners, bezoekers en nabestaanden ziet de Oosterbegraafplaats in Andijk er al jarenlang onverzorgd uit. Onverzorgd doordat de hagen aan zowel de oost- als de westkant bruin geworden zijn, de afsluitbanden liggen hier en daar scheef, de paden worden groen, de paden verzakken, de verharding van de beide toegangen vertonen kuilen en scheuren en de toegankelijkheid is ook een uitdaging.”

Lees verder

College laat zich niet uit over ‘Stop Hondenbelasting’

College laat zich niet uit over 'Stop Hondenbelasting' - Gemeente Medemblik
“Stop Hondenbelasting” o.a. in het NOS-Journaal van 23 april

Eerder berichtten we dat het college van burgemeester en wethouders schriftelijke raadsvragen kreeg voorgelegd door de VVD-fractie over het (landelijke) burgerinitiatief “Stop Hondenbelasting“. Het college geeft nu geantwoord, zij het summier. Eén vraag blijft onbeantwoord, namelijk wat het college vindt van dit burgerinitiatief.

Het college geeft geen antwoord op de vraag of het bekend is met het burgerinitiatief terwijl het onderwerp de landelijke pers haalde en ook de NOS besteedde veel aandacht aan dit onderwerp in de journaals.

Lees verder
%d bloggers liken dit: