VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: ‘financiële situatie gemeente wordt zeer zorgelijk en dreigt onze gemeente lam te leggen’

VVD Medemblik raadsvragen Sociaal Domein: 'financiële situatie gemeente zeer zorgelijk; dreigt onze gemeente lam te leggen'

Tom Beerepoot van de VVD-fractie heeft raadsvragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik over de oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Deze zijn hier integraal te lezen.

“In de informatienota van 7-4-2021 wordt een groter tekort over 2020 aangekondigd en ook in de informatienota van 13-4-2021 wordt opgemerkt dat het tekort naar verwachting verder zal oplopen. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de fractievoorzitters van 12 juli j.l. is voor 2022 een nieuw tekort van EUR 7.320.000,– aangekondigd. De financiële situatie van onze Gemeente wordt hiermede zeer zorgelijk, dreigt onze Gemeente lam te leggen en naar aanleiding hiervan hebben wij een groot aantal vragen.

 1. Welk bedrag zal er over 2020, 2021 en 2022 in zijn totaliteit aan het sociaal domein uitgegeven worden ?
  Is dit incl. de personeelskosten en zo neen; hoeveel bedragen de personeelskosten in deze drie jaar (per jaar) ?

  Op 1 juli j.l. heeft er een informatievond voor de raads- en commissieleden plaatsgevonden. Tijdens deze informatieavond werden de nieuwe tekorten over 2022 en daarna niet aan de raads- en commissieleden medegedeeld.
  Op 12 juli 2021 werden de fractievoorzitters bij elkaar geroepen en werden de nieuwe tekorten wel aan hen gemeld.
 2. Waarom werden de nieuwe tekorten, tijdens de informatieavond van 1 juli j.l., niet met de raads- en commissieleden gedeeld ?

  Op 28 januari j.l. heeft de raad voor 2021 en 2022 EUR 350.000,– beschikbaar gesteld om het sociaal domein weer in balans te krijgen en zijn specialisten aangetrokken om dit te bewerkstelligen.
 3. Is het extra tekort van EUR 7.320.000,– een uitvloeisel van het werk van de nieuw aangetrokken specialisten?
 4. Kunt u ons de huidige status van hun werkzaamheden en bevindingen doorgeven?
 5. Verwacht u nog steeds dat zij het sociaal domein weer in balans zullen krijgen?

  Verder verwijzen wij naar het Benchmarkrapport jeugdzorg van “It s public” van 30 maart 2021. Uit dit rapport blijkt dat wij tot de 106 (van de 352 gemeenten) behoren die over 2019 een tekort van meer dan 45% op de jeugdzorg hebben moeten incasseren. Verder wordt in dit rapport opnieuw bevestigd dat Hollands Kroon met haar Incluzio-werkwijze
  aanzienlijk beter presteert wat ons tot de volgende vragen brengt. Bent u bereid om een informatie- dan wel thema-avond voor de raads- en commissieleden over de Incluzio werkwijze te organiseren ?
 6. Bent u bereid om te (laten) onderzoeken of de Incluzio werkwijze ook voor de Gemeente Medemblik en haar cliënten profijtelijk zou kunnen zijn?

  Van Incluzio hebben wij begrepen dat zij het aantal zorgaanbieders in Hollands Kroon van enkele honderden tot ca. 40 terug gebracht hebben waardoor zij de kosten aanzienlijk hebben kunnen beperken. Tijdens de informatieavond van 1 juli j.l. hebben wij begrepen dat wij met ca. 160 zorgaanbieders werken.
 7. Bent u bereid om het aantal zorgaanbieders met minimaal 2/3 terug te brengen?
 8. Wat is de gangbare looptijd voor contracten met zorgaanbieders en hoelang lopen de contracten, met de langste looptijden, nog door ?

  Wij hebben begrepen dat een deel van de kosten betrekking heeft op cliënten van buiten onze gemeente die in onze gemeente hulp ontvangen.
 9. Kunt u in deze aangeven om hoeveel cliënten het hier gaat en welk bedrag hiermede gemoeid is ?
 10. Bent u bereid om hier paal en perk aan te stellen?

  Tot onze verrassing boekt ook de Gemeente Hoorn, waar wij intensief mee samenwerken, een aanzienlijk beter resultaat (een tekort van 22% voor Hoorn tegenover een tekort van 50% voor Medemblik). Verder wordt in het rapport “Sociaal in balans” opgemerkt dat wij regionaal gezamenlijk inkopen en ook samen beleid ontwikkelen. Wij begrijpen hieruit dat wij goed samenwerken met de overige gemeenten van het Pact van West Friesland en op basis daarvan zouden mogen verwachten dat onze resultaten in lijn zouden liggen met de Gemeente die voor ons een belangrijk deel van de inkoop verzorgt oftewel Hoorn.
 11. Kunt u in dit verband aangeven waarom onze tekorten aanzienlijk groter zijn dan die van Hoorn ?
 12. Daarnaast hebben wij begrepen dat Hoorn een belangrijk deel van de inkoop voor ons verzorgt. Wij gaan ervan uit dat Hoorn hiervoor verantwoording aan de overige gemeenten aflegt en in dit verband verzoeken wij u om ons een kopie van het betreffende rapport te verstrekken.
 13. Beschikt u over inzicht in het aantal cliënten welke de Gemeente meer dan EUR 75.000,– per jaar kosten ?
 14. Om hoeveel klanten gaat het en wat zijn de totale kosten van deze groep cliënten ?
 15. Verder vragen wij ons af of u een beroep op de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid van het sociale domein overwogen heeft en zo neen; waarom niet.”

Het college moet nog antwoorden

%d bloggers liken dit: