Gehandicapten en chronisch zieken staan voorlopig aan de kant in de gemeente Medemblik: geen ‘Lokale Inclusie Agenda’

Gehandicapten en chronisch zieken staan voorlopig aan de kant in de gemeente Medemblik: geen 'Lokale Inclusie Agenda'

De gemeente Medemblik heeft een inventarisatie laten maken over de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking (VN-Verdrag ‘Handicap’) en een ‘Lokale Inclusie Agenda’ (LIA). In een informatienota heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd, deze brief wordt hier integraal weergegeven.

Inventarisatie VN-Verdrag Handicap en Lokale Inclusie Agenda

Aanleiding
In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Door deze ratificatie is de verplichting toegevoegd aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet om in periodieke plannen van de gemeenteraad aan te geven hoe wordt voldaan aan dit verdrag. Uitgangspunt van dit VN-Verdrag is Iedereen doet mee. Daarnaast is besloten in het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat alle sectoren (inclusief de overheid) een actieplan moet hebben waarin is aangegeven hoe wordt gewerkt aan algemene toegankelijkheid.

Het vastleggen van de plannen kan in één document, genaamd de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Gemeente Medemblik heeft deze op dit moment niet. Om een LIA te kunnen opstellen is eerst inzicht nodig in de mate waarin onze gemeente voldoet aan het VN-Verdrag en hoe dit is vormgegeven. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie sturen wij u hierbij toe (zie de bijlage).

Kernboodschap
Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente op veel gebieden al uitvoering geeft aan wet- en regelgeving rondom inclusie en toegankelijkheid. In bijvoorbeeld de Leidraad Openbare Ruimte en beleidsplan Sociaal domein komt dit naar voren. Binnen de beschikbare capaciteit en budgetten worden waar nodig aanpassingen gedaan zoals aanpassingen aan gebouwen. Het VN-Verdrag en bijbehorende inclusie en toegankelijkheid worden echter niet expliciet genoemd en als apart thema behandeld bij bijvoorbeeld consultatie van inwoners. In het verlengde hiervan is er geen LIA aanwezig waarin specifiek staat beschreven welke richting de gemeente Medemblik en haar inwoners op willen met inclusie en toegankelijkheid. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit en budget om het inclusie- en toegankelijkheidsbeleid actief met externe partijen verder vorm en inhoud te geven zoals uitgewerkt in de routekaart Lokale Inclusie Agenda van de VNG.

Conclusie
Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente Medemblik voldoende doet aan inclusiviteit en toegankelijkheid. Het VN-Verdrag Handicap wordt echter niet expliciet genoemd en gebruikt. De gemeente heeft nu wel een beeld van waar het staat.

Communicatie
Het rapport van de inventarisatie wordt gedeeld met afdelingshoofden, het college en de gemeenteraad.

Vervolg
Afhankelijk van beschikbare capaciteit en budget kan het VN-Verdrag Handicap expliciet uitgevoerd worden en kan er vorm gegeven worden aan een Lokale Inclusie Agenda. Gezien de financiële situatie van de gemeente, kiest het college er voor om vooralsnog geen LIA op te stellen.

Bijlagen
DOC-21-416428 Inventarisatie VN-Verdrag en Lokale Inclusie Agenda


Reactie Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid

We hebben een reactie gevraagd aan de gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’:

“Wat in de brief en het rapport staat is geen verrassing voor ons, we hebben uitentreuren college en gemeenteraad door de jaren gemeld dat er niets wordt gedaan in deze gemeente op het gebied van inclusie, althans niet wat gehandicapten en chronisch zieken aangaan. Wel voor mensen die tot de LHBTI-groep behoren. Deze groep wordt het collegeprogramma genoemd. Gehandicapten en chronisch zieken niet. Er wordt steeds geschermd met ‘geen capaciteit’, ‘geen geld’, ‘geen tijd’, “helemaal vergeten’ of ‘het zit niet in het systeem’ en als dat niet past op het moment dat het zich voordoet dan wordt met alle gemak van de wereld excuses aangeboden. Toezeggingen vanuit het college worden niet nagekomen. Of dat er gezegd wordt dat er een motie wordt ingediend over het VN-Verdrag maar dat er dan vervolgens niet gebeurt! Het is bijkans een gewoonte om een werkgroep zoals de onze zoet te houden met: “Ja, we gaan in gesprek met jullie, we betrekken jullie bij de uitvoering van de LIOR’, maar als het puntje bij paaltje komt dan hebben wij het nakijken, geen uitnodiging, geen belletje, geen brief, geen mail…. Niks!”, aldus Gerrit van Keulen van de werkgroep. “Het is trekken aan een dood paard!”

“Nu is het adagium van de gemeente dat er geen capaciteit is, niet de kennis heeft en geen geld. Dat is het niet, het dat de politieke wil ontbreekt en zolang die wil er niet is gebeurt er ook niets! Er zijn tal van gemeenten in het land die ook niet over voldoende geld beschikken, geen capaciteit hebben of gebrek aan kennis op dit terrein maar gaan wel aan de slag met een lokale inclusie agenda, trekken iemand van buiten aan om de LIA op de stellen voor die gemeente. Want als we zouden moeten wachten totdat er wél geld is dan kunnen we jaren en jaren wachten…”

Maar simpele dingen als informatie of beter gezegd bewustwording creëren onder de inwoners, ondernemers en verenigingen is er ook niet… Dat zijn standaardteksten notabene! Dat de gemeente nu zegt dat er op tal van terreinen of beleidsvelden wel wat wordt gedaan is niet iets dat de gemeente zelf heeft ingebracht, dat zijn de wetten en regels die het voorschrijven (of door een andere gemeente is ingebracht bij een samenwerkingsverband) en waar een gemeente aan moet voldoen. Maar dat geldt ook voor het implementeren van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking! Het is geen kwestie van vrijblijvendheid! Daarnaast hebben we ook nog de Wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte.

“We gaan het inventarisatierapport bestuderen en komen dan met een reactie op dit rapport. In dat onderzoek zijn er overigens weer geen mensen gesproken die tot de doelgroep behoren, mensen met een beperking of chronisch zieken. We hebben aan het eind van deze maand nog een gesprek met wethouder Dirk Kuipers (PvdA) naar aanleiding van een brief die wij het college eerder toe zonden en over de uitvoering van het VN-Verdrag ‘Handicap’ gaat, maar ik heb -afgezien van de huidige brief van het college en het inventarisatierapport- wel enig idee wat hij gaat zeggen…”

%d bloggers liken dit: