Raadsvragen PvdA-fractie over inclusie-agenda gemeente Medemblik

Raadsvragen PvdA-fractie over inclusie-agenda gemeente Medemblik
Hoe zit het met Inclusie-agenda in de gemeente Medemblik?
Afbeelding

Eerder deze maand diende de PvdA Medemblik raadsvragen in bij het College van de gemeente Medemblik over de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, i.c. de Inclusie-agenda van de gemeente. Hierop zijn intussen antwoorden gegeven door het college die hier integraal worden weergegeven.

De antwoorden geven Bert de Jong (foto) van de PvdA-fractie aanleiding aanvullende vragen te stellen. Ook deze worden hier weergegeven.

De gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’ is blij met deze vragen: “Wij zijn erg blij met het voornemen van de PvdA-fractie om de implementatie van het VN-Verdrag ‘Handicap’ op de raadsagenda te zetten en ook met de vragen die deze fractie nu stelt om duidelijkheid te verkrijgen wat het college doet op dit terrein”, zegt Gerrit van Keulen, coördinator van de werkgroep. “Wij verlenen medewerking aan de totstandkoming van een inclusie-agenda in andere gemeenten in Noord-Holland Noord, zoals onlangs in de gemeente Schagen, maar moeten met lede ogen aanzien dat dit tot op heden niet is gebeurd de in de gemeente Medemblik. En dat terwijl diverse partijen hierover heel veel hebben gezegd in hun verkiezingsprogramma… maar dat niet of nauwelijks aan de orde hebben gesteld of in het collegeprogramma is opgenomen! Daar lijkt nu verandering in te komen! En eerlijk gezegd, dat wordt ook wel tijd!”

Vragen en antwoorden

Inleiding
In 2006 werd in de Verenigde Naties het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap aangenomen. De Nederlandse regering heeft dit Verdrag in 2016 geratificeerd.

De regering riep gemeenten op het VN-verdrag in uitvoering te nemen en daartoe het Manifest ‘Iedereen doet mee’ te ondertekenen.

Met deze bekrachtiging van de rechten van mensen met een beperking kwam ook een aantal verplichtingen voor gemeenten mee. De belangrijkste is het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda.

De PvdA Medemblik vindt het belangrijk dat mensen met een handicap, beperking, andere leefwijze of achtergrond volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

 1. Heeft de gemeente Medemblik destijds gehoor gegeven aan de oproep van de regering om het Manifest ‘Iedereen doet mee’ te ondertekenen?

  Antwoord Nee, gemeente Medemblik heeft dit manifest niet ondertekend. Het is sinds september 2020 niet meer mogelijk om dit te doen. Wel moedigt de VNG gemeenten aan om aan te sluiten bij het netwerk van actieve gemeenten om ervaringen over de inclusieagenda uit te wisselen. We wisselen ervaring uit binnen het netwerk van actieve gemeenten. De ambities van het manifest zijn hierbij leidend bij onze inventarisatie.
 2. Heeft de gemeente Medemblik, om uitvoering te geven aan dit verdrag, inmiddels (5 jaar na dato) een lokale inclusie agenda?
  Zo ja, wat is de inhoud daarvan en waar is deze terug te vinden en is deze voor onze inwoners toegankelijk en zichtbaar?
  Zo nee, wat is de stand van zaken op dit moment? Op welke aspecten is de gemeente Medemblik bezig om uitvoering te geven aan dit VN-verdrag?
  Zo nee, wat is de reden dat de gemeente Medemblik nog geen uitvoering aan dit verdrag heeft gegeven?
  Zo nee, op welke termijn kan de raad een lokale inclusie agenda ontvangen?

  Antwoord Op dit moment ronden we onze inventarisatie af. Deze inventarisatie betreft een overzicht van waar we staan qua inclusie en toegankelijkheid en vormt de basis voor onze lokale inclusieagenda. Door het doen van de inventarisatie zetten we stappen. Zo zijn onderdelen van het VNVerdrag opgenomen in de meest recente LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). De druk in het sociaal domein is hoog. De organisatie moet daarom prioriteiten stellen. Er is, na het opstellen van deze inventarisatie, onvoldoende capaciteit voor een actief vervolg.

Aanvullende vragen

De antwoorden geven voor de PvdA-fractie aanleiding om aanvullende vragen te stellen, deze werden maandag ingediend en luiden:

Inleiding
In 2006 werd in de Verenigde Naties het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap aangenomen. De Nederlandse regering heeft dit Verdrag in 2016 geratificeerd. De regering riep gemeenten op het VN-verdrag in uitvoering te nemen en daartoe het Manifest ‘Iedereen doet mee’ te ondertekenen.

Met deze bekrachtiging van de rechten van mensen met een beperking kwam ook een aantal verplichtingen voor gemeenten mee. De belangrijkste is het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda.

De PvdA Medemblik vindt het belangrijk dat mensen met een handicap, beperking, andere leefwijze of achtergrond volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Op 15 januari heeft u antwoord gegeven op een aantal door mij gestelde vragen, als vervolg daarop de volgende aanvullende en verhelderende vragen:

U geeft aan dat de gemeente Medemblik in 2016 geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de VNG of dit manifest te ondertekenen.

 1. Wat is de reden geweest om dit niet te doen?
 2. U geeft verder aan: Op dit moment ronden we onze inventarisatie af. Deze inventarisatie betreft een overzicht van waar we staan qua inclusie en toegankelijkheid en vormt de basis voor onze lokale inclusieagenda. Door het doen van de inventarisatie zetten we stappen. Zo zijn onderdelen van het VNVerdrag opgenomen in de meest recente LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Wanneer verwacht u deze inventarisatie afgerond te hebben?
 3. Maakt u hierbij gebruik van de door de VNG opgestelde routekaart ‘lokale inclusie agenda’?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, met welke lokale partners en ervaringsdeskundigen werkt u samen?
 4. Verder geeft u aan:
  De druk in het sociaal domein is hoog. De organisatie moet daarom prioriteiten stellen. Er is, na het opstellen van deze inventarisatie, onvoldoende capaciteit voor een actief vervolg. Betekent dit, dat er na de gemeentelijke inventarisatie geen lokale inclusieagenda wordt opgesteld, omdat dit voor de gemeente Medemblik, gelet op uw antwoord, momenteel geen prioriteit is?
 5. Op de site van de VNG valt te lezen (bit.ly/VNGinclusie2) dat de gemeente Medemblik momenteel werkt aan het opstellen van een lokale inclusie agenda, terwijl u in uw beantwoording aangeeft dat het slechts een inventarisatie betreft en het opstellen van een lokale inclusie agenda op dit moment niet tot uw prioriteiten behoort. Kunt u aangeven hoe dit verschil in uw beantwoording op mijn eerdere vragen t.o.v. de publicatie bij de VNG te verklaren is?

De PvdA-fractie diende gisteren nog enkele aanvullende vragen in:

Inleiding
Gisteren heb ik u vervolgvragen gesteld op eerder gestelde vragen en antwoorden uwerzijds over het VN-verdrag m.b.t. mensen met een handicap. In aanvulling daarop nog de volgende extra vragen:

 1. U stelt dat onderdelen van het VN-verdrag zijn opgenomen in de meest recente LIOR. Ondanks dat dit is opgenomen wordt er geen uitvoering aan gegeven.
 2. Vraag 1: Welke stappen onderneemt het college nu, als u daar geen uitvoer aan geeft wegens ‘gebrek aan capaciteit’?
 3. In het Collegeprogramma 2018-2022 staat onder 4.2
  Meedoen
  Wij staan voor een “inclusief Medemblik”: een gemeenten waarin iedereen kan meedoen én meekomen. Daarom gaan wij ouderen, arbeidsgehandicapten, asielzoekers, bijstandsgerechtigden, mantelzorgers, LHBTI’ers en andere kwetsbare groepen actief bij de samenleving betrekken “.


  Hoe verhoudt het dat u enerzijds stelt dat “iedereen kan meedoen én meekomen” en anderzijds dat een inclusieagenda geen prioriteit heeft wegens gebrek aan capaciteit?
 4. Hoe kunnen mensen mét een beperking op dit moment wel meedoen én meekomen volgens het college?

Antwoorden die worden gegeven worden hier ook bekend gemaakt.

Foto door Marcus Aurelius op Pexels.com

%d bloggers liken dit: