Raadsvergadering o.a. over huisvesting arbeidsmigranten en Recycleplan en keuze recycle-tarief

De gemeenteraad komt donderdag 10 juni 2021 weer in vergadering bijeen. De vergadering begint om 1930 uur plaatselijke tijd en wordt digitaal gehouden weshalve belangstellenden de vergadering digitaal kunnen volgen. Voor deze mogelijkheid wordt men verwezen naar de website van de gemeente Medemblik. De vergadering wordt voorgezeten door de heer F. Streng. burgemeester van de gemeente Medemblik.

Bekijk hier de Agenda van de raadsvergadering

UITGELICHT

Begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen, begrotingswijziging 2021 OD NHN, aansluiten VR NHN bij st St. FLO Ambulancediensten (pfh. allen) – 19:35

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben een (voorlopige) jaarrekening 2020 en (ontwerp)begroting 2022 toegestuurd. Zij stellen de raad/het college in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het bestuur van de Omgevingsdienst een 1e begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voorgelegd. Tot slot heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om te mogen aansluiten bij de Stichting FLO Ambulancediensten.

De raad wordt voorgesteld:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van zes gemeenschappelijke regelingen (Afvalbeheer Westfriesland, SSC DeSom, GGD Hollands Noorden, Omgevingsdienst Noord-Holand Noord en WerkSaam Westfriesland), zoals in de zes adviezen zijn weergegeven;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Westfriesland en Westfries Archief;
3. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen (CAW, SSC DeSom, Omgevingsdienst NHN en Veiligheidsregio NHN), zoals in de vier adviezen zijn weergegeven:
4. Kennis te nemen van het uitbrengen van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2020 van vijf gemeenschappelijke regelingen (GGD Hollands Noorden, Ondersteuning bestuurlijke samenwerking, RSW, WerkSaam Westfriesland en WFA);
5. Een positieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst NHN;
6. De gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven voor aansluiting van de Veiligheidsregio NHN bij de Stichting FLO Ambulancediensten.

Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers

Foto ter illustratie

Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‚ÄėHuisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik‚Äô. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‚Äėhuisvesting buitenlandse werknemers‚Äô vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.

De raad wordt voorgesteld het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

Vaststellen Recycleplan en keuze recycle-tarief

Op 6 mei 2019 was de themaraad over het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenplan (nu Recycleplan). Uit de themaraad bleek dat de raad het accent wil leggen op kostenbeheersing/-verlaging en dat de inwoners worden beloond voor het goed afval scheiden. Dit is eerder ook vastgesteld in het Coalitieakkoord 2018-2022. Vervolgens heeft de raad op 4 juni 2020 de kaders voor het Recycleplan vastgesteld. Inmiddels heeft HVC de financi√ęle uitwerking voor het recycle-tarief gereed. Het resultaat van de financi√ęle uitwerking is meegenomen in het Recycleplan. Ook is de participatie afgerond: er is op 17 februari 2021 een digitale bijeenkomst met de kernraden gehouden. Verder is samen met I&O Research een digitale vragenlijst onder inwoners uitgezet. Het rapport hiervan is gereed. De resultaten van participatie zijn ook meegenomen in het Recycleplan.

De raad wordt voorgesteld het Recycleplan vast te stellen, te kiezen voor een recycle-tarief in combinatie met de huidige inzamelmethode, het maatwerk voor specifieke doelgroepen verder uit te werken en de eenmalige projectkosten op de voorgestelde manier te dekken.

%d bloggers liken dit: