HvM stelt raadsvragen over Informatienota en Inventarisatie ‘Inclusiviteit en Toegankelijkheid’ gemeente Medemblik

Gehandicapt, Geblokkeerde Toegang, Rolstoel
Het VN-verdrag verplicht overheden inclusie en toegankelijkheid in het openbare leven te realiseren

Vorige week bracht het College van burgemeester en wethouders een informatienota uit over de lokale inclusieagenda naar aanleiding van een inventarisatie over dit onderwerp. Dit leidde tot vragen bij de fractie Hart voor Medemblik, die wij hier integraal weergegeven.

Zie ook:

Hart voor Medemblik heeft naar aanleiding van de informatienota enkele vragen. De vragen zijn mede opgesteld door ervaringsdeskundigen, expert toegankelijkheid en HvM fractiemedewerkers. In de informatienota van het college van B&W wordt gemeld dat de gemeente Medemblik voldoende doet aan inclusiviteit en toegankelijkheid.

 1. Wie heeft bepaald dat de gemeente Medemblik “voldoende” doet aan inclusiviteit en toegankelijkheid als de conclusie van het inventarisatierapport uitdrukkelijk meldt dat het VN-Verdrag Handicap niet door de gemeente wordt gebruikt en dat het bestaan van het Verdrag handicap “niet heel bekend is bij de gemeente”?
 2. Als al het bestaan van het Verdrag Handicap “niet heel bekend” is onder de medewerkers dan zegt dit ook alles over de kennis aangaande de inhoud van het verdrag, met name de werking, doel en reikwijdte van het verdrag. Als er dus sprake is van gebrek aan kennis hoe kan het college dan in de informatienota zeggen dat het “voldoende” doet aan de inclusiviteit en toegankelijkheid?

  2a. Is het college van mening dat het naar eigen (politieke) inzichten en opvattingen voldoende doet aan inclusiviteit en toegankelijkheid?

  3. In de conclusie van het Inventarisatierapport staat “Impliciet houdt de gemeente wel rekening met inclusiviteit en toegankelijkheid door te voldoen aan bestaande landelijke wetgeving”. Om dit scherp te krijgen, betekent dit dat zolang het maar door de landelijke wet- en regelgeving wordt voorgeschreven inclusiviteit en toegankelijkheid opneemt, maar dat het college daarnaast geen andere acties onderneemt om de inclusiviteit en toegankelijkheid in onze gemeente te verbeteren?

  3a. Zo nee, kan het college een opsomming doen van zaken die expliciet noch impliciet door wet- en regelgeving zijn voorgeschreven, maar die door de gemeente wel zijn uitgevoerd en waarmee daardoor de inclusiviteit en toegankelijkheid in meer of mindere mate is verbeterd?
 3. In de conclusie van het inventarisatierapport wordt ook gemeld dat de gemeentewetgeving volgt en dat in (nieuwe) beleids- en uitvoeringsplannen zoveel mogelijk inclusief en toegankelijk wordt gewerkt, binnen de mogelijkheden die de gemeente op dat moment heeft.

  In deze conclusie zitten een aantal begrippen die allerlei beperkingen inhouden: ‘zoveel mogelijk’ en ‘binnen de mogelijkheden die de gemeente op dat moment heeft’.
 4. Betekent dat laatste dat er wordt bedoeld dat wanneer er sprake is van capaciteit en geld?
 5. Wat wordt er bedoeld met “dat er zoveel mogelijk inclusief en toegankelijk gewerkt’ wordt in nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen? Bepalen de mogelijkheden van de gemeente in hoeverre er inclusief en toegankelijk wordt gewerkt? Betekent dit in de praktijk dat wanneer wet- of regelgeving een bepaalde uitvoering voorschrijft maar dat die volgens het college niet binnen de mogelijkheden past, dit niet of slechts ten dele wordt uitgevoerd of helemaal niet?
 6. In de conclusie van het inventarisatierapport staat dat inwoners worden betrokken via de adviesraad Sociaal domein en via de kern- en cliëntraden, maar dat Inclusie en toegankelijkheid ook hier geen specifieke en aparte thema’s.

  6a. Kan het college opgeven op welke wijze de Adviesraad Sociaal Domein inwoners betrekt en welke aantallen hiermee gemoeid zijn?

  6b. Zijn de vergaderingen openbaar?

  6c. Hoe wordt dit gecommuniceerd richting de inwoners?

  6d. Wie zijn de leden van de adviesraad?

  6e. Zijn de leden van de adviesraad ook politiek actief?
 7. Welke cliëntenraden zijn er die volgens de conclusie in het inventarisatierapport betrokken worden bij de Adviesraad Sociaal Domein?
 8. Als de Adviesraad Sociaal Domein openbaar vergadert, waarom wordt dit niet uitgezonden via internet?

  8a. Wat zijn de redenen om dit niet te doen? De vraag wordt ingegeven omdat veel mensen vanwege gezondheidsredenen niet in persoon kunnen verschijnen.
 9. In de conclusie van het inventarisatierapport wordt ook gemeld dat de onderdelen de domeinen die bij de afdeling Openbare Ruimte goed scoren op toegankelijkheid. De bestaande beleids- en uitvoeringsplannen houden in zijn algemeenheid rekening met dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedere inwoner.

  9a. Als het bestaan van het VN-Verdrag ‘Handicap’ niet heel bekend is bij de medewerkers en de Integrale Toegankelijkheidstoets (ITS) onbekend is hoe kan gesteld worden dat “de onderdelen de domeinen bij de afdeling Openbare Ruimte” goed scoren op toegankelijkheid?
 10. Daarnaast zijn beleids- en uitvoeringsplannen geanalyseerd van verschillende afdelingen binnen de gemeente Medemblik. Uit de resultaten blijkt dat het VN-Verdrag niet specifiek wordt genoemd in de plannen van de gemeente Medemblik. Wel blijkt dat de thema’s inclusiviteit en toegankelijkheid in verschillende plannen een (belangrijke) rol spelen. Onderdelen van de domeinen Onderwijs, Vervoer en Welzijn (vallend onder het beleid van het Sociaal Domein) scoren goed op toegankelijkheid en inclusiviteit.

  10a. Kan het college concretiseren wat bedoeld wordt met dat inclusiviteit en toegankelijkheid in verschillende plannen een (belangrijke) rol spelen?

  10b. Welke normen worden hierbij gebruikt?

  10c. Zijn er ervaringsdeskundigen geraadpleegd?

  10d. Zo nee, waarom niet?

  10e. Wat zijn de verschillen van ‘een rol spelen’ en ‘een belangrijke rol spelen’?
 11. In de conclusie van het inventarisatierapport staat dat door de vraag te stellen hoe om wordt gegaan met het VN-Verdrag bij schoolgebouwen is de verplichting onder de aandacht gekomen bij de betreffende beleidsmedewerkers. In de toekomst zal dit meegenomen worden in de planontwikkeling van renovatieprojecten.

  11a. Waarom wordt er pas in de toekomst het VN-Verdrag toegepast op beleids- en uitvoeringsplannen en niet met onmiddellijke ingang? De gemeente moet immers voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag.

  11b. Wat verstaat het College onder ‘toekomst’? Is het mogelijk een concrete tijd aan te geven?
 12. Wat is de reden dat de Integrale ToegankelijkheidsToets (ITS) niet bekend is binnen de organisatie ?
 13. Is de inventarisatierapport door een extern onderzoeksbureau gemaakt?

  13a. Zo ja welk bureau is dat? Zo nee, waarom niet?
 14. Als de inventarisatie en de daarmee gepaard gaande conclusies door een medewerker van de gemeente is uitgevoerd is dit niet feitelijk dat de slager zijn eigen vlees keurt?

Het college moet nog antwoorden hierop.

Foto makeitsomarketing Pixabay

%d bloggers liken dit: