Antwoorden op vragen van VVD en ChristenUnie over tijdelijke sluiting consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk

In juli stelde de fracties van VVD en ChristenUnie raadsvragen over het tijdelijk sluiten van de calculatiebureaus in Andijk en Abbekerk. Het College heeft intussen de vragen beantwoord, die kun je hier integraal lezen.

Inleiding
U heeft ons een informatienota gestuurd over uw beslissing om de consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk per 1 sept. a.s. tijdelijk te sluiten omdat de GGD heeft aangegeven dat de inrichting daarvan niet aan de eisen voldoet.
De sluiting kan lang gaan duren omdat nog niet duidelijk is hoe ons Lange Termijn Accommodatiebeleid eruit gaat zien. Het zou zelfs, vrezen wij, kunnen leiden tot een definitief einde voor het consultatiebureau in deze dorpen.
Dit is iets waar de raad zich in dec. 2016 tegen heeft uitgesproken, toen is besloten deze consultatiebureaus open te houden en daarvoor een oplossing te vinden in het LTA-beleid. Bij besluit van maart 2017 is € 78.000 eenmalig beschikbaar gesteld om de bureaus aan te passen aan de eisen die toen waren gesteld en m.i.v. 2018 zijn de kosten structureel in de begroting opgenomen.

Ondergetekenden hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 1. De informatienota noemt een bijlage waarin de argumenten van de GGD staan. Ook wordt het bedrag berekend om de ruimte in Andijk (gemeente-eigendom) weer aan de eisen te laten voldoen. Die zit er niet bij. Kunt u deze bijlage aan de raadsleden verstrekken?
  Antwoord Wij zullen de bijlagen aan de raad verstrekken.
 2. Ook in 2016 dreigde er al een sluiting. De gemeenteraad heeft toen besloten daarin te investeren om dit te voorkomen. Zijn de eisen van de GGD sedertdien aangescherpt, heeft er een nieuwe inspectie plaatsgevonden, zijn het andere gebreken of wat is anders de reden voor deze aanschrijving?
  Antwoord Zoals in het raadsvoorstel van 2016 (IVR-16-04779) aangegeven, was sprake van een noodzakelijke investering (€ 30.000,-) voor 1 jaar voor korte termijn maatregelen. De resterende €48.000 waren bestemd voor de structurele lasten voor het openhouden voor beide consultatiebureaus. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en zijn de eisen van Arbo verder aangescherpt. Met name ventilatie en daglicht is nu een onoverkomelijk probleem.
 3. Kunt u aangeven hoeveel uur per week beide bureaus nu voor cliënten geopend zijn?
  Antwoord Het consultatiebureau in Abbekerk is per week 2 dagdelen geopend, in Andijk 3 dagdelen.
 4. Kunt u aangeven wat de kosten per jaar voor beide bureaus op dit moment zijn?
  (Dit mag ook in een overzicht van de kosten van alle consultatiebureaus in de gemeente als dat reeds aanwezig is).
  Antwoord Op de locatie in Abbekerk bedragen de huisvestingskosten € 21.000,- per jaar. Op de locatie Andijk € 19.000,-.
 5. U noemt uitwijk naar een locatie in een andere kern als alternatief tijdens de sluitingsperiode. Dit brengt nogal wat ongemak mee voor de bezoekers. Is het mogelijk om de consultatiebureaus in de beide dorpen zo lang bij andere zorgverleners (zoals bejaarden- e/o zorgtehuizen en huisartsenpraktijken) in Andijk en Abbekerk onder te
  brengen ?
  Antwoord Daarvoor is nu niet gekozen maar de GGD ondervangt bepaalde ongemakken wel. De GGD heeft inzichtelijk gemaakt dat het voor enkele gezinnen lastig is om naar andere locaties te gaan. Hier is een maatwerkoplossing voor afgesproken. De GGD biedt via ambulante dienstverlening aan, door thuis bij gezinnen het aanbod van het consultatiebureau te verzorgen.
 6. Ziet u zo’n clustering van activiteiten binnen de kern ook als oplossing voor de toekomst om het consultatiebureau (een uitdrukkelijke wens van de raad) voor Andijk en voor Abbekerk te behouden?
  Antwoord We betrekken de huisvesting van de JGZ bij het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA). In het LTA maakt de raad uiteindelijk keuzes over investeringen en kosten van gebouwen. Op 1 juli heeft de commissie een bespreeknotitie over het LTA behandeld. Die notitie gaat onder meer over de noodzaak om te komen tot LTA, die mede wordt ingegeven doordat de gemeente niet heeft gespaard voor vervangingsinvesteringen en toekomstig onderhoud voor gebouwen. Het LTA gaat ook over keuzes van het clusteren van voorzieningen, zowel op kernniveau als kern overstijgend. We zullen de komende periode monitoren hoe de behoefte is voor de JGZ. Dit zal input zijn voor de afwegingen die binnen het LTA gemaakt worden. Voor nu menen wij dat met het aanbod van consultatiebureaus met volledige dienstverlening in Wognum, Wervershoof en Medemblik en de ambulante dienstverlening een passende tijdelijke oplossing voor het vraagstuk van de consultatiebureaus te bieden.
 7. Gaat u de mogelijkheden zoals bedoeld in vraag 5/6 onderzoeken om de dreigende (tijdelijke) sluiting te ondervangen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord Of de mogelijkheden onderzocht gaan worden, moet blijken uit de monitoring die door de GGD wordt uitgevoerd over de behoefte van de JGZ. Zie antwoord bij vraag 6. De portefeuillehouder onderhoudt de communicatie met de GGD, staat in uw nota. Heeft de portefeuillehouder contact met de GGD gelegd nadat dit bericht binnenkwam en de wens van de raad over het voortbestaan van beide bureaus onder de aandacht
  van de GGD gebracht?
  Antwoord Voordat het collegebesluit genomen is en de informatienota naar de raad is gestuurd, hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de GGD, de portefeuillehouder mevrouw Fit, AB lid de heer Kuipers en ambtelijke ondersteuning. Met als doel een zorgvuldige afweging te maken in het belang van zowel inwoners, de GGD als gemeente.”
%d bloggers liken dit: