Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Alle politieke partijen hebben inmiddels hun schriftelijke beschouwing gegeven op de begroting, die je hier kunt lezen.

Besluitvorming

De raadsvergadering is op 10 november. Dan worden de begroting en de moties en amendementen behandeld en neemt de raad besluiten. De vergadering is openbaar toegankelijk voor publiek en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk om de vergadering digitaal te volgen via: medemblik.raadsinformatie.nl

U kunt de voorgestelde begroting lezen op: medemblik.begroting-2023.nl

Hieronder de fracties en hun reacties op de begroting.

D66

Na moeilijke jaren heeft Medemblik nu de mogelijkheid uit het financiële dal te klimmen. Dat gaat niet in één keer. Maar in 2023 maken we wel een begin. In deze begroting gelukkig geen bezuinigingen op voorzieningen meer, zoals steeds de laatste jaren. In 2023 draaien we ongeveer quitte, de twee jaren daarna is er ruimte voor nieuwe dingen.

Om dit mogelijk te maken wordt de OZB verhoogd. Dat is geen leuke boodschap. Maar wij vinden het verdedigbaar. Als we het niet doen, staan we al direct diep ‘in het rood’ en is de kans groot dat de provincie ons onder verscherpt toezicht gaat stellen. Dan raken we de bevoegdheid over wat we doen grotendeels kwijt. Dat moeten we niet willen.

Maar er speelt meer. Door onderbezetting op het gemeentehuis en het vertrek van veel ervaren krachten is de dienstverlening de afgelopen jaren achteruit gegaan. Op diverse terreinen zien we dat. De te langzame doorloop van woningbouwprojecten is een schrijnend voorbeeld. Maar ook de openbare ruimte lijdt eronder en het tijdig reageren op vragen. Deze begroting maakt het mogelijk die organisatie weer op peil te gaan brengen.

Dit alles in het belang van onze inwoners. En daar doen we het tenslotte voor!

ChristenUnie Medemblik

We zijn gelukkig weer in de zwarte cijfers en de druk en dreiging van de provincie om ons onder toezicht te stellen, is verdwenen. CU is blij met het geld voor Informatiebeveiliging. Al jaren vragen wij om de bescherming van de privé-gegevens. Ook de organisatie krijgt een behoorlijke pot met geld. Hiermee hopen we dat nu ook de dienstverlening verbetert. Scholen krijgen een mooi bedrag om de gebouwen aan te passen. Prima plan. Waar komt dit geld allemaal vandaan?  Is dit de verdienste van de nieuwe coalitie? Nee, we hebben van de landelijke overheid meer geld gekregen. En als dat al niet genoeg was, krijgt de burger de rest voor zijn kiezen.

De WOZ-belasting gaat omhoog met 30%. Waar de landelijke overheid van alles probeert om huishoudens en ondernemers, waarbij het water letterlijk aan de lippen staat, te helpen komt de lokale coalitie met een verhoging van de belasting. Gezinnen en ondernemers kampen met torenhoge energiekosten en het beroep op de voedselbank stijgt. Dat betekent alle hens aan dek voor lastenvermindering. Lokaal en landelijk staan dus haaks op elkaar en dat getuigt van makkelijk scoren. Kan dit anders? Jazeker. Wederom stijgen de kosten voor jeugdzorg. Wat is er aan de hand in Nederland?

Wij willen meer inzet op preventie; begeleiding bij echtscheiding; kinderen een veilige omgeving geven, zodat de kosten naar beneden kunnen. Leer van de omgeving en ga samenwerken. Arbeidsmigranten zijn nog steeds niet goed geadministreerd, zodat er geen belasting geheven wordt. Zet ondernemerschap in bij de keuzes en de verdeling.

Hart voor Medemblik

De Medemblikse begroting voor 2023 stemt zoals verwacht weinig hoopvol. Door de stijging van 30% op de OZB, andere heffingen en de inflatie komen veel huishoudens in de problemen. Inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de vaste woonlasten. Velen moeten iedere week de eindjes aan elkaar knopen om de boodschappen te kunnen betalen. Die pijn voelen wij.

 Dit had voorkomen kunnen worden door andere prioriteiten te stellen. Dat is de eerste indruk van Hart voor Medemblik. Of het nu gaat om energie, klimaat, financiën of het afvalbeleid: het probleem is dat de bestuurders van onze gemeente tegen ieder gezond verstand in beleid maken.

Hart voor Medemblik staat voor ander beleid en andere keuzes. Dé lokale partij van de gemeente Medemblik gaat net als afgelopen jaar een aantal concrete voorstellen indienen als alternatief voor de plannen van het college. Belastinginkomsten voor de gemeente zijn afkomstig van onze inwoners en ondernemers.

Daar gaat Hart voor Medemblik zuinig en verstandig mee om. HvM wil:

  • OZB-verlaging voor inwoners en ondernemers en de afschaffing van hondenbelasting. Dit maken wij mogelijk door de kosten op het sociaal domein terug te brengen.
  • Er komt een Medembliks Isolatiefonds (MIF) om inwoners te helpen met isoleren, zodat de energiekosten kunnen dalen.
  • De gemeente laat bijna een half miljoen liggen aan inkomsten door niet goed bijhouden van de arbeidsmigranten. Dat moet anders.

U kunt onze voorstellen en actieplannen lezen op hartvoormedemblik.nl/begroting

Hart voor Medemblik staat voor nuchtere oplossingen, waarbij het belang van de gewone Medemblikker altijd voorop staat.

VVD

VVD maakt andere keuzes

Is dit college doof en blind voor de zorgen van de mensen thuis? Door extreem hoge prijsstijgingen is dit jaar de inflatie torenhoog. Enorme prijsstijgingen bij dagelijkse boodschappen, energie en overige aankopen. Er zijn zorgen voor de toekomst bij onze inwoners en het vertrouwen in de politiek is laag en wat doet de coalitie: 30% OZB verhoging. Dit kan en mag niet ingevoerd worden. Het huidige college meldde doodleuk dat het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde is gemaakt, maar dat is niet het hele verhaal. Het komend jaar stijgt de OZB met maar liefst 30%.

Je kunt het tekort niet alleen verhalen op de inwoners en vergeet ook de bedrijven niet, die het na de coronacrisis ook nu weer heel zwaar hebben. De rekening wordt dus bijna volledig neergelegd bij inwoners en bedrijven. De coalitie van CDA, GB, D66 en MORGEN! doen een meer dan forse graai in de snel leeg rakende portemonnee van de inwoners van Medemblik.

Met de VVD in het college waren er andere keuzes gemaakt. Voor ons heeft de vorige OZB-verhoging van 12,5% al veel pijn gedaan, vooral omdat de andere partijen niet hebben gekozen voor een reorganisatie van het sociaal domein. De fractie van de VVD is ervan overtuigd dat Medemblik structureel meer uitgeeft aan sociale voorzieningen dan de omliggende gemeentes en wil dit onderzocht hebben. Er wordt nu eenzijdig gegrepen naar het middel van lastenverhoging voor de inwoners. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij met een alternatief komen.

GemeenteBelangen

Vastberaden in onzekere tijden

Het zijn niet de leukste tijden waarin we ons begeven. De energieprijzen zijn fors gestegen en de boodschappen in de supermarkt worden ook steeds duurder. De landelijke politiek pakt de problematiek halfslachtig aan: denk aan de toeslagenaffaire en de stikstofuitstoot. Dat werkt ook door in de gemeente Medemblik.

Daarom is het belangrijk om een stevige koers te varen en duidelijkheid te bieden. GemeenteBelangen ziet dat de begroting een logische vertaling is van het coalitieakkoord. Zo zijn de financiën op orde gebracht, wordt weer in de organisatie geïnvesteerd en krijgt het huisvestingsplan (IHP) voor de scholen een vervolg. In 2023 worden de Jozefschool, Maria-Bernadette en De Meridiaan eindelijk onder handen genomen, onder andere de ventilatie en de verduurzaming wordt aangepakt.

Er blijven nog voldoende uitdagingen. Ook op langere termijn moeten we de scholen en accommodaties in stand houden. Daar hebben we voldoende inkomsten en middelen voor nodig. Met woningbouw bieden we eigen inwoners en woningzoekenden een passende woning en tevens betekent dit extra inkomsten voor de gemeente. GemeenteBelangen wil woningbouw in alle kernen, dus ook in de kleinere kernen. Dat zorgt ook voor meer leefbaarheid en kunnen we de accommodaties zoals dorpshuizen en sportverenigingen in stand houden. Ook wil GemeenteBelangen inzetten op preventie en zorg.

Tenslotte zijn we trots op onze musea. We hebben vele (verborgen) schatten in onze mooie gemeente. Na corona zitten de musea nog niet op hetzelfde bezoekersaantal. GemeenteBelangen gaat een voorstel bij de begroting indienen om de musea meer te ondersteunen.

MORGEN!

MORGEN! kijkt met een positieve blik naar deze begroting    

Donderdag 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2023. Als MORGEN! zijn we blij dat we veel punten uit ons programma en het coalitieakkoord terugzien in de begroting.

Zo worden de subsidies geïndexeerd voor de verenigingen en stichtingen, gaan we aan de slag met het (ver)nieuwbouwen van verschillende basisscholen in onze gemeente en is er budget beschikbaar voor cultuur en erfgoed. Daarnaast willen we de dienstverlening naar inwoners, organisaties en ondernemers verbeteren door een investering in de organisatie. Kortom forse investeringen die noodzakelijk zijn om Medemblik toekomstbestendig te krijgen.

Uiteraard is de lastenverzwaring van de OZB geen leuk bericht, maar wel een noodzakelijke. Reden is om de financiële situatie van de gemeente structureel te verbeteren, zodat we niet hoeven te snijden in de voorzieningen die onze gemeente rijk is. Onze spaarpot is namelijk de afgelopen jaren met €10 miljoen afgenomen, dat is het echte verhaal.

Uiteraard hebben wij ook zorgen, met name omtrent de lagere inkomens die het moeilijk hebben, wij zijn dan ook voornemens om met een voorstel te komen om deze groep een tegemoetkoming te geven. Daarnaast willen we met voorstellen komen om de woningbouw in de gemeente te versnellen, onder andere door de samenwerking met woningcorporaties te verbeteren.

Kortom met een positieve blik de toekomst in, dat is wat Medemblik nodig heeft!

CDA

Hoe mooi woorden ook soms zijn, zonder daden geen resultaat

Beste inwoners,

Het CDA vindt dat er een glasheldere opdracht aan het college is gegeven om de begroting op te stellen. De kadernota, het coalitieakkoord en de provincie die ons wees op de urgentie van het realiseren van een structureel resultaat. Het college heeft hier gehoor aan gegeven. Het CDA is positief over de punten die we eerder inbrachten en terugzien in de begroting. We noemen er een aantal: de verbetering van handhaving verkeersonveilig gedrag, meer aandacht voor preventie binnen het sociaal domein, creatiever omgaan met kansen voor woningbouw – flexwonen en tiny houses worden benoemd-, meer geld voor cultuur,  een plan van aanpak om zorgfraude voorkomen, erfgoedbeleid, buurtbemiddeling. 

Wat het CDA vurig zou wensen is een Lokale Inclusie Agenda maar we hebben met elkaar afgesproken dat we de komende twee jaar geen ruimte zien voor nieuw beleid. Liever pakken we dit eerder op als we een kans zien. Het CDA wil graag in gesprek met de raad over kleine boerderijmolens, waarmee een agrarisch bedrijf zelfvoorzienend kan worden. Het CDA gaat aan de slag om het eerder wegbezuinigde lokale preventiebeleid alcohol & drugs weer in de begroting op te nemen. Ook willen we het tarief lokale heffing sluitingsuur van sportverenigingen verlagen omdat we de stijging  onevenredig hoog vinden. 

Tot slot: voor het eerst in het bestaan van onze gemeente Medemblik behandelen we de begroting zonder onze burgemeester Frank Streng. Wij wensen hem beterschap en bovenal een goed herstel toe.

GroenLinks

We zijn begonnen!

Ja, zo voelt het nu bij deze begroting.

Als kersverse fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks Medemblik ben ik nu een halfjaar bezig. In dat half jaar zijn we onze nieuwe plek gaan zoeken en nieuwe structuren aan het opbouwen.

Ook bij de gemeente heb ik ditzelfde gevoel.

We zijn bezig met elkaar de boel op te bouwen. We zijn vlak vóór de verkiezingen aangesproken door de provincie en vlak na de verkiezingen werden we op het matje geroepen. We voeren onze wettelijke taken niet goed uit en de financiën staan er niet goed voor. Werk aan de winkel! Maar werd er gewaarschuwd: we willen geen truckjes meer zien. Lange termijn uitgaven moeten ook betaald worden uit lange termijn inkomsten.

In het coalitieakkoord zijn hier al belangrijke keuzes in gemaakt. Als GroenLinks zouden wij liever zien dat er in Den Haag eerlijkere belastingen geheven worden op multinationals, in box3 en bij de hoogste inkomens. Dit kan dan naar gemeenten voor alle taken die met te weinig geld zijn overgedragen. Helaas hoeven we dat voorlopig niet te verwachten en mogen wij als gemeente geen inkomensbeleid voeren. We zijn er blij mee dat deze coalitie daarom kiest voor een WOZ verhoging, maar dit moet niet standaard worden. We moeten veel meer druk op het rijk zetten om de lange termijn inkomsten zeker te stellen, daarna kunnen we weer “leuke dingen” doen. Maar ook zonder geld kan er dit jaar al meer aandacht naar goedkopere woningen, meer bomenaanplant en samenwerking in buurtbemiddeling.

Bron en foto: Gemeente Medemblik

Advertentie
%d bloggers liken dit: