“Voor wildplassen krijg je een bekeuring maar goede (toilet)voorzieningen opzetten is niet belangrijk” in de gemeente Medemblik

De gemeenteraad stemde gisteren in meerderheid tegen de motie van Silva Visser van de ChristenUnie, waarin zij het college vraagt te onderzoeken of in de binnenstad van de stad Medemblik een opengesteld toilet te realiseren is. Als dat niet mogelijk is om dan in eerste instantie alle toiletten van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Medemblik ter beschikking kunnen worden gesteld en van daaruit dit beleid aan te vullen met bereidwillige ondernemers om te kunnen streven naar de 500 meter.

Daarnaast vroeg de Christenunie ook om alle opengestelde toiletten zichtbaar te maken met stickers op de deuren en in de landelijke HogeNood-app (in de vorm van een plattegrond voor de eigen gemeente). Hierdoor zullen mensen met buikziekte en incontinentieproblemen gestimuleerd om eerder naar de stad te gaan omdat ze weten waar ze naar het toilet kunnen.

Aanvankelijk was de motie ook nog voorzien van een suggestie voor de financiële dekking: “De financiële gevolgen en risico’s van bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor een voorstel met dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen na het zomerreces, maar dat werd na het betoog van de portefeuillehouder Dirk Kuipers (PvdA) weer geschrapt. Kuipers meldde de raad dat de gemeente in financieel zwaar weer verkeert en er geen middelen zijn voor deze motie, “tenzij wij de OZB met 10% gaan verhogen…”, aldus Dirk Kuipers die het zich wel kon voorstellen dat de noodzaak er is. Ook zou er gebrek zijn aan capaciteit om zo’n onderzoek uit te kunnen voeren,

De motie werd gesteund door A. Meester (BAMM), T. Beerepoot (VVD), T. Berlijn (HvM), R. Manshanden (GroenLinks)
en C. Neefjes (PW2010).

Uitslag stemming

De stemverhouding m.b.t. de motie van de CU: rood is tegen, groen is voor. Afb. Gemeente Medemblik / Griffie

Teleurgesteld

Silva Visser reageerde erg teleurgesteld dat de motie niet was aangenomen: “Voor wildplassen krijg je een bekeuring maar goede voorzieningen opzetten is voor de PvdA, Gemeentebelangen en enkele van het CDA niet belangrijk. Zelfs inventariseren waar wel toiletten zijn kostte te veel geld. Dit terwijl de Maag Lever Darm Stichting hier nadrukkelijk aandacht voor vraagt. Mensen met darm- en/of incontinentieproblemen, …doe het maar in je broek of toch stiekem in de bosjes…”

Saillant detail

Gerrit van Keulen van de Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik kan zich de teleurstelling van de indieners van de motie goed voorstellen. “Het is een gemiste kans, de wethouder had op een vrij simpele wijze kunnen laten onderzoeken of er bereidwillige ondernemers zijn binnen de gemeente die hieraan willen meewerken. Al zijn het er maar tien die hieraan willen meewerken dan is dat nog meer dan niets.” Van Keulen vindt het ook een gemiste kans dat er geen ervaringsdeskundigen hierbij betrokken zijn geweest. “Dat is nu net iets wat het verdrag ook voorschrijft, betrek bij het ontwikkelen van nieuwe plannen ook ervaringsdeskundigen. Nu wordt er over de hoofden van mensen besluiten genomen en is het nog maar de vraag of de toiletaccommodaties goed toegankelijk zijn… “

Deze organisaties zetten zich in voor toegankelijke openbare toiletten

Motie ‘Openbare toiletten in de stad’

Van Keulen vindt ook dat het opmerkelijk is dat bij de motie Ópenbare toiletten in de stad’, van D66 en PWF, gesteund door HvM, PW2010, GroenLinks en PvdA, door de indieners wordt aangehaald dat “Gemeenten wettelijk verplicht zijn te zorgen voor voldoende openbare toiletten op grond van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” maar dat dit kennelijk alleen opgeld doet voor de stad Medemblik en niet voor de rest van de gemeente. “Dat verbaasde mij zeer. Voor de stad Medemblik wordt dit aangevoerd en bij de motie van de ChristenUnie is het VN-verdrag kennelijk niet verplicht voor de andere woonkernen in onze gemeente…!”

In deze motie wordt het college gevraagd om in overleg met de beheerder op een zo kort mogelijke termijn te zorgen voor heropening van de toiletten in het Emmapark en te onderzoeken waar in de binnenstad een of meer openbare toiletten kunnen worden aangebracht (waarbij gedacht wordt aan de looproute van het beoogde nieuwe buitendijkse parkeerterrein naar het centrum) en het gebruik van de van de haventoiletgebouwen). Silva Visser was een van de voorstemmer van deze motie.

Uitslag stemming

De stemverhouding m.b.t. de motie van D66 en PWF: rood is tegen, groen is voor. Afb. Gemeente Medemblik / Griffie

Toegankelijkheid?

Dat juist het CDA de motie van ChristenUnie wegstemde met 6 stemmen en wat de motie aangaat van D66 en PWF daar verdeeld over stemde (3 voor en 3 tegen) is volgens Van Keulen ook opmerkelijk: “In hun verkiezingsprogramma 2018-2022 staat notabene dat het CDA wil dat de gemeente Medemblik een toegankelijke gemeente is… En toegankelijkheid van openbare ruimte, gebouwen en informatie zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk en ongehinderd kan meedoen in de maatschappij. Toegankelijkheid binnen de samenleving zodat iedereen gelijke kansen krijgt en dan tegen deze moties stemmen?”

Fragment uit het CDA Verkiezingsprogramma ‘Hart voor de samenleving’ – 2018-2022

Informatienota

Roel Braaksma van Gemeente belangen verzocht het college nog om een informatienota over de eventuele mogelijkheden toiletten van de stadshavens beschikbaar te krijgen: “…en ook die en het Emmapark! Dan hebben -voorlopig- als het lukt vier toiletaccommodaties!’

Silva Visser van de ChristenUnie gaf nog tijdens de raadsvergadering aan dat er mensen zijn met darm- en incontinentieproblemen die wegens het gebrek aan openbare toiletten in een sociaal isolement komen.

Grappen en grollen

Hoewel dit een serieus probleem voor veel mensen is kenmerkte de bespreking van dit onderwerp zich ook door allerlei grappen en grollen, zoals door Silva Visser in haar betoog werd gekenschetst. Van het “krijgen van zeikonderwerpen” tot aan “fruit dat laxerend werkt” en andere zogenaamde spitsvondigheden. Jammer dat de voorzitter de ‘grappenmakers’ niet tot de orde riep. U kunt het zelf horen en zien door de uitzending van de raadsvergadering van onze volksvertegenwoordigers en bestuur te bekijken: link naar de uitzending.

Hooguit 4 toiletten in de stad Medemblik, voor de rest van de gemeente zijn er geen openbare toiletten

Meer weten, kijk op Waar kan ik naar de WC? | HogeNood – vind toiletten – Apps op Google Play en op Apple

Advertentie
%d bloggers liken dit: