PvdA Medemblik: schriftelijke vragen over dorpshuis Abbekerk

In de informatienota van 31 januari j.l. geeft het college een toelichting op op het uitstel van onderwerpen in de Lange Termijn Agenda, waaronder het dorpshuis Abbekerk:

“Het presidium heeft eerder gevraagd of het onderzoek naar de scenario’s voor het dorpshuis Abbekerk naar voren gehaald kon worden. Met het toen bekende beeld leek dat haalbaar en is als zodanig op de Lange Termijn Agenda voor 25 januari gezet (agendacommissie). Ondertussen blijkt dat we toch meer tijd nodig hebben voor onder meer gesprekken over een nieuw stichtingsbestuur, gesprekken met belanghebbenden over horeca en het bepalen van de exploitatiekosten van de verschillende plannen. Deze inventarisaties zijn nog niet afgerond.”

Ook heeft ziekte ook een rol gespeeld bij het niet halen van de planning.

  1. welke concrete acties heeft het college ondernomen na het vaststellen van het raadsvoorstel “toekomstscenario’s dorpshuis Abbekerk” in de gemeenteraad van 6 juli 2017?
  1. Is er sinds genoemde datum overleg geweest over de voortgang met het interim-bestuur, dorpsraad en gebruikers/verhuurders? Zo ja, wat waren de resultaten daarvan? Zo, nee, wat is daarvoor de reden geweest?
  1. Hoe zijn zijn de onder 2 genoemde betrokkenen in het afgelopen half jaar door u geïnformeerd over de voortgang van uw onderzoek?
  1. U spreekt in de informatienota over een nieuw stichtingsbestuur. Is het huidige interim-bestuur, welke de afgelopen 4 jaar ontzettend veel werk heeft verzet, niet meer uw gesprekspartner tijdens uw onderzoek en verdere uitwerking?

Waarom lijkt een uiteindelijk nieuw stichtingsbestuur voor u een vertragende factor te zijn, terwijl het voor de hand ligt, dat het huidige interim-stichtingsbestuur betrokken wordt bij dit project en vervolgens het bestuur overdraagt aan een nieuw te vormen stichtingsbestuur?

Stelt u, blijkens deze informatienota, dat u eerst een nieuw stichtingsbestuur wenst, alvorens de resultaten van uw onderzoek kunnen worden gepresenteerd?

  1. Hebben er in het afgelopen half jaar gesprekken plaatsgevonden met belangstellenden over de horecavoorziening in het nieuwe dorpshuis Abbekerk? Zo ja, welke resultaten zijn hierover te melden? Zo nee, wat is daarvoor de reden geweest?
  1. Welke voortgang valt er te melden t.a.v. het bepalen van de exploitatiekosten van de verschillende plannen?
  1. U geeft aan dat ziekte ook een rol heeft gespeeld bij het niet halen van de planning. Welke maatregelen heeft u nu getroffen om te voorkomen, dat dit niet weer als argument zal worden gebruikt en tot nog meer vertraging zal leiden?
  1. Op welke termijn kunt u alle betrokkenen en commissie en raad wel duidelijkheid verschaffen over definitieve plaatsing in de Lange Termijn Agenda? Welke periode lijkt u reeël?
%d bloggers liken dit: