D66 Medemblik stelt raadsvragen over ‘hardrijders’ – Dorpsraad Andijk kaart de verkeersveiligheid in het dorp nog eens aan

Archieffoto van een ongeval op het kruispunt van de Kleingouw en Kleiakker - Foto © CAPAND
Archieffoto van een ongeval op het kruispunt van de Kleingouw en Kleiakker – Foto © CAPAND

“Goed dat @D66Medemblik hardrijders wil aanpakken en daar vragen over stelt aan ’t college van B&W – Gemeente Medemblik, maar graag ook aandacht voor zwaar vrachtverkeer dat door het dorp rijdt omdat men de Gedeputeerde Laanweg mijdt vanwege de plateaus/drempels”, meldt de Dorpsraad Andijk op Twitter naar aanleiding van de raadsvragen van D66 Medemblik.

Afbeelding

De Dorpsraad Andijk vraagt ook aandacht voor het zware vrachtverkeer in de bebouwde kom: “Door zware trillingen die de vrachtwagens veroorzaken levert dit schade op aan huizen langs de weg, voornamelijk oude huizen die niet onderheid zijn!

Hoewel het college het probleem onderkent wil het niet overgaan tot een verkeersmaatregel dat alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten op wegen binnen de bebouwde kom.”

Dijkweg t.h.v. de Middenweg - Foto © CAPAND
Dijkweg t.h.v. de Middenweg – Foto © CAPAND

Kleingouw 30-km-zone

Een aantal bewoners van de Kleingouw, vooral op die locaties waar nu nog 50 km/u gereden mag worden dringen er al jaren op aan bij de gemeente dat er maatregelen getroffen worden op deze lange weg. We hebben al vernomen dat in het nieuwe Gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan (GVVP) de Kleingouw in z’n geheel een 30 km-zone wordt.
Maar snelheidsbeperkende maatregelen, ook met het oog op de veiligheid van bijvoorbeeld fietsende schoolkinderen op de Kleingouw en andere wegen heeft pas zin als er ook adequaat wordt gehandhaafd of dat de weg ook echt wordt ingericht als een 30 km-zone. Uit snelheidsmetingen in zogenaamde 30-km-zones die zowel door de politie als door de dorpsraad zijn gehouden in het nabije verleden, is het allang bekend dat het gemotoriseerd verkeer in het algemeen veel harder rijdt dan is toegestaan.

Kernvisie Andijk 2020-2030

We hebben tijdens het onderzoek in het kader van de Kernvisie Andijk 2020-2030 kunnen vaststellen dat én hard rijden én zwaar vrachtverkeer de meeste klachten opleverden vanuit de bevolking van Andijk. De Kernvisie meldt hierover: “Bovendien is een werkwijze gewenst hoe de bevolking ‘kleinere projecten’, gebaseerd op lokale kennis, bij de gemeente kunnen voordragen voor een oplossing. Als gevolg van de genomen maatregelen op de Gedeputeerde Laanweg zijn onwenselijke situaties ontstaan IN het dorp, zoals toename van het vrachtverkeer. Er moet meer geluisterd worden naar de ervaringen van de mensen die ter plaatse wonen. Problemen tackelen met statistieken en andere gortdroge data dragen niet bij aan het oplossen van de problemen die bewoners signaleren of ervaren. Werk aan een oplossing waardoor het woongenot toeneemt, het aantal verkeersdoden en -gewonden afneemt en de blackspot van de gemeente eindelijk verdwijnt.”

De grootste gevaren zijn:

  • Een te hoge rijsnelheid binnen de bebouwde kom. Die hoge snelheid verklaart ook het onveiligheidsgevoel van de fietsers.
  • Gevaarlijke onoverzichtelijke situaties doen zich voor op de Dijkweg. Dat komt door de vele geparkeerde auto’s op de smalle weg en is ook al gemeld in 2011. Ook de Kleingouw wordt als gevaarlijk ervaren door de wisselende voorrangs- en snelheidszones en de slecht zichtbare zijwegen. Bovendien wordt de Middenweg rondom de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum genoemd. Deze situatie is ook al gemeld in 2011. Tenslotte noemen we de Dijkgraaf Grootweg. De wegversmalling dwingt motorvoertuigen, zwaar verkeer en fietsers tot gevaarlijk zigzaggen. De indruk ontstaat dat de snelheids-belemmerende maatregelen op de Dijkgraaf Grootweg juist de verkeersveiligheid verminderen.
  • De bevolking ervaart geen enkele vorm van handhaving op verkeersveiligheid of inspanningen om
    die veiligheid te vergroten.
  • Nadere bestudering van de situatie van Kleingouw geeft aan: Over een lengte van ruim 3 kilometer is sprake van drie 30 km/u zones en twee 50 km/u zones. Een bestuurder wordt zodoende op dit traject geconfronteerd met minimaal vier zonegrenzen.
  • Binnen de zones komen zowel T-splitsingen als viersprongkruisingen voor. Binnen de 50 km/u zones betreft dit veelal voorrangskruisingen maar de T-splitsing naar Voorstuk is ook een voorrangkruising, wat je niet verwacht in een 30 km/u zone).
  • [Bron: Kernvisie Andijk 2020-2030]
Op het kruispunt Ged. Laanweg - G. de Vriesweg herinnert een crucifix aan een dodelijk ongeval
Op het kruispunt Ged. Laanweg – G. de Vriesweg herinnert een crucifix aan een dodelijk ongeval

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan

Net als andere kernraden en fracties van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik wachten we – overigens al een lange tijd – op het Gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan (GVVP).

Bekijk hier de vragen van D66 Medemblik over hardrijders: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=medemblik&id=07c5e2eb-21e4-414c-a69b-34f970c7d911

Bekijk hier de Kernvisie Andijk 2020-2030: https://kernvisieandijk.nl/wp-content/uploads/2021/03/20133_Kernvisie-AndijkDEF-samengevoegd.pdf

Advertentie
%d bloggers liken dit: