Gemeenteraadsvergadering Medemblik

De raadszaal van de gemeente Medemblik – foto Gemeente Medemblik

Donderdag 14 juli wordt de laatste gemeenteraadsvergadering gehouden voor het zomerreces. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt als te doen gebruikelijk voorgezeten door burgemeester Streng. De vergadering is publiek toegankelijk maar kan ook via internet worden gevolgd op de website van de gemeente Medemblik. Je kunt hier de agenda bekijken van de vergadering.

In deze vergadering drie belangrijke onderwerpen:

Lentenota 2022 – De raad wordt voorgesteld de Lentenota 2022 vast te stellen, de financiële afwijkingen van de Lentenota 2022 te verwerken in de (meerjaren)begroting en het negatieve begrotingsresultaat van € 398.000,- tot en met de Lentenota 2022 te onttrekken uit de algemene reserve.

Jaarrekening 2022 – Na afloop van het begrotingsjaar worden de Jaarstukken opgesteld. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het college stelt de raad voor de jaarstukken 2021 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.

Kadernota – De Kadernota is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college. Het raadsbesluit over de Kadernota en het nieuwe collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2023 vast te stellen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: