Weer een wachtlijst WMO…

Weer een wachtlijst WMO...

In navolging van eerder raadsvragen van PW2010 en PWF en ontvangen berichten van inwoners heeft GemeentenBelangen enkele vragen gesteld aan het college aangaande de wachtlijstt in de WMO. Hieronder de integrale tekst van de schriftelijke vragen die door Gerben Gringhuis (foto) zijn ingediend en die inmiddels zijn beantwoord door het college.

In de informatienota met als onderwerp “Stand van zaken wachtlijsten WMO augustus 2019” geeft het college een inkijk in de gewenste en wettelijke doorlooptijden. De aanmeldingen moeten binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld zijn en het eerste inhoudelijke contact met de inwoner wordt binnen vier weken gelegd. Waarbij het streven is om dit naar beneden te brengen.

In die tijd zijn er ook vier tijdelijke inhuurmedewerkers aangetrokken om de wachtlijsten zo spoedig mogelijk op te lossen. Echter alle raadsleden hebben een brief ontvangen van één van onze inwoners van de gemeente. Waarbij ze aangeeft dat er een reactie is gekomen vanuit de gemeente dat er wachtlijsten zijn bij de WMO. Deze brief staat niet op zichzelf, want we ontvangen meerdere signalen dat de wachttijden langer worden.

 1. Is er op dit moment een wachtlijst binnen de WMO en kunt u die verder kwantificeren?

  Antwoord We spreken van een wachtlijst wanneer de aanvraag niet binnen de termijn van 8 weken is afgehandeld. Er zijn circa 140 aanvragen in behandeling bij consulenten, waarvan de termijn is overschreden. Daarbij zijn er 75 aanvragen waarvan de termijn is overschreden en waar het eerste contact met de inwoner nog niet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om 5 aanvragen uit oktober, 49 uit november en 21 uit december (stand 2-2-2021).
 2. Wat heeft het college nodig om deze wachtlijsten en de opvolging hiervan op korte termijn en structureel weg te werken?

  Antwoord De dienstverlening aan onze inwoners staat op korte termijn onder druk. Sinds begin dit jaar is het ziekteverzuim binnen het team WMO fors opgelopen. Ook onze medewerkers staan dus onder druk. Daarom zullen we per direct extra inhuurmedewerkers inhuren om de achterstanden weg te werken.

  Het oplossen van de wachtlijsten vraagt om een structurele aanpak gericht op meerdere onderdelen zoals uitgewerkt in het 2e deel van de rapportage (beheersmaatregelen interne organisatie en inrichting paragraaf 2.4 , p.30 en Randvoorwaarden voor vervolg
  paragraaf 2.5, p. 33).
 3. Hoe wordt omgegaan met een voorziening die aflopend is, maar waar nog geen nieuwe indicatiestelling is gedaan. Wordt deze voorziening dan voortgezet op basis van de dan lopende afspraken of stop deze voorziening?

  Antwoord Er zijn geen formele inkoopafspraken gemaakt over het doorleveren van zorg, in afwachting van een nieuwe beschikking. In de praktijk proberen we de zorg door te laten leveren, hierin zijn we echter ook afhankelijk van de medewerking van de zorgaanbieder.
 4. In reactie op de vragen van de heer P. Koning (PWF) geeft u aan dat ten tijde van de eerste golf van maart tot juni geen huisbezoeken hebben plaatsgevonden.

  Worden deze huisbezoeken nu wel uitgevoerd (met natuurlijk inachtneming van alle maatregelen)? En wanneer dat niet het geval is, hoe worden dan de contacten gelegd?

  Antwoord In de huidige lockdown voeren we in principe geen huisbezoeken plaats, tenzij dit echt noodzakelijk is. Dit komt bijvoorbeeld voor bij grote woningaanpassingen, die niet kunnen wachten. Contact vindt telefonisch of via beeldbellen plaats.

De Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’ heeft Gerben Gringhuis gevraagd om een reactie op de antwoorden van het college.

%d bloggers liken dit: