Onderzoek Deloitte: ‘3,9 km2 geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen verdeeld over 26.840 panden binnen de gemeente Medemblik’

Onderzoek Deloitte: '3,9 km2 geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen verdeeld over 26.840 panden binnen de gemeente Medemblik'
Kaart van Nederland en per gemeente waarop de onderzoekers de resultaten van het onderzoek in beeld brengen (foto Deloitte)

De Dorpsraad Andijk heeft het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik aangeschreven waarin het gemeentebestuur wordt gewezen op een onderzoek van Deloitte inzake zonnepanelen op daken van huizen, kantoorpanden, bedrijfsgebouwen enzovoorts binnen de gemeente Medemblik. Volgens het onderzoek zijn er bijna 27.000 panden die geschikt zijn voor zonnepanelen op het dak. “Juist in deze tijd waarin we geconfronteerd worden met allerlei plannen die het landschap aantasten, zoals windturbines, zonne-atollen, zonneweides en wat er nog meer is aan plannen die in ruimtelijk zin een aantasting zijn van het landschap, kan dit niet genegeerd worden omdat dit een enorme potentie heeft, aldus de dorpsraad.

‘Het kruisje op een schatkaart negeren’

De dorpsraad ging zelf op onderzoek uit toen tijdens een bijeenkomst duidelijk werd dat de gemeente Medemblik niets doet op dit terrein en van mening is dat het merendeel van de panden niet geschikt zou zijn. Dit zou ook nog eens gebaseerd zijn op inschattingen en niet op een degelijk en deugdelijk onderzoek. “Hieraan voorbijgaan zou een grote fout zijn, dit is zoiets als een schatkaart hebben waarbij je het kruisje links laat liggen en elders gaat zoeken….”

Nederland heeft momenteel ongeveer 9 miljoen gebouwen. Daarvan heeft slechts 4,4 procent zonnepanelen op zijn daken liggen; in 2017 een totaal van 3 miljoen zonnepanelen. Deze zonnepanelen voorzien in minder dan 2 procent van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit. Uit onze analyse blijkt er 892 km2 dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met 125.000 voetbalvelden. In dit optimale scenario kunnen er 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd die in totaal 217 petajoule kunnen opwekken. Dit betekent dat zonne-energie kan voorzien in 50 procent van de totale elektriciteitsvraag“. zo meldt het rapport van Deloitte.

Medemblik

De onderzoekers hebben ook op gemeentelijk niveau gekeken. Wat de gemeente Medemblik aangaat zouden er bijna 27.000 daken geschikt zijn voor zonnepanelen, dat staat gelijk aan een zonneweide met de omvang van circa 550 voetbalvelden met zonnepanelen: “Geen zonneweide in de provincie dat zó groot is”, aldus de dorpsraad.

“Zelfs als het voor de helft zou worden gerealiseerd dan nog spreken we van een enorme hoeveelheid aan energie wat hiermee opgewekt wordt. Volgens dat onderzoek was er in 2018 slechts 4,4% van alle gebouwen voorzien van zonnepanelen. Betrek dat op deze gemeente en dan praat je over slechts 1.100 gebouwen van de 27.000. Het zijn simpele vergelijkingen, maar de kern van de boodschap is wel duidelijk!”, aldus Gerrit van Keulen van de dorpsraad.

Voordelen

Van Keulen somt een reeks van voordelen op waarom dit veel aantrekkelijker is dan windturbines, zonneweides, zonne-atollen, etc…

 • ongekend veel draagvlak onder de bevolking
 • de doelstellingen van de RES worden ruimschoots behaald
 • terugdringing van de CO2-uitstoot met zelfs 63% (elektriciteitsproductie gerelateerd)
 • terugdringing van 20% van de totale CO2-uitstoot
 • iedereen kan hieraan deelnemen
 • geen aantasting van het landschap en/of IJsselmeer in ruimtelijke zin
 • geen aantasting van de natuur/milieu in welk opzicht dan ook (flora & fauna)
 • de eigenaar/huurder van het pand krijgt een lagere energierekening
 • de eigenaar/huurder van het pand krijgt een vergoeding bij teruglevering
 • kostbare landbouwgrond (of delen van het IJsselmeer) hoeft niet te worden opgeofferd
 • het biedt een belangrijke economische bijdrage en creëert veel werkgelegenheid, ook op lange termijn
 • de voordelen zullen aanzienlijk toenemen als opslagcapaciteit mogelijk wordt

Plan uitwerken

“Het is natuurlijk niet zo dat dit binnen een paar maanden gerealiseerd kan worden, maar net als met de RES zal dit in de toekomst, gefaseerd, kunnen worden gerealiseerd. En daarmee doelen we op een plan om als gemeente het voortouw te nemen door zonnepanelen op daken te stimuleren, te faciliteren, (markt)partijen bij elkaar te brengen, rentevrije kredieten (of zeer lage rentetarieven te hanteren) beschikbaar te stellen, prijsreductie te bewerkstelligen door planmatige aanpak, etc., etc.,” aldus Van Keulen. “je kunt dit alleen doen als gemeente, maar uiteraard ook regionaal of zelfs provinciaal, landelijk! Qua potentie levert dit onder de meest optimale omstandigheden 36 keer meer energie op dan nu het geval is! Dus al zou je het voor een kwart kunnen realiseren dan is dat nog 6 keer meer! Dat laten liggen maakt jou een dief van je eigen portemonnee!”

Tegenwerpingen

“Wat we vaak horen is dat het elektriciteitsnetwerk dit niet aankan. Maar op zich is dit al een vreemde redenatie want nu wordt alles ingezet op allerlei plannen zoals zonneweides en zonneatollen, die moeten nu ook gebruik maken van het netwerk, het is dus om het even. Maar het netwerk zal moeten worden aangepast, dat is wel duidelijk. Dit kan de overheid natuurlijk bewerkstelligen met de netwerkbeheerder, Liander. En ook dit zal planmatig moeten worden aangepakt, maar dat geldt ook voor de huidige plannen die er liggen. Het kan binnen het hele verhaal van energie geen reden zijn om dit niet te doen….”

Rapport

‘Daken vol leggen’
“We moeten het eigenaren, huurders van gebouwen makkelijk maken om een investering te doen, daar moet je als gemeente wat voor over hebben. Met de huidige plannen wek je voornamelijk weerstand op onder de bevolking, want dat is wat wij meemaken in de praktijk. Er is nauwelijks een goed woord te horen over windturbines, zonneweides of -parken, zonne-atollen en wat dies meer zij. Maar des te meer mensen die zeggen dat “de daken volgelegd” moeten worden met zonnepanelen! Dáár is wel draagvlak voor, en dat moet je als gemeentebestuur op inhaken! Begin desnoods met een pilot in Andijk, maar dit negeren zou een doodzonde zijn!”

Nog een detail: de RES rekent alleen met daken van minstens 285m2 en een ondergrens van 15kWh, alles wat daaronder zit wordt niet meegerekend want ‘te klein’ / ‘te weinig’ – Maar omdat al die maatregelen die de hoogmogende heren en dames voor ogen hebben en de leefomgeving soms op draconische wijze aantasten lijkt het ons juist de weg dat ook dit wordt meegerekend en daar waar mogelijk gestimuleerd moet worden om zoveel mogelijk eigenaren/huurders te bewegen zonnepanelen te plaatsen op het dak van hun woning.

Bespreeknotitie “zon op land”
De dorpsraad heeft de brief ook verstuurd naar de overige kernraden in de gemeente Medemblik. Morgen wordt een bijeenkomst gehouden van de kernraden van de gemeente Medemblik om geïnformeerd te worden over de bespreeknotitie “zon op land” die door de gemeenteraad vanavond behandeld wordt in een raadscommissievergadering.

Onderzoek Deloitte

Het onderzoek is verricht door Deloitte en kan worden ingezien op de website. Daarop is ook een link te vinden van het rapport van Deloitte (download rapport – PDF-bestand).

%d bloggers liken dit: