Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?
Open brief aan wethouder H. Nederpelt

Toen wij als dorpsraad begin dit jaar schriftelijk bezwaar aantekenden bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mevrouw C. van Nieuwenhoven, én bij Rijkswaterstaat over de armzalige wijze waarop de Andijker bevolking werd betrokken door Rijkswaterstaat bij de plannen met het IJsselmeer werden we daarin – onverwachts – gesteund door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik. Een zeer welkome steun, te meer omdat onze volksvertegenwoordigers in dit opzicht niet thuis waren…

De steun van het college bestond hieruit dat bij brief van 20 mei 2020  aan de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het college meldt dat men niet enthousiast is over de participatieplannen van Rijkswaterstaat en gaf de Directie Participatie te kennen dat “…vanuit die optiek het college wenselijk vindt dat de lokale bevolking in staat moet zijn zich goed te organiseren in een besluitvormingsproces.”

“Precies!”, was mijn eerste reactie! Dáár gaat het om, de lokale bevolking moet zich goed kunnen organiseren in het besluitvormingsproces dat in april werd gestart door Rijkswaterstaat.

Terwijl Minister Wiebes van Economische zaken het hele RES-verhaal bijna een half jaar in de wachtkamer zette vanwege de corona, wilde zijn college van Infrastructuur en Waterstaat én de projectmanager van Rijkswaterstaat daar niks van weten en zette de lancering van het Wieringerhoek-project zoals gepland, gewoon door! Alsof er geen coronavirus te bespeuren was!

Maar een half jaar later blijkt het college van de gemeente Medemblik hetzelfde te doen, het college is zelf opeens 180 graden gedraaid! Althans wethouder H. (Harry) Nederpelt van het CDA.

Ik zal het u uitleggen!

Deze draai gebeurde voor het laatst tijdens de raadscommissievergadering van 12 november jongstleden. Tijdens deze vergadering werd het raadsvoorstel “Ontwerpbeleid Huisvesting buitenlandse medewerkers” (OHBM) behandeld door de raadscommissie. De raadscommissieleden stellen dan allerlei vragen over dit voorstel aan de wethouder, aan de heer Nederpelt dus. De vergadering werd voorgezeten door de heer P. (Piet) Ligthart (CDA). Op een gegeven moment krijgt de heer C. (Cees) Neefjes (PW2010) het woord en deze stelt de volgende vragen (wij hebben dit deel van de vergadering laten overzetten in geschreven tekst – het begint op de video van de vergadering bij 02:37:20 uur):


Begin transcriptie

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Commissieraadslid Cees Neefjes (PW2010) | Ik heb eerst vragen over de burgerparticipatie, eigenlijk meer waarom dat niet gebeurd is. En daar heb ik vragen over gesteld, ook tijdens de infoavond van de dorpsraden constateerden de aanwezigen ook al een zeer klein aantal deelnemers. En in antwoord op mijn vragen zegt u over die burgerparticipatie: “Wij hebben al aangegeven dat u een volksvertegenwoordigende rol heeft.” Met andere woorden, wij doen kennelijk als volksvertegenwoordigers de burgerparticipatie? Tegen de kernraden zegt u: “De kernraden weten wat er leeft in de kernen. Door met kernraadsvertegenwoordigers te spreken hopen we zo goed als kan inzicht te krijgen in wat er leeft onder de inwoners.” Deze argumenten gaan natuurlijk voor elk raadsvoorstel, voor elke vorm van beleid op. Is burgerparticipatie en participatiebeleid in zijn algemeenheid binnen deze gemeente nu helemaal van de baan? Of wanneer vindt u het wel nodig dat burgerparticipatie toe te passen en wanneer niet?”

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Wethouder Harry Nederpelt (CDA) | Nou, meneer Neefjes om daar even op te reageren, u kunt ervan op aan dat er burgerparticipatie is als er concrete situaties zijn, dat zien we echt wel terug, dan staan de burgers op en verenigen zich. Wij hebben hier onze ziel en zaligheid in gelegd om te komen naar een door u zo gewenste voorgenomen beleid, alleen er was een kleine hobbel in dit hele traject dat was namelijk de corona. En daarom werden de eerste bijeenkomsten in maart direct gecanceld, dat kon niet meer. Toen het weer enigszins kon, en dat waren echt de eerste bijeenkomsten die weer een beetje konden. Hebben we die direct opgepakt omdat u dat zo graag wilde. Alleen hebben we dat wel in een kleinere vorm moeten doen dan dat we over het algemeen doen. U kent mij. Als we nu kijken naar die RES-bijeenkomsten, duurzaamheidsbijeenkomsten en al die andere bijeenkomsten dan proberen we echt goed op te pakken. In tijden van corona is dat gewoon lastig. Dorpsraden zijn, en stadsraden zijn allemaal uitgenodigd, we hebben ze ook allemaal nagebeld omdat wij het belangrijk vonden dat zij er waren, we hebben ze ook opgeroepen om een enkele inwoner bij mee te nemen, dat vonden de meesten lastig maar ik was wel blij dat wij met die dorpsraden hebben kunnen spreken want zij weten echt gemiddeld beter wat er leeft in de verschillende kernen dan dat we vanuit het gemeentehuis allemaal zelf moeten bedenken.

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Commissieraadslid Cees Neefjes (PW2010) | Ja, de dorpsraad Zwaagdijk die geeft al aan dat zij het erg op prijs gesteld hadden om zelf ook de inwoners te horen en de inwoners te polsen, want ja dit heeft natuurlijk een gigantische impact op iedereen en dan vind ik dat u het erg makkelijk van u afschuift want alle andere groepen kon u kennelijk wel bereiken behalve die met die burgerparticipaties…

De heer Neefjes kan zijn zin niet afmaken want de voorzitter komt tussenbeide en zegt:

De voorzitter, Piet Lighthart (CDA)  | Meneer Neefjes! U bent nu bezig met een… Meneer Neefjes! U bent nu bezig met een hele dikke mening… ik zie hier staan in mijn chat:  ‘aanvullende technische vragen’. Nou, ik, ik moet hier de technische, en de vraag moet ik erg ver zoeken…

De heer Neefjes reageert hierop met:

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Commissieraadslid Cees Neefjes (PW2010) | Het was een technisch oordeel…

Daarop reageert de voorzitter weer met:

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

De voorzitter, Piet Lighthart (CDA) |
Ja, ja…Tot zover de transcriptie…

U begrijpt waar we naartoe willen, namelijk burgerparticipatie. Alle bestuursorganen in Nederland – dus ook gemeentebesturen – zijn verplicht bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Dit ‘recht op burgerparticipatie’ ligt vast in de Grondwet, de Kieswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeente- en Provinciewet. Dat het in alle lagen van de overheid wordt voorgeschreven geeft aan van welk importantie burgerparticipatie feitelijk is.

Maar het lijkt er nu op dat wethouder H. Nederpelt (CDA) burgerparticipatie in dit stadium wil uitsluiten of op zijn minst minimaliseren. En dat is nu juist waarom ik dit epistel schrijf, want deze opstelling is het omgedraaide van wat het college, waar de heer Nederpelt ook deel van uitmaakt, eerder dit jaar heeft geschreven aan het adres van minister C. van Nieuwenhoven van IenW (zie hierboven).

Wij hadden aanvankelijk de gedachte dat de gemeente de dorps- en stadsraden had uitgenodigd én ook de inwoners van de gemeente Medemblik! Want de uitnodigingen waren gericht aan de kernraden en de inwoners…

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?
Een deel van de uitnodiging die de dorpsraad ontving, met als kop “Avond voor kernraden / inwoners

Dat laatste blijkt dus niet het geval te zijn. We hebben dat hier in Andijk onderzocht via Facebook en een artikel in “De Andijker” (blz. 7). Ik heb de brief van de Dorpsraad Zwaagdijk Oost erbij gehaald want onze collega’s concluderen dat namelijk ook: de inwoners zijn niet uitgenodigd, dus geen burgerparticipatie. Niet uitgenodigd voor de afgezegde bijeenkomst van 16 maart van dit jaar en ook niet voor de bijeenkomst van 1 september j.l. Ja, de dorpsraden konden, zo werd later uitgelegd, één inwoner meenemen. Maar wie neem je dan mee? Degene die het een goed raadsvoorstel vindt? Of degene die het raadsvoorstel slecht vindt? Of een inwoner die het allemaal niks kan schelen… Is die “ene inwoner” niet een handig politiek trucje om daarmee aan te geven bij de raad (of wie dan ook) dat ook inwoners waren uitgenodigd?

Maar dit is niet wat de wet bedoeld met burgerparticipatie: elke ingezetenen heeft namelijk het recht hierbij aanwezig te zijn, of zoals de Inspraakverordening van 01-01-2011 van de Gemeente Medemblik aangeeft dat onder inspraak wordt verstaan: “het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.” Ik hoop dat u het goed leest en dat er gesproken wordt over “ingezetenen”, het meervoud van die “ene inwoner” die wij als dorpsraad eventueel mochten meenemen van u.

Maar het betrekken van de ingezetenen en belanghebben is hier niet gebeurd. althans niet in de zin van de wet en de inspraakverordening! En nog wel bij een dossier dat –zoals algemeen bekend is– al zeer gevoelig ligt bij de plaatselijke bevolking en ondernemers. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat de “ingezetenen” worden gehoord en dat zij deel kunnen nemen aan het besluitvormingsproces op de wijze die de wetgever “ingezetenen” toedeelt!

Feit is dat wij “…vanuit die optiek het zeer wenselijk vinden dat de lokale bevolking in staat moet zijn zich goed te organiseren in een besluitvormingsproces”, om maar eens dezelfde woorden te gebruiken van dit college! U had verschillende bijeenkomsten kunnen organiseren, zodat meer “ingezetenen” hieraan konden deelnemen. Desnoods sporthal De Klamp afhuren en de ruimte benutten om coronaveilig de “ingezetenen” aanwezig te laten zijn en in te laten spreken. Of een digitale bijeenkomst! Met alle toeters en bellen! U kunt immers ook raadsvergaderingen digitaal houden, waarom dan niet een digitale bijeenkomst voor ingezetenen en belanghebbenden (de laatsten ook wel door u als “stakeholders” genoemd – maar weinig mensen begrijpen dit en andere gebezigde anglicismen – Nederlands is de voertaal!). Mogelijkheden te over, mijnheer Nederpelt!

Feit is ook dat wij als dorpsraad niet de ingezetenen vervangen! Wij geven wel de inwoners een stem, o.a. door middel van deze Open Brief! Want met deze handelswijze wordt als het ware het recht van inspraak de ingezetenen ontzegd! U kunt dit navragen bij de Vereniging Dorpswerk Noord-Holland…

Ik begrijp best dat u liever een ansichtkaartje had ontvangen met een mooie foto erop van het wijdse uitzicht over het IJsselmeer en met de woorden: “Meneer Nederpelt, veel succes met het raadsvoorstel”, maar u begrijpt als geen ander dan we als dorpsraad opkomen voor de inwoners van Andijk als hun rechten op de een of andere manier in het geding dreigen te komen. Als houder der wet moet u dat toch kunnen begrijpen!

De wethouder zal wellicht aangeven dat wanneer het voorstel ter inzage wordt gelegd de burgers hun zienswijze kunnen geven hierop. Dat zei die meneer van Rijkswaterstaat ook tegen ons! En toch zei het college dat de inwoners zich niet goed hebben kunnen organiseren, maar nu herhaal ik mijzelf…

  • Een kopie van deze brief doen wij de Griffie toekomen voor verdere doorgeleiding aan de leden van de gemeenteraad en raadscommissie.
  • Eenzelfde kopie wordt verzonden aan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland te Oosthuizen en aan onze
  • Collega’s van de Dorpsraad Zwaagdijk Oost en via
  • het secretariaat van de Gezamenlijke Kernraden van de gemeente Medemblik aan de overige dorps- en stadsraden.
  • Tenslotte ook nog een kopie aan de kernconsulent van de gemeente Medemblik.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Gerrit van Keulen
Dorpsraad Andijk

Foto door Pixabay op Pexels.com

PS: Wat heeft u gedaan met de Petitie “Behoud het IJsselmeer!”?

%d bloggers liken dit: