Rekenkamercommissie rapport: ‘Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen – rolinvulling door de raad’

Rekenkamercommissie rapport: ‘Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen -  rolinvulling door de raad’
Rekenkamercommissie rapport: ‘Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen – rolinvulling door de raad’

De Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer (RKC) is een onafhankelijke
commissie die onderzoek uitvoert voor de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer. Op 3 juni heeft de RKC de rapportage van het onderzoek naar
‘Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad’ aan de gemeenteraad van Medemblik aangeboden.

Waarom dit onderzoek?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor en hebben een belangrijke rol bij het volkshuisvestingsbeleid. Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om bij te dragen aan gemeentelijke doelen.

Het onderzoek gaat in op de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als
invulling van de lokale woonvisie in Medemblik. Daarnaast komt de betekenis daarvan aan bod voor de betrokkenheid van de raad op het gebied van kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle.

Wat staat er in het rapport?

Op basis van het onderzoek komt de RKC met twee hoofdconclusies en
aanbevelingen.

  • Conclusie 1: De doelen van de prestatieafspraken die Medemblik maakt met woningcorporaties sluiten aan op het lokale woonbeleid (nu: Programma Wonen 2018-2016). Aandachtspunt is de realisatie van de kernvoorraad (dat is het aantal sociale huurwoningen).
  • Aanbeveling 1: Stel concrete doelen voor kernvoorraad en wachttijden.
  • Conclusie 2: De raad heeft zijn rollen op het gebied van kader stellen, volksvertegenwoordiging en controle actief ingevuld. Wel zijn er essentiële aandachtspunten die van belang zijn voor de kaderstelling, controle en maatschappelijke verankering.
  • Aanbeveling 2: Evalueer structureel en doe dat voor de doelstellingen van het Programma Wonen, waarbij maatschappelijke verankering een belangrijker plaats krijgt. Dit versterkt de controle en, belangrijker, het vergroot de volksvertegenwoordigende rol.

Het vervolg

Het rapport zal in een commissievergadering op 18 juni door de RKC worden toegelicht aan de raadsleden van de gemeente Medemblik. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de conclusies en aanbevelingen.

De RKC verwijst voor meer informatie naar het openbare rapport. Dit zal op de website van de gemeente Medemblik geplaatst worden bij de vergaderstukken voor de raad van 2 juli. Het rapport is ook beschikbaar via de webpagina van de RKC.

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer

Foto door Oleg Magni op Pexels.com