#Corona Andijk | Internetkerkdienst in het teken van de Opstanding van Jezus

De Internetkerkdienst van zondag 12 april – eerste Paasdag – staat in het teken van de opstanding van Jezus uit de doden. De uitzending begint om 10:00 uur. Ook in deze dienst gaat ds. J. Staat voor.

De kerkdiensten van de Gereformeerde kerk van Andijk worden sinds de afkondiging van de ‘corona-maatregelen’ door de regering op een aangepaste wijze gehouden in het kerkgebouw aan de Middenweg. Dit houdt in dat er geen kerkgangers aanwezig zijn maar dat ds. Staat de kijkers toespreek via Internet. Je kunt ook op een later tijdstip naar de kerkdienst kijken en luisteren: kijk hier!

Wat wordt er in deze kerkdienst gevierd?

De dood en herrijzenis van Christus is een fundamenteel onderdeel van het christelijk geloof. Er zijn verschillende getuigenissen over Jezus’ opstanding.

  • In de Brieven van Paulus worden nauwelijks details gegeven. Maar Jezus zou zijn opgestaan ‘op de derde dag’ na zijn dood met een hemels, geestelijk lichaam, net zoals de verwachte opstanding van de gelovigen aan het einde der tijden.

De latere vier evangelisten, Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes geven – afzonderlijk van elkaar en ieder op zijn eigen manier – meer informatie, die in twee hoofddelen zijn in te delen:

  1. Het graf bleek leeg, volgens de vier genoemde evangelisten.
  2. Jezus verscheen aan zijn discipelen (eenmaal aan 500 tegelijk), waarvan Paulus rond het jaar 56 nog velen in leven weet. In het evangelie naar Marcus wordt alleen gezegd dat Jezus in Galilea aan de leerlingen zou verschijnen. Verder verschijn Jezus aan zijn de Emmaüsgangers (foto van een schilderij van Rembrandt van Rijn).

Volgens het Nieuwe Testament was met de opstanding van Christus iets fundamenteels veranderd. De dood is door Christus overwonnen; hij sterft niet meer en wie zich met hem verbindt heeft eeuwig leven. Voor de apostel Paulus en vele christenen na hem was de opstanding van Christus de kern van zijn geloof en het antwoord op de zinloosheid van het menselijk bestaan.

Voor christenen is Pasen de belangrijkste dag van de christelijke kalender

De oudste bron waarin verwezen wordt naar de dood en herrijzenis van Jezus is Paulus’ oudste brief, de Eerste brief aan de Tessalonicenzen (ca. 50). Enkele jaren later, waarschijnlijk in het jaar 55, geeft hij in de Eerste brief aan de Korintiërs meer details over Jezus’ opstanding (1 Kor. 15:3–8).

Paulus herhaalt hier wat hij de Korintiërs had verteld toen hij de gemeente stichtte (ca. 50), en zelf ook weer van anderen overgeleverd had gekregen. Paulus schrijft dat Jezus is gestorven voor de zonden, begraven, en op de derde dag is opgewekt en verschenen aan achtereenvolgens Kefas, ‘de twaalf’, meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie de meesten nog leefden, Jacobus, alle apostelen en tot slot aan Paulus, die zich onwaardig acht omdat hij eerder christenen had vervolgd. Paulus geeft geen details van de opstanding van Christus, maar noemt hem wel een levendmakende geest (pneuma zôöpoioun). Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk in het Grieks geschreven.

Uit het betoog van Paulus (Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1:35-58) blijkt dat wie op dezelfde manier als Jezus opstaat een geestelijk lichaam krijgt. Dit lichaam heeft het vergankelijke en aardse achter zich gelaten en is geschikt voor een hemels en onsterfelijk bestaan.

De latere vier canonieke evangeliën (zie hieronder) in het Nieuwe Testament van anonieme auteurs (die net als Paulus geen ooggetuigen waren) verhalen uitvoerig over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus:

De gerechtelijke procedure tegen Jezus en zijn kruisiging worden behalve door de nieuwtestamentische geschriften ook genoemd door Josephus en Tacitus.

Bijbel, een verzameling boeken

De Bijbel is het heilige boek van christenen. Het is het meest vertaalde en invloedrijkste boek ter wereld!

De Bijbel bestaat uit een hele reeks van 66 boeken en bestaat uit twee delen: het Oude Testament (waarin onder andere het scheppingsverhaal staat van het boek Genesis) en het veel jongere deel: het Nieuwe Testament, die in de eerste eeuw van onze jaartelling zijn begin kreeg met de brieven van Paulus (zie verderop).

Het oudste boek in de Bijbel stamt uit de tijd van 800 vóór onze jaartelling, zeg maar iets van 2800-3000 jaar geleden. Het Nieuwe Testament kreeg zijn vorm zo’n kleine 2000 jaar geleden.

Het Oude Testament is hoofdzakelijk in het Hebreeuws geschreven, terwijl het Nieuwe Testament in  het Grieks (Koinè-Grieks) is geschreven.

De Bijbel is een verzameling van 66 canonieke Bijbelboeken (zie onderaan), samen ongeveer 800.000 woorden. De boeken van het Oude Testament zijn het resultaat van een redactieproces dat vele eeuwen heeft geduurd. De boeken kregen vorm in de periode van de 8e eeuw voor Christus tot de 2e eeuw voor Christus. Hierdoor vertonen deze boeken invloeden van andere culturen die in een bepaalde periode dominant waren. Dit geldt vooral voor die van het Babylonische en Perzische rijk. Het Nieuwe Testament is in een veel kortere tijd ontstaan. De oudste delen ervan zijn de brieven van Paulus, die rond 50 na Christus werden geschreven. De jongste delen kregen hun definitieve vorm rond het einde van de 1e eeuw en zijn dus ongeveer 50 jaar jonger.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende vertalingen in Nederland uitgegeven, één van de bekendste is die van de Nederlandsche Statenvertaling van 1637. Men heeft er in dit tijd ongeveer 20 jaar over gedaan om de Bijbel uit de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) te vertalen. Een immens karwei wat met volledig met de hand werd gedaan: papier en een pen met aan het eind het drukken van de Bijbel op een manier dat alleen nog te zien is een museum.

De Statenvertaling heet zo omdat de vertaling werd gedaan in opdracht van de Staten Generaal, zeg maar de voorloper van onze huidige regeringsvormen en Eerste en Tweede Kamer. Godsdienst was in die tijd een staatsaangelegenheid en de Nederlandsche Hervormde Kerk was dan ook de staatskerk.

Tegenwoordig zijn er vertalingen in de hedendaagse taal, maar ook in straattaal en in dialecten waardoor de Bijbel makkelijk te lezen en te begrijpen is.

Meer weten? Hierover in gesprek gaan? Kijk hier!

%d bloggers liken dit: