IJsselmeer | Nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee – Project ter inzage

Het IJsselmeer – Foto Rijkswaterstaat

De startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek liggen vanaf 31 maart 2020 ter inzage. Van 31 maart tot en met 11 mei 2020 kunnen belangstellenden de startbeslissing, NRD en Opzet Participatie inzien.

Aanleiding Wieringerhoek

Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken.

Doel Wieringerhoek

Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het versterken van het deltakarakter van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft 2 subdoelen:

  • Het verbeteren van de connectiviteit (verbinding) voor vis.
  • Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.

Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel: een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Relevante documenten

Dorpsraad Andijk: Extra onderzoek

De Dorpsraad Andijk zal een extra onderzoek instellen naar de opvattingen van de inwoners van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend staat! Je leest er binnenkort hier meer over op deze site maar ook op de FB-pagina van de dorpsraad! De resultaten zullen dan worden omgezet in een zienswijze zoals ook gebeurd bij de plannen van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.


Reactie Dorpsraad Andijk op de gang van zaken

Opmerkelijke gang van zaken…

Aanvankelijk zou er in samenwerking met de gemeente Medemblik een informatiebijeenkomst gehouden worden, maar door de coronacrisis is dit ‘uitgesteld’. Op dat moment was niet bekend dat Rijkswaterstaat nu al met startbeslissing en notitie komt.

Bovendien komt het ons voor dat (wat ons werkgebied aangaat) inwoners niet in voldoende mate kunnen worden geïnformeerd over dit project en de consequenties die dit met zich meebrengt op de lange termijn. Gezien de omvang van het project zou het eerder in de rede liggen dat dit soort zaken waar burgers bij betrokken worden (burgerparticipatie) op een moment gebeurt dat zij op de gebruikelijke wijze kunnen worden geïnformeerd. Nu kan dit alleen digitaal en schriftelijk gebeuren. Gezien het verloop van de corona-crisis en de Agenda IJsselmeergebied 2050 lijkt het voor de hand liggend dat dit gebeurt wanneer de maatregelen m.b.t. bijeenkomsten e.d. weer zijn ingetrokken door de regering.

Kennelijk kan dit niet wachten.

Gerrit van Keulen
Voorzitter Dorpsraad Andijk

Noot:

Weliswaar gaat het hier niet over een definitief plan voor het IJsselmeer / Wieringerhoek, maar het maakt wel deel uit van het geheel te doorlopen traject en is het de start daarvan. Tegelijkertijd wordt ook in een bepaalde richting onderzoek gedaan.

Door de corona-crisis en de door de regering opgelegde maatregelen kunnen bijeenkomsten o.a. voor burgers voorlopig geen doorgang vinden en kunnen, wat dit soort zaken aangaan, burgers alleen schriftelijk / digitaal worden geïnformeerd. De Burgerparticipatie moet onzes inziens wel onaangetast blijven en het zou dan ook in de rede liggen dat dergelijke besluiten worden uitgesteld tot na het moment dat bijeenkomsten weer mogelijk zijn en burgers de gelegenheid krijgen zich te laten informeren, vragen te stellen en op lokaal/regionaal niveau een discussie te starten en/of overleg te voeren en op basis daarvan en van de verkregen informatie al dan niet een zienswijze in te dienen.

Ter inzage

Vanaf dinsdag 31 maart 2020 gaat het project Wieringerhoek ter inzage. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de startbeslissing in november 2019 vastgesteld en deze ligt nu samen met de NRD en de Opzet Participatie ter inzage. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de documenten van project Wieringerhoek. Deze documenten zijn van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei te bekijken op de website van het Platform Participatie en liggen tegelijkertijd ter inzage bij de receptie van de vestiging van Rijkswaterstaat in Lelystad.

Het project Wieringerhoek start met deze publicatie de MIRT-verkenning in het IJsselmeergebied. In deze verkenning wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De MER is een procedure onder de Omgevingswet.

Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant naast de pagina voor dit project.

Van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei 2020 kunt u een zienswijze indienen over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het project Wieringerhoek. Ook kunt u reageren op de opzet participatie.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Huidige faseZienswijze indienen over de startbeslissing, NRD en opzet participatie
Zienswijze indienen over de ontwerpvoorkeursbeslissing Wieringerhoek
Zienswijze indienen over het ontwerpprojectbesluit Wieringerhoek
Beroep instellen tegen het projectbesluit

Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken. Het IJsselmeer is een door mensen gemaakt watersysteem. Het bracht bescherming tegen hoogwater en een strategische voorraad zoetwater voor landbouw, natuur en drinkwaterbereiding. Daarbij gaat hoogwaardige natuur samen met een krachtige economie.
Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat het ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Het ecosysteem kan de extra belasting door klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen in het gebruik niet veerkrachtig opvangen, omdat het al kwetsbaar is.

Het doel van het project Wieringerhoek

Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het deltakarakter van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee versterken door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft twee subdoelen:

  1. Het verbeteren van de connectiviteit voor vis;
  2. Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.

Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel:, namelijk een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Betrokken partijen

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen in het gebied. Door gezamenlijk naar alle opgaven te kijken, zoals naar de vergroting van leefbaarheid, kan dit een realistisch en gedragen plan voor de inrichting van dit gebied opleveren. Zo werkt Rijkswaterstaat samen met de drie gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, het Provinciaal Drinkwaterbedrijf Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Ieder vanuit zijn eigen belang en verantwoordelijkheden. Ook hebben de verschillende partijen een eigen verantwoordelijkheid voor projecten die samen met Wieringerhoek een meerwaarde in dit gebied creëren. Daarnaast zijn ook maatschappelijke partijen, natuurorganisaties, belangenverenigingen en inwoners betrokken. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering van) het project.

Startbeslissing en voornemen

De publicatie van de startbeslissing Wieringerhoek is de start voor de MIRT Verkenning, die ongeveer twee jaar gaat duren en aangeeft waarom het project nuttig en noodzakelijk is. Tijdens deze verkenning wordt een milieueffectrapport opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderzoeksaanpak van het milieueffectrapport. Zowel de vier te onderzoeken alternatieven als de beoordelingscriteria worden toegelicht. De opzet participatie beschrijft hoe iedereen wordt betrokken.

Planning

WanneerWat
Tweede en derde kwartaal 2020Opstellen nota van antwoord op zienswijzen over startbeslissing, NRD en opzet participatie
In 2020Opstellen milieueffectrapport voor Wieringerhoek
Eind 2020Vaststellen ontwerpvoorkeursbeslissing
Begin 2021Zienswijze indienen over ontwerpvoorkeursbeslissing en milieueffectrapport
Eind 2021Vaststellen ontwerpprojectbesluit
Begin 2022Zienswijze indienen over ontwerpprojectbesluit
Najaar 2022Vaststellen projectbesluit
Eind 2022Beroep instellen tegen projectbesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Meer informatie over Wieringerhoek is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/wieringerhoek.

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

Waarom

  • De biodiversiteit in het IJsselmeer is sterk afgenomen.
  • Belangrijke leefgebieden voor vogels, vissen en andere flora en fauna ontbreken.
  • Er zijn te weinig planten, algen en bacteriën om voldoende biomassa (basis voor voedsel) te produceren voor de vogels en vissen en er is langs de strakke Afsluitdijk onvoldoende beschutting voor vissen.
  • Bij spuien (lozen van water door spuisluis) belandt zoetwatervis ongewild in zoutwater en sterft daar als hij niet snel terug kan naar het zoete IJsselmeer.
  • De zoetwatervoorraad te beschermen tegen verzilting, mede als gevolg van klimaatverandering.

Hoe

%d bloggers liken dit: