Bekendmaking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bekendmaking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport besloot voorzitter, de heer Bruinooge, de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” vast te stellen. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor dit gebied vorm.

Besluit

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG, besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, te weten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Artikel 2. Verboden

 1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.
 2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
  a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
  b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
  c. sauna’s;
  d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotischpornografische aard worden aangeboden;
  e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).
 3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

 1. Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht

 1. Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:
 • a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
 • b. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
 • c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
 • d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening

 1. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
 2. Het Besluit tot het treffen van maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken genomen op 13 maart 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio NoordHolland Noord.

Vastgesteld op 16 maart 2020 te Alkmaar
De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Piet Bruinooge


Noot: E.e.a. is na te lezen op de site van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als PDF-bestand

Het overtreden van deze noodverordening kent ook een strafmaatregel, wie zich er niet aan houdt, kan bestraft worden: tot drie maanden cel of maximaal 4.350 euro boete.


Afbeelding

Meer vragen over het coronavirus:
Kijk op http://rijksoverheid.nl/corona