GWT Medemblik: Minister De Jonge meldt ‘goed nieuws’ omtrent problemen hulpmiddelen – #Regelhet = #Geregeld

GWT Medemblik: Minister De Jonge meldt 'goed nieuws' omtrent problemen hulpmiddelen - #Regelhet = #Geregeld
= Minister Hugo de Jonge van VWS
Foto Ministerie van VWS

Goed nieuws”, meldt minister Hugo de Jonge! En dit goede nieuws gaat over de problemen rond de verstrekking, levering, passing, reparatie en onderhoud van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Hij schrijft verder:

“De afgelopen maanden hebben meer dan 50 partijen keihard gewerkt om de problemen die mensen ervaren met de levering en het onderhoud van hulpmiddelen aan te pakken. Hulpmiddelen zijn geen luxemiddelen, maar noodzakelijk om mee te kunnen doen. Iedereen die ervan afhankelijk is moet er daarom op kunnen rekenen zonder gedoe.”

TV-uitzending over problemen met levering hulpmiddelen

“N.a.v. de uitzendingen van #Kassa heeft een actieteam alle zaken uit het zwartboek dat ik ontving opgepakt. De meeste daarvan zijn inmiddels opgelost. Dat is voor alle individuele gebruikers natuurlijk erg fijn, maar het kan en moet ook structureel beter. Samen met alle betrokken partijen – onder andere gemeenten, leveranciers, patiëntenorganisaties en verzekeraars – hebben we afspraken gemaakt over wat gebruikers van hulpmiddelen van de dienstverlening mogen verwachten. Dat hebben we vastgelegd in een landelijk normenkader. Ook is er met de betrokken partijen een actieplan opgesteld om het normenkader door te voeren en structurele verbetering te brengen. De 10 meest urgente acties daaruit worden in 2020 uitgevoerd. #regelhet ➡ #samenregelenwehet

Lees hier de brief aan de Kamer 👉 https://lnkd.in/dPT43nz

GWT Medemblik heeft op bescheiden wijze een bijdrage geleverd aan deze kwestie via Ieder(in)

GWT Medemblik

Gerrit van Keulen, coordinator GWT Medemblik over het ‘goede nieuws’: “We zijn inderdaad blij dat de minister de zaak heeft opgepakt en constructief aan het werk is gegaan om de problemen die er waren met de levering van hulpmiddelen structureel op te lossen. Daar lijkt hij in geslaagd te zijn en uiteraard zal de praktijk dit moeten uitwijzen. Maar wat wij zien, ook hier in Medemblik en in de regio met een aantal ‘probleemgevallen’ lijkt het inderdaad zeer positieve effecten te hebben en daarmee bedoelen we uiteraard positief voor de mensen om wie het gaat.

Over de bijdrage die GWT Medemblik via Ieder(in) heeft geleverd vertelt Van Keulen dat gewezen is op de zeer lange wachttijden waarmee cliënten te maken kregen en ideeën te hebben aangedragen om dit drastisch te verkorten: “Er hebben 50 organisaties meegedaan aan de totstandkoming van het nieuwe systeem. van ervaringsdeskundigen tot aan de financiers, de zorgverzekering en de gemeenten en daartussenin belangenorganisaties. Er is in vrij korte tijd een systeem opgezet dat lijkt te werken! En dat is echt Goed Nieuws!”

Wat merkt de cliënt van het normenkader?

  • De cliënt (en zijn naasten) staat in alle gevallen centraal. De betrokkenen nemen elke vraag en/of signaal van de cliënt serieus, benutten de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en verplaatsen zich in de positie van de cliënt. Iedereen behandelt elkaar met respect, communiceert met fatsoen en houdt het gezamenlijk doel voor ogen.
  • De financier (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) is eindverantwoordelijk voor het passend en tijdig leveren van een adequate voorziening waarbij integraal wordt gekeken naar samenhang met andere hulpmiddelen en/of diensten. De financier blijft te allen tijde aanspreekbaar.
  • De leverancier neemt altijd binnen vijf werkdagen na ontvangst van de leveringsopdracht contact op met de cliënt over het (leverings)proces. De cliënt wordt vervolgens proactief op de hoogte gehouden van de levering.
  • De leveranciers gaan werken aan een betere dienstverlening voor cliënten voor wie geldt dat hun hulpmiddelen relatief complexe en veel aanpassingen behoeven. Voor deze cliënten wordt een aparte casemanager aangesteld, die goed zicht heeft op de situatie van de cliënt en het leveringsproces. De gemeente brengt al vroeg in beeld of een cliënt hieraan voldoet.
  • Een op maat gemaakt hulpmiddel blijft beschikbaar voor de persoon voor wie deze is gemaakt. Het verhuisconvenant maakt dit mogelijk voor verhuizingen tussen gemeenten. Daarnaast moet een cliënt met een Wmo-hulpmiddel die bijvoorbeeld naar een Wlz-instelling verhuist, ook ontzorgd worden.
  • Er zal sprake zijn van een betere service aan cliënten die al een hulpmiddel hebben én aan hen die dat nog niet hebben. Alle partijen voorkomen onnodige herhaling van de uitvraag van (medische) gegevens en maken onderscheid tussen een bekende of nieuwe cliënt. Daarnaast gaan partijen aan de slag om het aanvraag- en reparatieproces te versimpelen en transparanter te maken.
  • Er wordt eerder contact gelegd tussen het revalidatiecentrum en de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Het revalidatieteam wordt bij de aanvraag betrokken en indien van toepassing, is het functionele advies van het revalidatieteam leidend, tenzij partijen een onderbouwing hebben om hiervan af te wijken. In alle gevallen wordt het functionele advies van een betrokken ergotherapeut in acht genomen.

Toepassing binnen de regio West-Friesland

“We hebben inmiddels begrepen dat MediPoint, de leverancier van de hulpmiddelen binnen de gemeente Medemblik en de rest van de regio, hieraan deelneemt en de nieuwe normenkader heeft overgenomen en toepast”, zegt Gerrit van Keulen. “In een aantal gevallen blijkt dat ook inderdaad het geval te zijn. In één geval zou een hulpmiddel pas eind februari begin maart worden geleverd maar door dit nieuwe systeem is hetzelfde hulpmiddel eerder deze week al afgeleverd bij de cliënt. Een aanmerkelijke verbetering! Dit ziet er veel belovend uit! Inderdaad: Goed Nieuws!”

%d bloggers liken dit: