Motie moet meer inzicht verschaffen over wachttijden Wmo bij de gemeente Medemblik

Motie moet meer inzicht verschaffen over wachttijden Wmo bij de gemeente Medemblik
PW2010 en GroenLinks willen wachtlijsten Wmo terugdringen

De fracties van PW2010, PWF en GroenLinks Medemblik willen met steun van D66 en de ChristenUnie, dat het college maandelijks de raad informeert over de stand van zaken met betrekking tot de Wmo, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een motie daartoe wordt vanavond in behandeling genomen door de gemeenteraad.

Al langere tijd bestaat er een wachtlijst voor het in behandeling nemen van aanvragen binnen het kader van de Wmo. Bij de laatste informatie aan de raad was de stand 227 aanvragen. Ook wordt een deel van de aanvragen niet binnen het wettelijke termijn van 2 maanden afgehandeld. De indieners van de motie kunnen daar niet mee leven.

Orde op zaken stellen

De motie draagt het college op de wachtlijst binnen een half jaar terug te dringen tot binnen de wettelijke termijn;
2. De raad maandelijks schriftelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot:

  • Het totaal aantal aanvragen op de wachtlijst, gespecificeerd naar zorg, huishoudelijke hulp en/of hulpmiddelen;
  • Het aantal gevallen van de lijst dat als spoedmelding wordt aangemerkt;
  • Welk aantal daaraan nieuw toegevoegd zijn, sinds de vorige informatie aan de raad;
  • Het aantal aanvragen dat binnen 8 weken is afgewikkeld, sinds de vorige informatie aan de raad, en het aantal aanvragen waarvan deze termijn is overschreden.

UPDATE: Motie verworpen

De motie heeft het niet gehaald! Aan het eind van de avond werd de motie – enigszins gewijzigd – in stemming gebracht. Wethouder Kuipers (PvdA) ontraadde de motie, maar zegde toe dat hij de raad wel zou informeren: “Wanneer dat nodig is…” Kuipers zei ook dat de afdeling al bezig zou zijn met een ‘plan’ om de wachtlijsten tegen te gaan… Wat voor plan dat is is niet bekend.

TEGEN: het CDA, de PvdA, VVD, Bamm en GemeenteBelangen
VOOR: PW2010, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PWF.


GWT Medemblik: ‘Onaanvaardbaar!!

Motie moet meer inzicht verschaffen over wachttijden Wmo bij de gemeente Medemblik

Gerrit van Keulen, coördinator van de Werkgroep Toegankelijkheid zegt het onaanvaardbaar te vinden dan mensen zo lang moeten wachten op een voorziening en dat de behandeling van de aanvragen de wettelijke termijnen overschrijden: “Het is niet iets van de laatste maanden; het is eerder een gewoonte dat je maanden moet wachten! Het komt stelselmatig voor dat er lange wachtlijsten zijn en dat aanvragers maanden en maanden moeten wachten. Zodra een aanvraag wordt ontvangen door de gemeente start de klok van het termijn waarin het moet worden afgehandeld. Punt! Binnen wettelijk vastgestelde termijn moet dan het onderzoek (keukentafelgesprek) plaatsvinden en moet er een besluit op tafel liggen! Punt! Je kunt niet eindeloos blijven zeggen dat het erg druk is… We hebben het met de wethouder over gehad toen hij net was aangetreden, sindsdien zijn er helaas geen verbeteringen te constateren. Je kunt wel zeggen dat er meer aanvragen zijn dan gewoonlijk, maar dan zul je het aantal medewerkers tijdelijk moeten uitbreiden om dergelijke pieken op te vangen en het systeem evalueren dat wordt gebruikt en het niet een probleem laat worden voor de mensen die de aanvragen indienen. Dat is onacceptabel! De gemeente accepteert niet van burgers als zij termijnoverschrijdend bezig zijn met betalingen… “

Klagen geen zin

Van Keulen: “Klagen heeft geen zin. Je moet de klacht indienen bij dezelfde afdeling waarover je klaagt… dan begrijp je wel wat er met de klacht gedaan wordt. Je krijgt een standaardbriefje of een mailtje en dat is het dan… je krijgt excuses aangeboden maar voor de rest gebeurt er niets. Met een toekenning van een hulpmiddel en/of beschikking is men er nog niet het duurt vaak nog eens maanden voordat iemand over het hulpmiddel kan beschikken. Zo creëer je vanzelf schrijnende gevallen…”

Vanavond wordt duidelijk welke fracties de huidige situatie acceptabel vinden of niet.

Motie moet meer inzicht verschaffen over wachttijden Wmo bij de gemeente Medemblik
De motie
%d bloggers liken dit: