‘Doe-Mee-Onderzoek’ door Rekenkamers naar gelijke toegang voor mensen met een beperking ook in de gemeente Medemblik

'Doe-Mee-Onderzoek' naar gelijke toegang voor mensen met een beperking ook in de gemeente Medemblik
Toegankelijkheid

De Rekenkamercommissie Opmeer – Medemblik (RKC) doet mee aan een landelijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking. Dat maakte de RKC bekend in een schrijven aan de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT Medemblik).

De gemeenten Medemblik en Opmeer hebben samen één Rekenkamercommissie (RKC). Deze RKC is een onafhankelijke commissie die normaliter onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid. Nu werkt het mee aan een landelijk onderzoek van de NVRR het College voor Rechten van de Mens.

Onderzoek door NVRR samen met het College voor Rechten van de Mens

In de eerste helft van 2019 organiseert de NVRR samen met het College voor de Rechten van de Mens een ‘doe mee-onderzoek’ naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking. Door hier aan mee te doen worden rekenkamers of rekenkamercommissies op een laagdrempelige manier in staat gesteld om de situatie in de eigen gemeente in kaart te brengen en te vergelijken met andere gemeenten. Het College voor de Rechten van de mens gebruikt de samengevoegde bevindingen voor zijn rol als landelijk toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Rechten van personen met een beperking

Mensen met een beperking doen steeds vaker mee aan de samenleving. Deze ontwikkeling heeft een impuls gekregen doordat Nederland in 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd. Dit verdrag is een weerslag van de verandering van denken over de positie van mensen met een beperking: het is niet de beperking die mensen belemmert om mee te doen, maar het zijn de drempels in de samenleving die die participatie bemoeilijken. Als bijvoorbeeld een voorlichtingsfilmpje op de website van een gemeente ondertiteld is, kan een slechthorende de informatie ook tot zich nemen. Of als een gemeentelijk zwembad een tillift heeft, kunnen ook mensen met een fysieke beperking aan zwemlessen deelnemen.

Belangrijke rol voor gemeenten

Gemeenten zijn er voor al hun burgers en iedereen moet dan ook de diensten van een gemeente kunnen gebruiken. Met name na de decentralisaties in het sociale domein is de toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking belangrijker geworden. Er zijn echter signalen dat de gemeentelijke dienstverlening nog veel belemmeringen oplevert voor mensen met een beperking. Belangenorganisaties en ook het College voor de Rechten van de Mens ontvangen klachten over belemmeringen bij het gebruik van voorzieningen. Dikwijls zijn gebouwen niet toegankelijk; informatie is vaak niet leesbaar voor blinden en slechtzienden of te ingewikkeld voor mensen met verstandelijke beperking. Ook ervaren aanvragers van voorzieningen een grote administratieve last omdat zij bij verschillende diensten telkens opnieuw bewijs van hun handicap moeten overleggen.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is de landelijke toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap en rapporteert aan de overheid en aan de Verenigde Naties over de stand van zaken in Nederland. Het College heeft bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 onderzocht hoe toegankelijk de stemprocedure is. Ook heeft het College in 2016 de toegankelijkheid van gemeentelijke websites laten onderzoeken. De uitkomsten zijn gebruikt om met het Ministerie van BZK en met gemeenten in gesprek te gaan over verbeteringen.

Beeld van gevoerd beleid in de gemeente Medemblik

'Doe-Mee-Onderzoek' naar gelijke toegang voor mensen met een beperking ook in de gemeente Medemblik

“We hebben begrepen dat dit onderzoek benchmarkgegevens moet opleveren waarbij de prestaties van de gemeente op dit beleidsterrein op identieke wijze worden onderzocht en vergeleken met die van de andere 39 gemeenten die hieraan meedoen”, zegt Gerrit van Keulen van GWT Medemblik, “dat kunnen we alleen maar toejuichen! En het College voor de Rechten van de mens gebruikt de samengevoegde bevindingen weer voor hun rol als landelijk toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het onderzoek brengt in ieder geval in beeld hoe het hier in de gemeente Medemblik aan toegaat, voor de rest moeten wij de uitkomsten van het onderzoek afwachten.”

Naar verwachting wordt het resultaat van het onderzoek in het derde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Foto rolstoel door Judita Tamou0161iu016bnaitu0117 op Pexels.com

%d bloggers liken dit: