Onderzoek: Speelplekken in Andijk veilig

Speelplekken in Andijk veilig
Speelplekken in Andijk veilig

De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem van speelplekken waar kinderen tussen nul en zes jaar spelen. Bijna alle 370 onderzochte speelplekken in Westfriesland en Medemblik hebben een voldoende schone bodem. Bij 29 speelplekken in Westfriesland is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen, negen daarvan zijn in Medemblik. Slechts twee speelplekken in Westfriesland hebben teveel lood in de bodem, waarvan géén in Medemblik.

SPEELPLEKKEN IN GEMEENTE MEDEMBLIK VEILIG

Er is onderzoek gedaan bij openbare speelplaatsen en speelplekken bij scholen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Van de 79 locaties in Medemblik vielen elf locaties na bureauonderzoek direct al af. Deze speelplaatsen waren volledig verhard waardoor spelende kinderen geen risico kunnen lopen.

Gunstige uitslag Medemblik

Bij 68 locaties in Medemblik werd daadwerkelijk bodemonderzoek verricht. De uitslag is als volgt:

  • 55 speelplaatsen met een voldoende bodemkwaliteit ( minder dan 100 mg lood/kg droge stof). Op die speelplekken zijn geen verdere acties nodig.
  • 4 locaties met een gemiddelde voldoende gezondheidskundige bodemkwaliteit, met plaatselijk een matige bodemkwaliteit (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Drie van deze locaties zijn in beheer van gemeente Medemblik. De andere locatie betreft een BSO.
  • 9 locaties hebben een gezondheidskundig matige bodemkwaliteit. Zeven van deze locaties zijn in beheer van gemeente Medemblik.

Maatregelen

In afwachting van de resultaten hebben we speelplaatsen in ons beheer al aangepakt. Elke 8-12 weken inspecteert een gecertificeerd medewerker standaard alle speelplekken binnen de gemeente op o.a. de gesteldheid van de ondergrond. Vooruitlopend op de uitslag van het onderzoek zijn hierdoor tijdens het regulier onderhoud al onverharde delen van de bodem (beter) afgedekt, verhard en/of ingezaaid. Zo sluiten wij elke risico uit.

Het bestuur van de locaties die niet in beheer zijn van gemeente Medemblik wordt per brief geïnformeerd en geadviseerd maatregelen te nemen conform het advies van de GGD en RUD NHN.

Meer informatie

Alle onderzochte locaties en onderzoeksresultaten zijn in te zien op een digitale kaart op www.medemblik.nl/lood

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Bij deze speelplekken worden maatregelen genomen.

Andijk

In Andijk zijn bij twee speelplaatsen matige bodemkwaliteit geconstateerd (100-390 mg lood/kg droge stof. Op de locatie zijn inmiddels maatregelen getroffen in de vorm van afdekking of verharding.

Het betreffen de speelplaatsen aan de Kleingouw (west) achter de snackbar en aan de Dijkweg, t.h.v. nr. 84 (voldoende bodemkwaliteit, maar waar plaatselijk wel sprake is van een matige bodemkwaliteit)

Tips

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname via de bodem beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en door kinderen niet op onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) te laten spelen. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl en op de websites van de Westfriese gemeenten met de zoekterm lood.