Presentatie ‘Samenhang ontwikkelingen IJsselmeergebied’

Donderdagavond werd in het gemeentehuis te Wognum een presentatie gegeven over de “Samenhang in de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied”. In dit stadium zijn er nog geen concrete plannen. De Dorpsraad Andijk heeft al een eerste gesprek gehad met de kwartiermaker Tjalling Dijkstra (namens de gemeente Medemblik) waarbij de dorpsraad met klem erop heeft gewezen dat de plaatselijke bevolking hier nauw bij betrokken dient te worden.

Gerrit van Keulen van de dorpsraad: “Er is al een plan van een ondernemer voor het kustgebied van Andijk – Wervershoof, maar het is niet uitsluitend aan de gemeente (en daarmee de gemeenteraad) wat op deze locatie wordt gerealiseerd. Het gebied behoort in feite tot Rijkswaterstaat en het maakt deel uit van een groter geheel: Agenda IJsselmeergebied 2050 waarbij gekeken zal worden in welke mate plannen, ideeën of wat dan ook past binnen het richtinggevend perspectief wat er ligt. Het is -zoals wij het hebben begrepen- niet iets wat binnen een jaar of twee gerealiseerd zal zijn: dit hele plan zal jaren duren!”

Agenda IJsselmeergebied 2050

In het tweede Nationaal Waterplan is namelijk door het kabinet een integrale gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied aangekondigd. De ministeries van IenW, EZK, LNV, BZK en OCW en de provincies Noord-Holland, Fryslân, Overijssel en Flevoland hebben dit samen met andere regiopartners opgepakt. De gebiedsagenda (‘Agenda IJsselmeergebied 2050’) bevat een richtinggevend perspectief voor de periode tot 2050, een bijbehorend organisatiemodel en de opmaat voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda en kennis en innovatieagenda. Achterliggend idee is dat er nog veel winst te behalen is als we alle afzonderlijke ambities, opgaven en projecten voor het IJsselmeergebied meer op elkaar betrekken en in samenhang oppakken. Het IJsselmeergebied heeft alles in zich om uit te groeien tot het Blauwe Hart van Nederland, met water als een sterk verbindend thema. Zowel overheden als maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben hierin een rol. Daarom hebben is de gebiedsagenda de ondertitel meegegeven ‘krachten bundelen voor het Blauwe Hart’. We verwijzen naar de documentatie.

Plan van Aanpak

De kwartiermaker is opgedragen in gesprek te gaan met alle partijen om hun inbreng in kaart te brengen en zal binnen afzienbare tijd een ‘Plan van Aanpak’ presenteren. Naar verwachting zal dit in april al plaatsvinden.

Door de dorpsraad worden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden en zal in voorkomende gevallen hierover berichten.

Documentatie (PDF-bestanden) en video
Bron Agenda IJsselmeergebied 2050
V.l.n.r. Roel Doef (Rijkswaterstaat), Tjalling Dijkstra (kwartiermaker) en Harry Nederpelt (wethouder) tijdens de presentatie in de commissievergadering
Advertentie
%d bloggers liken dit: