Kwaliteit zwemwater IJsselmeer Vooroever Andijk niet meer gecontroleerd: Dorpsraad zoekt oplossing

image

Per 1 mei 2019 wordt de zwemkom bij Vooroever Koopmans polder / Andijk uit de zwemwaterregelgeving gehaald. Dit wordt gedaan, omdat het uitbaggeren van de zwemkom te duur is met als gevolg dat het niet meer voldoet aan de eisen van de zwemwaterrichtlijnen.

Rijkswaterstaat is eigenaar van het gebied en het Recreatieschap beheert het gebied. Rijkswaterstaat beslist over de inrichting van haar gebied. Het Recreatieschap heeft hierin, als beheerder, een adviserende rol. Vanuit deze rollen werken zij gezamenlijk aan een plan voor het gehele gebied.

Aanvankelijk was het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en recreatieplan West-Friesland een bedrag begroot om de zwemkom van de Vooroever Koopmanspolder uit te baggeren.

In 2017 concludeerden Rijkswaterstaat en Recreatieschap West-Friesland dat het uitbaggeren van de zwemkom erg kostbaar is en geen permanente oplossing biedt. Oorzaken zijn de vorm en ondiepte van de zwemkom en omdat er beperkte uitwisseling is met het water in het IJsselmeer. In 2018 heeft het recreatieschap West-Friesland in samenwerking met Rijkswaterstaat een plan opgesteld
om het gebied voor recreatie en natuur opnieuw in te richten.

De Dorpsraad Andijk heeft in het eerste en onlangs gehouden overleg met de gemeente Medemblik aangegeven deze maatregel zeer te betreuren omdat het recreanten de gelegenheid ontneemt te kunnen zwemmen in het IJsselmeer.

Oplossing
Ook heeft de dorpsraad aangegeven dat er simpele mogelijkheden zijn om de uitwisseling van het water mogelijk te maken, zonder dat dit veel kost. “We zijn ons ervan bewust dat er allerlei plannen op stapel staan, daar staan wij als dorpsraad open voor mits de bevolking hierbij wordt betrokken, maar dat mag niet betekenen dat de kom tot aan de realisatie van al die plannen maar uit de zwemwaterregelgeving wordt gehaald en er niet naar een, desnoods tijdelijke oplossing wordt gezocht omdat het nu even niet uitkomt”, vindt Gerrit van Keulen. voorzitter van de dorpsraad. “Het kan jaren en jaren duren voordat de realisatie van de nieuwe plannen een feit is. Destijds is de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Andijk akkoord gegaan met de Vooroeverplannen als recreanten gebruik konden blijven maken van deze zwemgelegenheid. Van oudsher werd daar gezwommen. Nu wordt dit uit de zwemwaterregelgeving gehaald omdat het geen reclame is als er weer sprake is van blauwalg. Maar de kom is nogal groot en er blijven weinig andere mogelijkheden over om er te kunnen zwemmen. Het is ook te makkelijk om het maar aan de burger over te laten of men er kan zwemmen of niet in verband met mogelijke blauwalg!”