Aanpak woninginbraken heeft prioriteit bij politie en gemeente Medemblik: inbrekers hebben het vooral gemunt op dorpen langs A-7

2019 Beeld 01 001
Ondanks het feit dat het aantal woninginbraken in de gemeente Medemblik de laatste jaren een dalende trend laat zien, is nog steeds een onderwerp dat veel mensen bezighoudt.

Dorpsraad Andijk heeft in november in samenwerking met de politie nog een informatie-avond georganiseerd in het kader van de “Donkere Dagen Offensief”. Vooral met de kerstdagen en Oud & Nieuw neemt het aantal inbraken toe.

“Het is logisch dat een woninginbraak een grote emotionele impact heeft op de persoonlijke levenssfeer van bewoners. Daarom is het niet verwonderlijk dat het gevoel van onveiligheid steeds terugkomt in de dorpsenquêtes ”, zegt wijkagent Pieter Ootes. “Onze cijfers laten zien dat het aantal woningbraken vooral plaatsvindt in dorpen die langs de A-7 zijn gelegen. Het geboefte kan dan via de snelweg gemakkelijk ‘ontsnappen’.”

Het terugdringen van woninginbraken heeft prioriteit bij zowel politie als gemeente. De publieke opinie heeft nogal eens te neiging te roepen dat de politie nergens tijd voor heeft. Deze stelling gaat volgens wijkagent Pieter niet op als het gaat over dit onderwerp. “De politie geeft hieraan juist prioriteit”, vertelt hij. “En daarin staat de politie niet alleen”, zegt Mark Hopman van de gemeente. “Ook de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen actief inzetten om het aantal woninginbraken terug te brengen. We hebben in samenwerking met de politie een veiligheidsplan opgesteld. Daarin staan verschillende maatregelen om de inwoners bewust te maken van de risico’s. Op verschillende manieren gaan we de komende tijd proberen de mensen uit te leggen wat ze zelf kunnen doen om de kans op een inbraak te verminderen.”

Pieter Ootes: “Uit de enquêtes die door de kernraden zijn gehouden, blijkt dat het de inwoners erg bezighoudt. Daar spelen we graag op in. Sommige mensen zijn terughoudend om te investeren in hun eigen woning. Maar dat is verkeerde zuinigheid. Het is aantoonbaar dat door het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk de kans om te worden uitgekozen door het inbrekersgilde sterk vermindert.”

Volgens Mark Hopman is de samenwerking met kernraden heel belangrijk. “De raden staan dicht bij de bevolking. Ze weten wat er leeft in de kernen en kunnen ons dus helpen bij het in kaart brengen van de problematiek. Wij zijn heel blij met deze kernraden.” Gemeente en politie gaan de komende tijd behoorlijk inzetten op informatieverstrekking.

Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de bestaande WhatsApp groepen. Niet alleen om te waarschuwen wanneer er onraad dreigt, maar ook om handige tips te verstrekken. In samenwerking met de kernraden worden ook speciale wijkschouwen georganiseerd waarbij de politie met nuttige tips komt en laat zien hoe ‘een boef’ vaak te werk gaat.

Elke inbraak is eentje te veel

In de dorpen van de gemeente Medemblik is in 2017 ongeveer honderd keer ingebroken. Dat is fors lager dan in 2013 toen het inbrekersgilde nog zo’n tweehonderdvijftig keer toe sloeg. Dit optimistische cijfer is geen reden om achterover te leunen. Elke inbraak is eentje te veel. Met name koophuizen worden bezocht door inbrekers. Dat komt omdat huurwoningen over het algemeen beschikken over modern hang- en sluitwerk. In meer dan negentig procent van de gevallen is de inbreker geïnteresseerd in spullen die in een rugzak passen, zoals sierraden, geld, bankpassen en identiteitsbewijzen. Grotere voorwerpen zoals bijvoorbeeld televisies of vaste computers zijn minder interessant, zo blijkt uit ervaringen van de politie. Mensen die een keer slachtoffer van een woninginbraak zijn geweest zijn over het algemeen eerder bereid om veiligheidsmaatregelen te treffen, dan mensen die deze nare ervaring nog nooit hebben ondervonden. Tijdens de donkere wintermaanden is het aantal woninginbraken aanzienlijk hoger dan in de zomermaanden.

image

Deelnemers aan Nextdoor Andijk – Dorpsraad Andijk Buurtpreventie? Mail naar dorpsraadandijk@gmail.com met opgave van naam, adres en gsm-nummer.

Deelnemers krijgen instructies toegestuurd hoe te handelen bij verdachte situaties!

%d bloggers liken dit: