Eerste JongerenTop NHN krijgt vervolg

Jongerentop 003_
Alkmaar, 30 november 2018 – Tijdens de JongerenTop NHN op vrijdag 30 november hebben ruim 200 bezoekers oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord. Ook de jongeren zelf zijn betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

imageEnkele jongeren deelden hun verhaal en wisten zo de aanwezigen, een diverse groep met jongeren, ouders, bestuurders en mensen van de werkvloer, te raken en het gesprek op gang te krijgen. Wat gaat er mis, wat kan er beter? Een interactief programma bood vervolgens de mogelijkheid dieper in te gaan op verschillende thema’s waar jongeren tegen aanlopen. Voor de thema’s Preventie, De jongere serieus nemen, Aansluiting jongere en werkgever, Toekomstplan en Een leven lang leren werden de problemen in kaart gebracht en oplossingen besproken. De deelnemers brachten vervolgens advies uit aan bestuurders van onderwijs en gemeenten in de regio Noord-Holland Noord.

Uit meerdere thematafels kwam het advies om een ‘buddy’ te koppelen aan jongeren, die hen kan coachen en begeleiden, en waarvan de steun niet ophoudt als de jongere 18 is. De vraag aan het onderwijs is om deelcertificaten op erkende competenties en talenten te organiseren, in het kader van een leven lang leren. Ook op werkgevers wordt een beroep gedaan: jongeren willen graag dat werkgevers kijken naar talenten en ervaring in plaats van alleen diploma’s. Een oproep die beklijft is de vraag om jongeren centraal te zetten, hen serieus te nemen en niet te ‘vertroetelen’, de regie bij de jongere te laten en financiering beschikbaar te stellen. In februari 2019 is een plan van aanpak gereed om met de adviezen aan de slag te gaan. Najaar 2019 is de volgende JongerenTop NHN, waarbij ook huisvesting voor jongeren een onderwerp wordt..

Bestuurders ondertekenden een intentieverklaring waarbij zij uitspraken dat zij staan voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere. Samen met jongeren en professionals willen de bestuurders ervoor zorgen dat de tijdens de JongerenTop NHN geformuleerde adviezen in de komende vier jaar worden opgevolgd. De jongeren kregen een uitnodiging voor een gesprek om de voortgang te bespreken en de vraag om vooral contact te houden.
Passen aanbod voor jongeren
Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Een aantal jongeren gaat echter niet naar school en/of heeft geen werk. Zij kampen veelal met meerdere problemen, zoals fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, met huisvesting of met justitie. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Daarnaast is bekend dat in deze regio meer dan 7.100 jongeren van 16 tot 27 jaar oud één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming krijgt of heeft gekregen tussen 2011 en 2016. Ook weten we dat ruim 21.000 jongeren in de regio medicijnen voor psychische problematiek en/of ggz-hulp hebben gekregen.

Voor al deze jongeren is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen. Zij hebben het nodig dat er een passend aanbod is om hen te helpen, bijvoorbeeld bij huisvesting, opleiding en het vinden en behouden van werk. De JongerenTop NHN wil hieraan een bijdrage leveren door ervaringsdeskundigen