CBS: Areaal bloembollen blijft groeien

image

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen. Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Vooral de tulpenbollenteelt is in deze periode toegenomen. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

image

Het areaal tulpen is tussen 2000 en 2017 met 38 procent toegenomen, tot ruim 13 duizendhectare. De helft van het bloembollenareaal was in 2017 dus bestemd voor de tulpenbollenteelt. Het aantal tulpenbollentelers nam in dezelfde periode met 46 procent af. Steeds minder telers zijn dus verantwoordelijk voor het groeiende areaal tulpen. Wel laat het aantal tulpenbollenkwekers vanaf 2015 weer een lichte stijging zien.
De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27 procent en 26 procent, minder hard dan het areaal tulpen. Net als bij de tulp was bij deze bollensoorten naast de groei van de arealen een daling van het aantal telers te zien vergeleken met 2000.

image

Afname areaal en telers narcissen en gladiolen

De groei van het areaal tulpen lijkt ten koste te gaan van de arealen van andere populaire bollensoorten zoals de narcis en de gladiool. Het areaal gladiolen was in 2017 vergeleken met 2000 met 40 procent afgenomen, het areaal narcissen daalde in die tijd met 19 procent.

De daling van de arealen ging gepaard met een daling van het aantal bedrijven dat deze soorten kweekt. Het aantal telers van gladiolen en narcissen is in vergelijking met 2000 met respectievelijk 52 procent en 66 procent gedaald.

Minder bollentelers op meer land

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is vergeleken met 2000 met 39 procent afgenomen naar ruim 1 600. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, maar bij de teelt van irissen en krokussen was die daling met respectievelijk 81 procent en 75 procent het sterkst.
De daling van het aantal telers gaat dus gepaard met een stijging van de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt. De gemiddelde bloembollenteler had in 2017 bijna twee keer zo veel bollenland als in 2000.

Verspreiding bollenteelt over Nederland

Noord-Holland nam in 2017 het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening. De helft van het areaal bloembollen, ruim 13 duizend hectare, lag in deze provincie. De gemeente Hollands Kroon had met ruim 3 300 hectare de grootste oppervlakte bloembollenvelden, gevolgd door de gemeenten Noordoostpolder en Schagen met respectievelijk bijna 2 700 en ruim 2 600 hectare.
Wel is de teelt steeds meer over het land verspreid. Zo is sinds 2000 de bollenteelt vooral in Drenthe flink gegroeid. Het areaal verviervoudigde bijna tot 1 900 hectare. Hiermee komt Drenthe, na Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen. De plaats in Drenthe waar de meeste bollenteelt plaatsvindt is Midden-Drenthe met ruim 1 200 hectare.

Bron: CBS

%d bloggers liken dit: