Advertenties

1 miljoen tekort sociaal domein Gemeente Medemblik

imageBurgemeester en wethouders verwachten dit jaar een aanzienlijk financieel tekort binnen het sociaal domein. Naar verwachting gaat het om een bedrag van één miljoen euro. In de herfstnota vraagt het college de gemeenteraad hiervoor dat bedrag beschikbaar te stellen. Het verwachte tekort komt door verschillende oorzaken. Op dit moment zijn er bij veel instellingen binnen de Jeugdzorg wachtlijsten.

< Wethouder Harry Nederpelt (CDA) Sociaal Domein

Door het gebrek aan capaciteit bij deze partners wordt de druk op de jeugdhulpverlening bij de gemeente steeds groter. Niet alleen neemt de omvang toe, ook de ingewikkeldheid van de situaties verandert.

Extra inzet vanuit de gemeente is dus nodig. Ook het aanscherpen van de Wet langdurige zorg heeft voor de gemeente consequenties. Deze zorg wordt in Medemblik vooral geleverd door Leekerweide, ’s HeerenLoo en de Driestroom.

Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2017 viel nog niet in te schatten hoeveel inwoners een beroep doen op dit wetsonderdeel. De cijfers maken dat nu duidelijk. Ook in onze gemeente is onvoldoende geld geraamd. Tenslotte ziet het college een forse toename het onderdeel Jeugdhulp dat valt onder de specialistische basis GGZ. Ruim vijftig procent van het aantal gevallen dat wordt doorverwezen naar de jeugdhulp wordt verricht door zelfstandige verwijzers, zoals huisartsen en psychiaters.

De gemeente heeft daar dus geen directe invloed op, maar krijgt wel te maken met de financiële consequenties. Voor het college blijft voorlopig het uitgangspunt dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, centraal staan.


De fractie van de PvdA Medemblik heeft schriftelijk vragen hierover aan het college gesteld. U kunt ze hier lezen

Advertenties