Advertenties

PvdA-Medemblik stelt vragen over implementatie VN-Verdrag mensen met een beperking binnen gemeente Medemblik | Goede opkomst lezing #Toegankelijkheid

imageFractievoorzitter van de PvdA-Medemblik, Bert de Jong, heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte rapport van Plan van Aanpak Implementatie VN-Verdrag inzake rechten van mensen met een beperking.

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden. Een belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving te slechten en er voor te zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen meedoen, zo schrijft De Jong in zijn inleiding. “Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond, breekt de implementatiefase aan. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties benoemen in deze fase de activiteiten om de beginselen uit het Verdrag geleidelijk in de praktijk te verwezenlijken. In samenspraak met de bestuurlijke partners is een voorstel ontwikkeld om het implementatieplan onder te verdelen in meerdere onderdelen.

Zo ligt op lokaal niveau de uitdaging om de praktijkervaringen van mensen met een beperking centraal te stellen en te werken aan belemmeringen op gebieden als wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd. In de sector goederen en diensten ligt de uitdaging om de toegankelijkheid van bijvoorbeeld supermarkten, restaurants maar ook webwinkels verder te vergroten. En de Rijksoverheid kan bijvoorbeeld innovaties stimuleren in het (landelijk) openbaar vervoer, digitale informatievoorziening, onderwijs en de eigen organisatie.”

Naar aanleiding van dit rapport diende de PvdA-fractie de volgende vragen in bij het College van B&W van de gemeente Medemblik:

1. Bent u bekend met dit verdrag? En kent u de inhoud van dit Verdrag.
2. Zo ja, welke specifieke maatregelen heeft u getroffen om dit Verdrag in de praktijk te brengen?
3. Is de gemeente Medemblik bekend met de praktijkervaringen van mensen met een beperking?
Zo ja, op welke wijze werkt u er aan om gesignaleerde belemmeringen aan te pakken?
4. Is er een specifiek beleid om te verwijderen van belemmeringen op gebieden van wonen, werk en dagbesteding, onderwijs, openbare ruimte en vrije tijd?
Zo ja, hoe staat dit beleid gedefinieerd?
Zo nee, bent u voornemens op korte termijn hier beleid op te ontwikkelen?
5. Is er gemeentelijk beleid ontwikkeld om in ontwikkeling t.a.v. belemmeringen bij bijvoorbeeld restaurants en/of supermarkten? Lokaal kunnen gemeenten een impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen van gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking in de samenleving.
6. Bent u voornemens deel te nemen aan het genoemde koplopersprogramma?
Zo ja, op welke termijn?
Zo nee, wat is de reden en wat zijn eventuele belemmeringen?
7. Geeft u op een andere wijze een impuls gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking?
Zo ja, welke
Zo niet, waarom niet?

In de regel geeft het College binnen enkele weken antwoord op deze vragen, die wij hier zullen publiceren.

Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik blij met de schriftelijke vragen
imageGerrit van Keulen – coördinator van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik – is blij met deze vragen: “We hebben in 2014, bij de toen gehouden gemeenteraadsverkiezingen middels een brief aan alle gemeenten in West-Friesland Oost al aangegeven dat het verstandig zou zijn om alvast rekening te houden met de komst van de het VN-Verdrag bij coalitiebesprekingen en vaststellen van nieuw beleid.

“We hadden verwacht dat vanuit het kabinet op andere wijze dit aan de lagere overheden bekend zouden worden gemaakt, speciaal wat de implementatie daarvan aangaat en zeer zeker een – tijdige – plan van aanpak. Dat heeft nu een andere volgorde gekregen.” image

Instemming en veel aandacht vanuit de gemeenteraad en raadscommissies

“Niettemin zijn we erg blij met de situatie in Medemblik, de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een plaatselijke werkgroep, die de knelpunten in kaart gaat brengen in openbare gebouwen en ruimte en voorstellen gaat doen met oplossingen”, aldus Van Keulen.

“Er is veel belangstelling vanuit de coalitiepartijen, zoals het CDA voor dit onderwerp, maar ook vanuit de oppositie, zoals de PvdA en de VVD. Dat blijkt ook uit de ingediende vragen van de PvdA-fractie over de wijze waarop de gemeente Medemblik dit VN-Verdrag gaat toepassen binnen de organisatie, zoals met betrekking tot een hele reeks van beleidsvelden. Met de indieners kijken we uit naar de antwoorden!”

image

Lezing toegankelijkheid

Goede opkomst bij de lezing over #Toegankelijkheid in openbare ruimte door Denise Janmaat van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. Aanwezig waren ambtenaren van de afdeling Openbare Ruimte (en ook belangrijk: uitvoerders en opzichters). medewerkers van de Wmo-afdeling, Wijkteams en andere afdelingen van de gemeente!

Vanuit de gemeenteraad en raadscommissie waren aanwezig: CDA MedemblikClaudia Selders-Kroezen | VVD Medemblik Mathijs de Vries | PW 2010 Anneke van der Geest | GBMedemblik Tiny van Diepen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, waaronder situaties binnen de gemeente Medemblik, werd door Denise Janmaat getoond waar het mis kan gaan. En wat -op voorhand- de oplossingen kunnen zijn.

De lezing (met foto’s) werd georganiseerd door Herwin Memelink, medewerker van de gemeente Medemblik, die ook ambtelijke ondersteuning verleend aan de werkgroep.

De werkgroep #Toegankelijkheid brengt de knelpunten in Andijk in kaart, geeft voorlichtingsbijeenkomsten en beoordeelt gebouwen, openbare ruimte de toegankelijkheid. Nog voor de zomer probeert de werkgroep een eerste rapport uit te brengen waarin de situatie beschreven wordt over (on)toegankelijke situaties in het dorp en wat daaraan gedaan kan worden. Andijk is een pilot om nadien de overige woonkernen onder de loep te nemen.

Zelf ervaringen met ontoegankelijkheid binnen de gemeente Medemblik? Laat het ons weten en wij gaan de situatie ter plaatste bekijken en rapporteren, voorstellen doen om de knelpunten op te lossen. Mail naar: gwtmedemblik@gmail.com of laat een bericht achter via Facebook. Bellen mag ook,op werkdagen van 13:00 tot 18:00 uur op 0228 751 898. Schrijven mag ook: GWT Medemblik – Postbus 67 – 1619 ZH Andijk.

Foto’s © C.A.P. Andijk

Advertenties