Advertenties

Provinciale Staten stemmen – ondanks hevige protesten en gebrek aan draagvlak – in met Windpark Westfrisia

image

imageOndanks het ontbreken van draagvlak onder de bevolking, de vele protesten en acties van de bevolking van Zwaagdijk Oost/West en Westwoud, het standpunt van de gemeente en gemeenteraad van Medemblik, de aparte regels voor dit project hebben Provinciale Staten gisteren toch besloten in te stemmen met het Windpark Westfrisia  langs de N302 aan de kant van Zwaagdijk.

imageTijdens de behandeling van dit agendapunt werd van de zijde van de SP vergeefs nog een voorstel gedaan de windturbines in het Westelijk havengebied van Amsterdam te plaatsen. Marnix Bruggeman zei daarover: “In Amsterdam zitten ze daarom te springen…” Het mocht niet baten, van de zijde van het college en van de overige fracties werd het voorstel (motie) niet opgepakt.

image

imageEen aantal Statenfracties probeerden tijdens de behandeling nog uit te leggen waarom men heeft ingestemd. Andere fracties gebruiken daarvoor eigen social media in een poging nog enig begrip te kunnen krijgen voor hun standpunten…

Dreigingen en chantage
Saillant detail was het voorval dat het kerkbestuur Westwoud / Zwaagdijk – als eigenaar van een stuk grond waar de 5 windturbines moeten komen te staan – zich enorm onder druk gesteld voelde door een aanzegging van de tegenpartij een mogelijke schadeclaim van enorme omvang (“miljoenen euro’s”)t e ontvangen als er niet zou worden meegewerkt en getekend.

image
Men voelde zich bedreigd en gechanteerd en gaf daar uiting aan tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie.

Een brief van Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes, aan de Staten moest rust in de tent brengen:

Brief van 1 februari 2017 inzake “Ongeoorloofde dreigementen bij totstandkoming van de grondovereenkomsten windpark Westfrisia”

imageIn de commissievergadering van 23 januari jI. is door meerdere in sprekers gesuggereerd dat de afspraken over het gebruik van de grond voor windturbines tussen Westfrisia BV en het kerkbestuur onder ongeoorloofde dwang tot stand zouden zijn gekomen. Het kerkbestuur zou bovendien onder ongeoorloofde druk zijn gezet om niet in te spreken.  Wij hebben deze beschuldigingen onderzocht en navraag laten doen bij de advocaat ]. de Boer van Oprecht Advocaten sprekend namens Westfrisia BV en advocaat M.]. Folkeringa van Oomen & Sweep Advocaten, die spreekt namens het kerkbestuur Zwaagdijk. Het gesprek tussen Westfrisia BV en het kerkbestuur is door deze advocaten gevoerd. Beide advocaten beamen dat is onderhandeld op ordentelijke wijze.

Er is geen sprake geweest van andere handelingen dan gebruikelijk tussen advocaten. Dit neemt niet weg dat vrijwillige leden van het kerkbestuur deze handelingen als ingrijpend hebben ervaren, daar waar advocaten deze beschouwen als ‘gebruikelijk indien noodzakelijk’. Het kerkbestuur heeft samen met de advocaat een eigen afweging gemaakt.

Er zijn geen ongeoorloofde dreigementen geuit, er is geen chantage gepleegd noch zijn hiervan aangiftes gedaan. Beide advocaten geven dit aan in verklaringen die zijn overhandigd aan ons college. Voor de volledigheid sturen wij deze verklaringen als bijlage mee.

Deze zaak is privaatrechtelijk van aard. Dit is strikt gescheiden te houden van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de provincie. De provincie gaat over de ruimtelijke ordening. Formeel hebben de diverse grondeigenaren de nodige verklaringen van medewerking ondertekend, waarmee voor de provincie voldoende aannemelijk is gemaakt dat het PIP windpark Westfrisia ook binnen 10 jaar kan worden uitgevoerd.”

De bewoners zijn – op z’n zachtst gezegd – enorm teleurgesteld in de politiek en gaan zich beraden welk stappen men gaat ondernemen, waaronder een eventuele gang naar de Raad van State.

De volgende Statenfracties stemden voor: De eerste vier partijen vormen de coalitie: VVD (met onthouding van stemmen door Andrea van Langen), CDA, PvdA, en D66, en de overige partijen PvdD, CU, GL

Tegen: SP, PVV, Ouderenpartij en 50PLUS.

Advertenties