Advertenties

Brief tegen komst windturbines

imageInformatie van de stuurgroep tegenwindturbines in de linten; ENGIE wil in de Broerdijk Zuid zes windturbines plaatsen. Een gezamenlijke oproep als brief naar de provincie NH en de Gemeente Medemblik is tot stand gekomen. (zie de bijlage)

Hij gaat door alle omringende dorpen getekend worden.

1. Engie wil zes molens neerzetten op de broerdijk-zuid

2. Het ontwerpnatuurbeheerplan 2017 ligt ter inzage. Hierin gaat men de broerdijk zuid veranderen van vogelweideleefgebied tot minder beschermende status.

Wij protesteren tegen dit beleid.

1. De Broerdijk is nu vogelweideleefgebied en dan kan men daar geen zoekgebied inplannen voor windturbines. Dat is verboden.

2. Engie en de provincie NH houden zich niet aan het verdrag van AARhuis en de gedragscode van de NLVOW. Daarin staat dat men eerst inwoners benaderd en dan pas plannen maakt.

3. het Natuurontwerpplan 2017 rept niet over de verandering van vogelweideleefgebied in de broerdijk, wel dat men subsidies gaat verminderen Via een kaartje in de bijlage moet men snappen dat het over de Broerdijk Zuid gaat

4. Boeren die geld krijgen voor windmolens, gaan hun land niet meer als agrarische natuurgebied onderhouden. (later maaien etc) De grutto kan dan geen volgroeide nestkuikens meer laten uitgroeien. de grutto stand vermindert daardoor. De provincie NH stopt dan een vogelweideleefgebied.

Maria Weeber
voorzitter Stuurgroep


Stuurgroep ‘Tegenwind Turbinelocaties in de dorpen’.

Abbekerk/ Lambertschaag/ Twisk/ Midwoud/Oostwoud/Zwaagdijk West/Zwaagdijk Oost/Hauwert/ Nibbixwoud/ Benningbroek/ Westwoud

Aan het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland
Aan de leden van Provinciale Staten in Noord-Holland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Medemblik
Aan de leden van de Raad van de gemeente Medemblik.

Medemblik, .juni 2016.

Betreft; Aanvraag ENGIE voor plaatsing van 6 molens aan de Broerdijk te Midwoud e.o.

Geachte Colleges, Statenleden en Raadsleden,

De stuurgroep Tegenwind en de overige ondertekenaars van deze brief verzoeken u om informatie te geven over de concrete aanvraag van ENGIE voor 6 Turbines aan de Broerdijk te Midwoud.

Tevens verzoeken wij u de stand van zaken te melden over het voornemen van Gedeputeerde Staten om het gebied om andere redenen dan weidevogelbescherming te beschermen tegen de plaatsing van molens.

Onderstaand een nadere toelichting en specificatie van vragen;

De gemeente Medemblik kent een zerobeleid t.a.v. Windturbines. Het in hoge mate ongeschonden cultuurlandschap met karakteristieke lintbebouwing leent zich niet voor megaturbines in lijnopstellingen. De zoeklocaties in West-Friesland met clusters van tenminste 6 molens tussen/ nabij de linten leidt tot een onaanvaardbare aantasting op het karakter en leefstijl van- en in de dorpen. De opvatting in ons ons gebied is dat, naast veel particuliere initiatieven, o.a. Zon coöperaties en parken zich veel beter verenigen met de omgevingscondities.

Daarbij moet ook vermeld worden dat het dorp Twisk de status van beschermd dorpsgezicht heeft. Twisk neemt in de gemeente Medemblik een bijzondere plaats in. Het is het enige dorp met een beschermd dorpsgezicht. Twisk ligt ook aan de route van de historische stoomtram van Hoorn naar Medemblik. In het dorp staat een station met een prachtig bijgebouw. De loftrompet voor Twisk is terecht maar de omliggende dorpen als Abbekerk en Midwoud zijn in veel opzichten zeer goed vergelijkbaar.

Gelukkig heeft GS het standpunt ingenomen dat ook zij deze locatie voor windmolens om meerdere redenen ongewenst vindt. In de bijgestelde provincie beleidsregels is letterlijk het volgende over de Medemblikker locaties gemeld;

‘GS heeft een voorkeur voor het industriële verstedelijkte landschap zoals het Noordzeekanaalgebied en de minste voorkeur voor de open, relatief ongerepte gebieden zoals het noordelijk deel van West-Friesland. Deze ruimtelijke voorkeur sluit goed aan bij het naar verwachting aanwezige draagvlak in het NZKG en het naar verwachting ontbreken daarvan in West-Friesland. Door te rangschikken op ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee indirect ook gerangschikt op draagvlak, waardoor uitvoering wordt gegeven aan Motie 64’.

Betekenisvol is ook de brief aan PS n.a.v. de motie ‘Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied’ (2- 3 maart) waarin staat dat het College van GS het belangrijk vindt om te onderzoeken of het gebied Broerdijk-Zuid/Midwoud – ook om andere redenen dan weidevogelbescherming beschermd zouden moeten blijven, o.a. vanwege de onmiskenbaar landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Dat onderzoek vindt momenteel plaats. Er staat o.a. in dat;

‘Het streven is om in het voorjaar een voorstel in het College te behandelen en PS te informeren. Tot die tijd blijft in de PRV de ‘ruime’ begrenzing van het weidevogelleefgebied van kracht om zodoende geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken die wellicht vanuit landschappelijk of cultuurhistorisch perspectief ongewenst zijn’.

Deze beschermingswallen in ontwikkeling zijn een steun in de rug voor inwoners, College en gemeenteraad van Medemblik.

Over deze voornemens stellen wij concreet de volgende vragen;

1. Op welke wijze, wanneer en door wie worden de inwoners van dorpen als Midwoud/ Sijbekarspel/ Twisk en Abbekerk (rond de Broerdijk) door/via de provincie uitgenodigd om specifieke informatie te ontvangen over het plan van ENGIE aan de Broerdijk?

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het aangekondigde provinciale onderzoek dit voorjaar om geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken die vanuit landschappelijk en/ of cultuurhistorisch perspectief ongewenst zijn in dit ’ongerepte deel van Medemblik’.

3. Op welke wijze bent u, College en/ of Raad van Medemblik betrokken bij dit onderzoek?

4. Indien u, College en Raad van Medemblik niet betrokken bent bij de vragen 1, 2 en 3, wat is dan uw inzet, c.q. worden uw acties om uw ‘zero beleid’ in deze situatie te verdedigen?

5. Is het juist dat momenteel, door de huidige status van weidevogelleefgebied de aanvraag van ENGIE niet ontvankelijk moet worden verklaard?

Met vriendelijke groet,

Maria Weeber, projectleider
Co Vlaar, secretaris.
Bewonersgroep Sijbekarspel/ Benningbroek,
Dorpsraad Twisk,
Dorpsraad Abbekerk,
Dorpsraad Midwoud/ Oostwoud
Stoomtram Hoorn- Medemblik.

Advertenties

Eén reactie

  1. Goed bezig; het moet eens afgelopen zijn met het plaatsen van deze logge apparaten in ons mooie (natuur) gebied. De Streek wordt met o.a. aanleg van snelwegen en bouw van flatgebouwen en windturbines compleet van haar karakter en rust ontdaan.
    Zeg NEE tegen windturbines.

    Like

Reacties zijn gesloten.