Advertenties

Nieuw leefbaarheidsplan voor woonkernen gemeente Medemblik

image
Wognum | APB – Nog dit jaar komt de gemeente Medemblik met een nieuw leefbaarheidsplan. Daarin staan de zaken die de inwoners van de dorpen nodig vinden om hun dorp leefbaar te houden of te verbeteren. De gemeente gaat de komende tijd gesprekken voeren met de kernraden. Gisterenavond was de eerste aanzet daartoe.

Volgens Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk is het wel een ongelukkig gekozen moment: “De vakantieperiode breekt aan, en in september moet het complete plan al naar de gemeenteraad… al zouden we er zijn dan nog wordt het moeilijk om met de bewoners te communiceren in de vakantieperiode!”

Hoe dan ook, een leefbaarheidsplan moet ideeën opleveren o.a. waarmee de leefbaarheid kan worden behouden of verbeterd. Tijdens de bijeenkomst van gisterenavond van de kernraden en wethouder Joset Fit (GemeenteBelangen) in het gemeentehuis te Wognum werd wel duidelijk dat het plan sowieso subjectief is maar dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid het verschillende factoren (indicatoren) kent en in meer of mindere mate een rol speelt.

DSC01748

In ieder geval horen daartoe:

 • De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer.
 • (“We moeten voorkomen dat we een krimpregio worden – als we dat al niet zijn – omdat jongeren geen genoegen meer nemen met een te laag voorzieningenniveau. Bij de kerntakendiscussie in 2013 is al gebleken dat de gemeente snel geneigd is bepaalde voorzieningen te verdelen over de woonkernen. Vanuit het oogpunt van bezuinigingen. Dát moet geen leidende rol gaan spelen in het opstellen van een leefbaarheidsplan!”, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.)
 • (De gemeente moet bijvoorbeeld ook niet snel bomen willen kappen omdat bewoners klagen over bladeren in de de herfst. Nu al klagen sommigen bewoners dat het erg warm wordt in hun woning nu de bomen voor hun huis zijn gekapt en er geen schaduw meer is…”)
 • Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer.
  • (De ‘Hoge Brug’ op de Kleingouw in Andijk West blijft een bron van klachten en ergernissen! “Jammer dat de toezeggingen van de wethouder Hans Tigges die op te lossen nauwelijks of niet gerealiseerd worden of dat het ontzettend traag gaat…”)
  • (Bewoners komen vaak tot de conclusie dat hun klachten niet of nauwelijks serieus genomen worden… Als er bijvoorbeeld wordt gevraagd om bij een wegversmalling borden te plaatsen om de voorrang te regelen zegt de gemeente dat niet te willen doen, terwijl de omwonenden klagen dat het vaak een wedstrijdje is onder automobilisten wie het eerst de versmalling passeert.”)
 • Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluids- en of stankoverlast
  • (Zo heeft de Dorpsraad Andijk aangegeven dat het opmerkelijk is dat er veel klachten zijn over het stoken van hout door particulieren: stank- en rookoverlast, maar dat er vrijwel niets met de klachten gedaan wordt, althans dat is de perceptie van de inwoners die hierover klagen.)
  • Maar ook onkruidbestrijding wordt door veel Andijkers genoemd als een ‘doorn in ‘t oog’. “Onkruid is er genoeg, nu alleen nog het effectief bestrijden daarvan. Goten en putten groeien dicht en daardoor ontstaat er kans op wateroverlast bij hevige regelval…)
 • De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken en straten.
  • (Wanneer wordt in Andijk de oude pompstation op de hoek Middenweg / Kleingouw gesloopt?! Of wanneer krijgt het oude Scholtenkantoor aan de Middenweg / Horn een bestemming?)
 • Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.
  • (De dorpsraad lanceerde gisteren een nieuwe buurtapp “Nextdoor” dat de WAG Andijk moet gaan vervangen.)
 • De mate waarin de gemeente de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet nakomt.
  • (“Een nieuw plan is wel fijn, maar het idee kwam gisterenavond duidelijk naar voren waarom er wéér een nieuw leefbaarheidsplan tot stand moet komen, te meer omdat aan de vorige nauwelijks uitvoering is gegeven”.)

  De aangegeven voorbeelden zijn slechts enkele punten van de reeks die de dorpsraad gaat inbrengen bij de besprekingen omtrent het leefbaarheidsplan.

  image
  Helemaal recht Joset Fit, wethouder (GB) en naast haar Minke Jellema (kernconsulente).

  Advertenties