Bezwaar tegen mogelijk windmolenpark Afsluitdijk

IJsselmeer – Met de mogelijke aanleg van een grootschalig windmolenpark bij de Afsluitdijk wordt de openheid van het IJsselmeer en de Waddenzee ernstig verstoord. Dat schrijft het Watersportverbond.

Voor de watersport is die openheid van groot belang. De gevolgen voor de watersport en in het verlengde ervan de lokale economie zullen groot zijn. Dat schrijft het Watersportverbond in een reactie, mede namens HISWA Vereniging, de Vereniging voor chartervaart BBZ en Sportvisserij Nederland, op de ontwerp-structuurvisie Fryslân Windstreek 2012.

In de ontwerp-structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 geeft de provincie aan waar mogelijk grootschalige windmolenparken aangelegd zouden kunnen worden. Eén daarvan is het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, tussen de sluis bij Kornwerd en Breezanddijk.

In haar reactie wijst het Watersportverbond erop dat de ruimtelijke kwaliteit voor de watersport van groot belang is. Het kunnen beleven van de openheid, de rust en de ruimte, het kunnen zien van de horizon en het ervaren van de donkerte zijn kernkwaliteiten die voor de waterrecreatie op de grote wateren zeer hoog worden gewaardeerd. Dat geldt dan zowel voor de waterrecreatie op het IJsselmeer als voor de watersporter op de Waddenzee.

Het Watersportverbond vraagt de provincie bij de verdere besluitvorming nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van de watersport.