Financiële ombuigingen noodzakelijk voor Stede Broec

imageStede Broec – De landelijke overheid moet bezuinigen en dat betekent onder andere een lagere bijdrage vanuit het Gemeentefonds aan de gemeente Stede Broec.

Bovendien zijn er vanuit het rijk aan gemeenten extra taken overgedragen. Ook kampt Stede Broec met een te lage financiële buffer om eventuele extra tegenvallers op te kunnen vangen. Wethouder Bart Nootebos legt uit. “Om in de toekomst de gemeente Stede Broec niet op te zadelen met grote financiële onzekerheden, heeft het college samen met de raad gekeken naar het volledige pakket van inkomsten en uitgaven”, aldus de nieuwe portefeuillehouder Financiën. Dit proces liep langs diverse sporen.

In de zomer heeft er onder de inwoners van Stede Broec een enquête plaats- gevonden, waarbij zij hun mening konden geven over waar en hoe bezuinigen moet plaatsvinden. Tijdens ‘Zomeravondgasten’ is het college op een drietal locaties in gesprek gegaan met inwoners over deze bezuinigingsronde. “De mening van hen gaf mede aan in welke richting wij moesten denken.”

Naast burgerparticipatie is er door verschillende werkgroepen, een raadsbrede klankbordgroep en een extern bureau gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Zo kwam naar voren dat er alleen al ruim 250.000 euro bespaard kan worden op verschillende financiële posten, waarvan elk jaar een gedeelte over bleef, onder de noemer ‘lucht in de begroting’.

ok is gekeken naar de kostendekkendheid van de producten die de gemeente levert zoals de tarieven op de sportzalen, afvalstoffenheffing en legeskosten. Een belangrijke stap die de gemeente heeft gezet, is dat ze inwoners en maatschappelijke partners wil aanspreken op een redelijke mate van zelfredzaamheid en zelfvoorzienendheid.

Bart Nootebos: “De noodzakelijke bezuiniging bedraagt ca. 800.000 euro. Tevens wordt er 500.000 euro extra bespaard vanwege de onzekere toekomst of om nieuwe initiatieven kunnen financieren. Tenslotte hebben we een aantal onderzoeken afgesproken, om te kijken of een andere vorm van organiseren tot kostenbesparing kan leiden. Het zijn moeilijke besluiten met gevolgen voor veel inwoners en instellingen die actief zijn in Stede Broec. Uit de inhoudelijk gevoerde discussie met de gemeenteraad, merkte ik dat zij heel betrokken waren bij de gevolgen van de te nemen besluiten.”

Zo sprak een meerderheid van de Raad zich uit om vooralsnog het busvervoer voor het schoolzwemmen te handhaven. De bezuiniging op de muziekschool is wel door een meerderheid van de Raad akkoord bevonden. Met name gemotiveerd door het feit dat de subsidiebedrag per leerling gemiddeld zeer ruim is.

In het kader van de zelfredzaamheid wordt binnenkort gesproken met de verschillende partners, bijvoorbeeld met de voetbalverenigingen, om te kijken of een besparing te realiseren valt zonder al te veel kwaliteitsverlies, door hen meer invloed te geven op het groenonderhoud van de sportcomplexen," aldus Nootebos.