Controle bloembollentelers in Noord-Holland Noord: gezamenlijke actie hoogheemraadschap en politie

image

Noord-Holland Noord | APB – De komende weken controleert HHNK samen met de politie Noord-Holland Noord 290 bloembollenbedrijven op verontreiniging van het oppervlaktewater. Bij deze bedrijven wordt gecontroleerd of ze de juiste maatregelen treffen om verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een betere waterkwaliteit door onnodige schadelijke lozingen in het oppervlaktewater te voorkomen.

Preventieve maatregelen
Bij bloembollenbedrijven vinden op het erf activiteiten plaats waarbij onder meer gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze middelen verstoren de groei en voortplanting van veel soorten waterleven. Door simpele preventieve maatregelen zijn deze lozingen vaak te voorkomen. Deze maatregelen staan beschreven in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) en voor bedrijven in het gespecialiseerd bollenteeltgebied in een watervergunning.

Er wordt gecontroleerd op de volgende activiteiten nabij straatkolken: opslag van kuubskisten (fust), stalling van de spuitmachine, ontsmetten en spoelen van bollen en de Dieseltankplaats. Verder op de opslag van bollenporrie, compost en ander afval nabij oppervlaktewater. Tot slot wordt er gekeken naar de opslag van gevaarlijke stoffen.

Gezond ecologisch watersysteem

Tijdens de controles geven de handhavers ook handige tips. Zo informeren ze de bloembollentelers over de nieuwe wetgeving op watergebied, de Waterwet. Door nog zorgvuldiger te werken is vaak al direct wat aan de waterkwaliteit te doen. Daarnaast gaat het Lotv er vanuit dat de telers met relatief eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Ruim 700 bloembollentelers

Het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier telt ruim 800 bloembollentelers. Een groot deel van deze bedrijven valt onder de regelgeving uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). De andere bedrijven, zo’n 240, liggen in het gespecialiseerd bollenteeltgebied (zandgrond). In deze gebieden hebben de bedrijven een watervergunning. Het doel van het Lotv en de watervergunningen is het voorkomen van schadelijke lozingen en verbeteringen van de kwaliteit van het oppervlaktewater.