Bekendmakingen Gemeente Medemblik: Voorontwerp bestemmingsplannen Andijk, Wervershoof en Onderdijk

Voorontwerp bestemmingsplan Dorpskernen III (Onderdijk, Wervershoof, Andijk)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Dorpskernen III in voorbereiding is genomen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met 21 september 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan omvat een actualisatie van de bestemmingsplannen van de kernen Onderdijk, Wervershoof en Andijk. Het bestemmingsplan kent overwegend een woonfunctie, maar naast deze functie komen ook (agrarische) bedrijven, detailhandel, maatschappelijke, recreatieve en sportfuncties voor. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website onder bestemmingsplannen in ontwikkeling.

image

U bent welkom op 17 oktober 2012 tussen 15.00 en 19.30 uur op het gemeentehuis (middelste gebouw) aan de Dick Ketlaan te Wognum. Inspraakreacties Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-16777. Mondelinge inspraakreacties kunnen naar voren worden gebracht tijdens de openstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 63 10. Op de website bij het bestemmingsplan treft u een inspraakformulier die u eventueel kunt gebruiken.

 • Bekendmakingtype: bestemmingsplan
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: WOGNUM, Dick Ketlaan
 • Publicatiedatum: 2012-09-20

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van de Inspraakverordening bekend, dat zij het bestemmingsplan “Buitengebied van de gemeente Medemblik” in voorbereiding heeft genomen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 september 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Medemblik, Andijk en Wervershoof. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan omvat het landelijk gebied van de gemeente Medemblik. Inzage Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website . Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze periode vindt er aanvullend een inloopmiddag c.q. –avond plaats op het gemeentehuis waarbij u, als inwoner en/of eigenaar van een bedrijf gevestigd in het landelijk gebied, wordt uitgenodigd om te kijken of uw perceel op de juiste wijze is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. U bent welkom op 24 oktober 2012 tussen 16.00 uur en 19.30 uur op het gemeentehuis (middelste gebouw) aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum. Inspraakreacties Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersoon over het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-16061. Mondelinge inspraakreacties kunnen naar voren worden gebracht tijdens de openstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 856269. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een inspraakreactie niet per e-mail kan worden ingediend.

 • Bekendmakingtype: bestemmingsplan
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: WOGNUM, Dick Ketlaan
 • Publicatiedatum: 2012-09-20

Vaststelling standplaatsen Woonwegencentrum Medemblik

De standplaatsen worden volgens de tekening opnieuw ingedeeld, en op grond hiervan worden de standplaatsen in het Woonwagencentrum Medemblik vastgelegd in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Meer Informatie Tekening indeling standplaatsen

 • Bekendmakingtype: besluitenlijst
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: MEDEMBLIK, Laak
 • Publicatiedatum: 2012-09-20