Vaststelling bestemmingsplan ‘Exploratieboring Midwoud’

Medemblik – Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Exploratieboring Midwoud’ op 19 juli 2012 door de gemeenteraad van Medemblik gewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de ontheffing van gedeputeerde staten van Noord-Holland) liggen met ingang van 31 augustus 2012 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Lees hieronder verder…image

Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen (1) het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en (2) de ontheffing die door gedeputeerde staten is verleend.

Beide besluiten worden in het kader van beroep gezien als één besluit. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen de vastgestelde wijziging. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

  • Bekendmakingtype: bestemmingsplan
  • Uitgever: Gemeente Medemblik
  • Locatie: WOGNUM, Dick Ketlaan
  • Publicatiedatum: 2012-08-30