Ruim 2,9 miljoen euro voor Sportpark Andijk | Fusie Asonia en AVV

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

De Andijker sportverenigingen Asonia en AVV hebben met de gemeente overeenstemming bereikt over een nieuw in te richten sportcomplex aan de Kleingouw te Andijk. Voor de nieuwe inrichting is een krediet nodig van € 2.557.000,-. Daarnaast dient voor een bedrag van € 393.000,- aan boekwaarden ineens te worden afgeschreven.

Fusie
Beide verenigingen zien voordeel in het oprichten van één nieuwe vereniging. Beide verenigingen zullen dus opgaan in een nieuwe vereniging die gebruik maakt van het nieuwe sportcomplex. Het proces van fusie zal separaat door de verenigingen worden ingezet. Indien nodig zal de gemeente ondersteuning bieden.

Lees hieronder over de Inrichting, Fusie en Woningbouw

Inrichting
Het college heeft met de besturen van beide verenigingen overeenstemming bereikt over de inrichting van het nieuwe complex. Samengevat zal worden gerealiseerd:
– uitbreiding bestaande kleedkamers en kantine
– uitbreiding bestaande parkeervoorzieningen
– aanleg 2 kunstgrasvelden
– renovatie natuurgrasvelden
– aanleg handbalveld
– aanleg (groot) korfbalveld
– de bijbehorende voorzieningen

Woningbouw
De locatie van Asonia aan de Beldersweg komt beschikbaar voor woningbouw op de langere termijn. Doordat de gefuseerde vereniging het nieuwe complex aan de Kleingouw in gebruik neemt komt in het centrum van Andijk ruim 4 hectare grond beschikbaar. Door de ligging in het centrum van Andijk is deze locatie uiterst geschikt voor woningbouw.

Stichting
Met de verenigingen dient een overeenkomst gesloten te worden over de realisatie van het nieuwe complex. Hierin moeten alle praktische zaken worden vastgelegd.
– Het ontwerp is een schetsontwerp. Dit is nog niet ‘maatvast’. Verschuivingen kunnen plaatsvinden.
– Fiscaal is uitgegaan van het oprichten van een stichting die ‘gelegenheid geeft tot sportbeoefening’ door de sportverenigingen.
– De kosten voor het opruimen en inzaaien van het Asoniaterrein worden ten laste gebracht van de woningbouwexploitatie.