Vaststelling bestemmingsplan ‘Windturbines PWN-terrein Andijk’; gemeente Andijk

image

imageMedemblik – Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Windturbines PWN-terrein Andijk’ te Andijk op 24 mei 2012 door de gemeenteraad van Medemblik niet is vastgesteld. Het raadsbesluit en het daarbij behorende verslag van het desbetreffende agendapunt van de raadsvergadering liggen tezamen met het ontwerpbestemmingsplan en de reactienota naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen met ingang van 24 augustus 2012 voor een periode van zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor de realisering van een drietal windturbines op het PWN-terrein te Andijk. De raad van de voormalige gemeente Andijk heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2009 besloten tot het opstarten van de procedure tot de planologische inpassing van de plaatsing van drie 2,3 MW windturbines (ashoogte 58 meter/rotordiameter 71 meter) bij de werkhaven van PWN te Andijk onder vervanging van de twee Windmasters.

Ter uitvoering van dit besluit is op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Windturbines PWN-terrein Andijk ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een aantal zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad heeft echter in zijn vergadering van 24 mei 2012 besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen. De gehele raadsvergadering is te beluisteren op www.medemblik.nl onder De gemeente – Gemeenteraad – Raadsvergaderingen op televisie of video. Door het aanklikken van de link ‘website’ kan men de betreffende uitzending opzoeken en beluisteren.

Inzage

De pdf-bestanden van het raadsbesluit, het verslag, het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan en de reactienota naar aanleiding van de zienswijzen zijn digitaal raadpleegbaar op onze website www.medemblik.nl onder Wonen en Leven – Bouwen, wonen en verkeer – Bestemmingsplannen – Bestemmingsplannen overige gebieden.

Een papieren versie van de stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het raadsbesluit, het verslag, het ontwerpbestemmingsplan en de reactienota ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de weigering het bestemmingsplan vast te stellen.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.