Bekendmaking wijzigingsbesluit voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maakt, ter voldoening aan de artikelen 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat hij ter uitvoering van richtlijn nr. 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied IJsselmeer (072) van 23 december 2009 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212) heeft gewijzigd.

Het wijzigingsbesluit:

IJsselmeer (072)

De wijziging is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 december 2011. Het betreft een wijziging van de doelstelling van de volgende visetende watervogels: fuut (A005), nonnetje (A068), grote zaagbek (A070), dwergmeeuw (A177) en de zwarte stern (A197). De Raad van State heeft geoordeeld dat het niet toegestaan is behoudsdoelen te formuleren, omdat de staat van instandhouding van deze vogelsoorten ongunstig is. Met dit wijzigingsbesluit worden voor de vijf vogelsoorten hersteldoelen geformuleerd. Deze hersteldoelen zijn opgesteld in overleg met betrokken partijen. Het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’ is hiermee gewijzigd.

Hieronder kunt u lezen hoe u beroep kunt instellen en andere zaken…


Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen.

De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd en loopt van vrijdag 3 augustus tot en met donderdag 13 september 2012. Om in beroep te gaan moet u een beroepschrift sturen naar:

  • Raad van State
  • Afdeling bestuursrechtspraak
  • Postbus 20019
  • 2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een opgave van redenen waarom u zich niet met het wijzigingsbesluit kunt verenigen.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de meest recente informatie over de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het beroep bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de besluiten inzien?

Het wijzigingsbesluit met als achtergronddocument het definitieve aanwijzingsbesluit met de bijbehorende kaarten, ligt ter inzage van donderdag 2 augustus tot en met donderdag 13 september 2012. De documenten kunt u digitaal inzien en downloaden via onze internetsite www.rijksoverheid.nl/natura2000. U kunt de papieren versie van het wijzigingsbesluit en de achtergronddocumenten tijdens de reguliere openingstijden inzien op de vestigingen van de Directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE, voorheen de Directie Regionale Zaken) van het ministerie van EL&I:

  • Vestiging Noord: Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen;
  • Vestiging Oost: Verzetslaan 30, 7411 HX Deventer;
  • Vestiging West: Herman Gorterstraat 55, 3511 EW Utrecht;
  • Vestiging Zuid: Keizersgracht 5, 5611 GB Eindhoven.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het DR-Loket, telefoon 0800-22 333 22 (gratis).